Niomånadersrapport, 1 Januari - 30 September 2000

Niomånadersrapport, 1 Januari - 30 September 2000 *Omsättningen ökade till 59,0 MSEK (45,8 MSEK). *Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) minskade till -10,1 MSEK (-7,4 MSEK). *Engångsposter har belastat periodens resultat med -8,1 MSEK. *Ny VD och organisation. *Ramavtalskontrakt värda upp till 30 MSEK tecknade under sista kvartalet. *Orderstocken ökade 170 % under perioden till 21,1 MSEK (7,8 MSEK). *Fortsatt internationell expansion via förvärv. *Produkters andel av omsättningen uppgick till 56 %. *Prognosen om omsättningsökning överstigande 100 % för helåret 2000 kvarstår. Ny prognos för EBITA som beräknas bli positivt under kvartal 4. *Proforma inklusive genomförda förvärv ökade omsättningen 126 %. Viktiga händelser under perioden *Namnbyte till Frontyard (tidigare Daltek) *Positionerat koncernen som ledande i Skandinavien och Europa *Internationell satsning som väsentligt höjer utlandsförsäljningen *Koncernen har erhållit sina största ordrar någonsin på upp till 30 MSEK från Telia och VHS (Statligt ramavtal) *Fortsatt ökad andel produktförsäljning (56 %). *Två nya förvärv "Frontyard fokuserar nu på Intelligent Internet Services. Under den senaste tiden har vi genomfört två nya förvärv som stärker denna inriktning och vår internationella närvaro. Fokuseringen på Intelligent Internet Services, VD byte samt den nya organisation medför stora omstruktureringskostnader som vi har tagit under perioden. Trots detta redovisar vi ett bättre resultat, justerat för engångsposter, än väntat under sista kvartalet. Bedömningen om en omsättningstillväxt överstigande 100 % för helåret samt ett positivt resultat (EBITA) för fjärde kvartalet kvarstår ", säger Jan Engström, VD Frontyard. "Kundtillströmningen under periodens slut har varit mycket positiv vilket visar att markanden börjar ta fart och visar att vi fokuserar på rätt saker", avslutar Jan Engström. Frontyard AB:s aktier är noterade hos Stockholms Börsinformation (SBI). Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på www.bit.se samt www.SBI- marknadsplats.com För ytterligare information kontakta: Jan Engström, tel. 031-744 24 00. e-post: jan.engstrom@frontyard.com Frontyard AB (publ) Niomånadersrapport 1 Januari - 30 September 2000 *Frontyard visar starkt resultat och expanderar internationellt *Omsättningen ökade till 59,0 MSEK (45,8 MSEK). *Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) minskade till -10,1 MSEK (-7,4 MSEK). *Engångsposter har belastat periodens resultat med 8,1 MSEK. *Orderstocken ökade 170 % under perioden till 21,1 MSEK (7,8 MSEK). *VD byte och ny organisation har belastat resultatet med 4,8 MSEK under kvartal 3. *Stora ramavtalskontrakt värda upp till 30 MSEK under sista kvartalet *Marknadsledande inom tjänster för Videokommunikation i Skandinavien och *Intelligenta hem i Europa. *Produkters andel av omsättningen ökade till 57 % (45%). *Exportandelen ökade till 54 % (5%) *Prognosen om omsättningsökning överstigande 100 % för helåret 2000 kvarstår. Ny prognos för EBITA som beräknas bli positivt under kvartal 4. *Proforma inklusive genomförda förvärv ökade omsättningen med 128 %. Frontyard har som mål att vara Europas ledande leverantör av intelligenta internettjänster. Ekonomisk utveckling Koncernens totala omsättning för perioden ökade till 59 004 kSEK (45 825 kSEK). Rörelseresultatet efter avskrivningar av materiella tillgångar (EBITA) minskade till -10 092 kSEK (-7 355 kSEK). Resultatet under tredje kvartalet var över förväntan och uppgick till -2,4 Mkr justerat för engångsposter. Engångskostnader har belastat resultatet med 8 100 kSEK. Orderstocken ökade väsentligt och uppgick vid periodens slut till 21 091 kSEK (7 777 kSEK). Tredje kvartalet är vanligtvis dåligt p.g.a. semesteruttag och låg produktförsäljning. Försämringen av resultatet är till stor del hänförligt till kostnaderna för VD-byte och ny organisation. Alla kostnader har belastat kvartal 3. Kvartal 4 förväntas därför visa positivt resultat. P.g.a. högre andel produkter har kostnaderna för FoU ökat väsentligt. Under perioden har alla utvecklingskostnader kostnadsförts direkt. Vid periodens slut var antalet anställda 85 (62). Viktiga händelser Jan-Sept *Namnbyte till Frontyard (tidigare Daltek) *VD byte och ny organisation *Positionerat koncernen som ledande i Skandinavien och Europa *Internationell satsning som väsentligt höjer utlandsförsäljningen *Koncernen har erhållit sina största ordrar någonsin på upp till 30 MSEK från Telia och VHS (Statligt ramavtal) *Fortsatt ökad andel produktförsäljning (57 %). Utveckling under kvartal 3 Försäljningen