Beslut fattade på Cell Networks bolagsstämma

Vid Cell Networks ordinarie bolagsstämma den 9 april fattades beslut att ändra bolagets namn till Mandator. Till ny styrelse valdes Eva Elmstedt, Torgny Eriksson, Lennart Svanberg, Jan Signell, Niklas Flyborg och Maria Lilja.

På ordinarie bolagsstämma har fattats beslut att:

- ändra bolagets firma till Mandator AB.

- fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen per den 31 december 2002 för bolaget och koncernen.

- bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2002.

- öka antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter från fem till sex men att det totala arvodet skulle vara oförändrat dvs 600.000 kr. Vid val av styrelseledamöter utsågs Eva Elmstedt, Torgny Eriksson, Niklas Flyborg, Maria Lilja, Jan Signell och Lennart Svanberg till ledamöter av bolagets styrelse.

- välja till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

- ändra aktiekapitalets gränser i bolagsordning till att utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor samt att sätta ned det nominella beloppet per aktie till 5 öre.

- sätta ned aktiekapitalet från 93.984.744 kronor med 84.586.269 kronor 60 öre till 9.398.474 kronor 40 öre och att sätta ned överkursfonden från 310.175.075 kronor 77 öre med 305.982.686 kronor 71 öre till 4.192.389 kronor 6 öre.

- genomföra en sammanläggning av aktier (omvänd split) i relationen 1:10 och att öka det nominella värdet per aktie till 50 öre. Genomförande planeras till den 8 maj 2003.

- utse nomineringskommitté enligt styrelsens förslag.

Styrelsen som helhet kommer att agera som en revisionskommitté. För handläggning av kompensationsfrågor kommer styrelsen att tillsätta en mindre grupp styrelseledamöter.

Styrelsen drog tillbaka ärendet avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Efter nya överväganden bedömer styrelsen att den kommer att ha tillräckligt med tid för att kalla till en extra bolagsstämma om kapitalanskaffning skulle vara erforderlig.

Efter träffandet av en ny och för aktieägarna bättre uppgörelse drog styrelsen tillbaka ärendet avseende riktad nyemission till tidigare ägare av aktier i A-Tind Holding AB. Cell Network kommer istället att erlägga en lägre tilläggsköpeskillingen uppgående till 3 mkr i kontanter. Med bakgrund av detta hölls ingen extra bolagsstämma.För mer information, vänligen kontakta:
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network, Tel. 0709-565 141

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.