Frontyard kallar till extra bolagsstämma

Frontyard kallar till extra bolagsstämma Frontyard utser ny styrelse Frontyard har sedan en tid en ny marknadsinriktad ledning. Nu föreslås även att en ny styrelse skall väljas vid en extra bolagsstämma. Anledningen till styrelsebytet är att de största ägarna vill säkerställa att rätt förutsättningarna skapas, exempelvis positiva kassaflöden, så att tillväxten kan fortsätta. Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 16 januari 2002. På den extra bolagsstämman kommer en styrelse med tre personer att föreslås; Karl-Erik Rasmusson, ordförande, samt Stefan Hallin och Edward Ardow. Alla tre har accepterat uppdraget. Aktieägare som representerar över 50 % av rösterna stödjer förslaget till ny styrelse. Karl-Erik Rasmusson är sedan tidigare styrelseordförande i Viking Telecom, Wipcore samt styrelseledamot i Systeam AB m.fl. Karl-Erik Rasmusson har suttit i Frontyards styrelse sedan februari 2000. Stefan Hallin är styrelseordförande i Frontyards huvudägare SCH Active Investment AB och i Mentice AB m.fl. Edward Ardow är partner i Alliance Capital AB, en av Frontyards större ägare samt styrelseledamot i Voxi AB, D-Flow AB m.fl. För ytterligare information kontakta: Håkan Johansson, VD/Koncernchef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 00 alt. 0705-97 87 00. Karl-Erik Rasmusson, styrelseledamot, Frontyard AB, tel. 0708-450 700. Frederik Gustafsson, Informationschef, Frontyard AB, tel. 031-744 24 04 alt. 0709-15 30 51. Frontyard är marknadsledande inom produkter och tjänster för intelligenta hem i Europa och inom videokommunikation i Skandinavien. Bland Frontyards kunder och partners finns Ericsson, Halebop, MKB Fastighets AB, Telia och Volvo. Frontyard är noterat på NGM-Equity (ticker FROY-B). Mer information finns på www.frontyard.se. Aktieägarna i Frontyard AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 16 januari 2002 kl 16.00 på Anders Carlssons gata 14 i Göteborg Anmälan m m Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken senast fredagen den 4 januari 2002, dels anmäla sitt deltagande skriftligen till Frontyard AB (publ), Anders Carlssons gata 14, 417 55 Göteborg, via fax 031-744 24 99 eller via e-post ir@frontyard.com före kl 16.00 fredagen den 11 januari 2002. Vid anmälan uppges namn, adress, telefon och person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd senast fredagen den 4 januari 2002. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av justeringsmän. 5. Fastställande av dagordning. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Val av styrelseledamöter 8. Övriga frågor. 9. Stämmans avslutande. Punkt 7. Val av styrelseledamöter Till styrelseledamöter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma föreslås omval av Karl-Erik Rasmusson, styrelseordförande i Viking Telecom AB, samt nyval av Stefan Hallin, styrelseordförande i SCH Active Investment AB och Erward Ardow, partner i Alliance Capital Partners AB. Karl-Erik Rasmusson föreslås bli styrelseordförande. Göteborg i december 2001 Styrelsen FRONTYARD AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01290/bit0001.pdf

Dokument & länkar