ökade väsentligt p.g.a. förvärv och stora orders. Jämfört med kvartal 2 ökade försäljningen 72 % till 26,7 MSEK (15,5 MSEK). Koncernen uppvisade en resultatförbättring mot budget främst p.g.a. bättre produktförsäljning än väntat. Detta bidrog även till en ökning av omsättningen per anställd med ca 11 %. Förvärv Nya förvärv Intentionsavtal har tecknats om förvärv av HomeControl Plc. HomeControl är ett produktbolag i Storbritannien som säljer infrastruktur för "Intelligent Living" under eget varumärke. Vidare har intentionsavtal tecknats med Utilator AB, ett högteknologiföretag specialiserat på Linux baserade tillämpningar. Utilator avses integreras i "Intelligent Living - End User & Mobile Services". Enligt plan skall slutavtal tecknas under november 2000. Effekter av förvärv och avyttringar Under innevarande period har en omsättning om 15,9 MSEK inräknats från förvärvade bolag. Under föregående år avyttrades bl.a. Probator och Energi som omsatte 7,3 MSEK under samma period 1999. Om förvärven inräknats under hela perioden och avyttrade enheter avräknats hade koncernen uppvisat en omsättning om 87,8 MSEK mot redovisade 59,0 MSEK. Detta är en proforma ökning på årsbasis om 128 %. De förvärvade bolagen uppvisar en genomsnittlig organisk tillväxttakt om 51 %. Genom förvärven av Martek och Telia Multimöte har koncernens position stärkts väsentligt och en ledande position har uppnåtts i Europa och Skandinavien. Exportandelen ökade under tredje kvartalet till ca 54 % från 5 % andra kvartalet. Tidplan för integration Bolag Integratio nsdatum eHem AB 2000-06-01 Martek BV 2000-06-30 Telia 2000-07-01 MultiMöte HomeContr November ol Plc. 2000 Utilator November AB 2000 Utveckling per affärsområde Verksamheten i koncernen bedrivs i två affärsområden, Informationssystem och Produkter. Produkter har under perioden vuxit och utgör idag en majoritet av försäljningen (57 %). [REMOVED GRAPHICS] Affärsområde Produkter Affärsområdet Produkter ökade omsättningen under perioden med 122 % jämfört med motsvarande period föregående år. Affärsområdet består av tre segment: *Intelligent Living - Infrastructure (eHem Sverige och Martek med dotterbolag) *Intelligent Living - End User & Mobile Services (eHem med dotterbolag) *Video Communication (Frontyard Communications med dotterbolag, inklusive Telia Multimöte) [REMOVED GRAPHICS] Not: Inklusive förvärvade bolag hade omsättningen inom produkter under 9 mån-00 uppgått till 61,7 MSEK (+313%). Affärsområde Informationssystem Inom Informationssystem var tillväxten 36 %. Affärsområdet omfattar Frontyard Systems och Syntell. [REMOVED GRAPHICS] Framtidsutsikter Den tidigare bedömningen att koncernen för helåret 2000 skall uppvisa en proforma omsättningstillväxt om 100 % kvarstår. P.g.a. VD byte och ny organisation kommer bolaget inte att redovisa ett positivt EBITA för helåret. EBITA, exklusive engångsposter, beräknas dock bli positivt för helåret. Bolaget prognosticerar en stark försäljning under kvartal 4 som kommer att resultera i positivt EBITA för kvartal 4. Under kommande kvartal kommer organisationen ytterligare att förtydligas. Enheter som inte presterar i nivå med förväntningar kommer att avyttras. Ytterligare förvärv kommer göras för att förstärka koncernens kärnerbjudande och höja resultatet. Förvärven kommer dels vara internationella bolag för att bibehålla och stärka den ledande marknadsposition som uppnåtts, dels nordiska bolag för att förstärka produkterbjudandet. Aktieägare Koncernen hade per 30 september ca 900 aktieägare. De röstmässigt största aktieägarna är SCH koncernen (32 %), Alliance Capital Partner AB/Alliance Intressenter (12 %) och Willem/Gert Bok genom bolag (8 %). Emissioner Vid periodens slut hade 809 000 B-aktier emitterats för förvärvet av Martek. Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 100 000 A-aktier och 7.821.616 B-aktier. Utöver detta har styrelsen i enlighet med mandat från bolagsstämma beslutat om en mindre riktad kontant nyemission på 240 000 aktier till kursen 25 kronor vilket är ca 10 % över marknadskurs. Likviderna skall användas för de kontantförvärv som genomförts. Aktiehandel Frontyard AB:s aktier är noterade hos Stockholms Börsinformation (SBI). Revision Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. Kommande rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké 2000: 22 februari 2001 Göteborg den 26 oktober 2000 Styrelsen i Frontyard AB (publ) Thommy Nilsson Jan Engström Styrelsens ordförande VD och Koncernchef För ytterligare information kontakta Jan Engström, tel. 031-744 24 00. e- post: jan.engstrom@frontyard.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar