Kallelse till extra bolagsstämma - CELL NETWORK AB (publ)

Aktieägarna i Cell Network AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, kl. 18.00 i konferens Spårvägshallarna, lokal "Perrongen", Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.
Anmälan

Observera att anmälan till ordinarie bolagsstämma inte innebär automatisk anmälan till denna extra bolagsstämma; särskild anmälan eller särskilt angivande av att anmälan omfattar båda stämmorna krävs.

För att äga rätt till deltagande i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 7 april 2003, kl. 12.00 under adress Cell Network AB, Att: Monica Abrahamsson, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg, per fax 031-739 83 01 eller per telefon 031-739 83 57. Anmälan kan också göras via e-post till monica.abrahamsson@cellnetwork.com. Ange gärna person- eller organisationsnummer samt antal aktier. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmälts enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Anledningen till denna extra bolagsstämma är att styrelsen har omförhandlat och kommit överens med säljarna av aktier i A-Tind Holding AB om en lägre tilläggsköpeskilling än vad som har angivits i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla motsvarande ärende (punkt 18) på den ordinarie bolagsstämman som skall hållas samma dag som denna extra bolagsstämma.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av
(a) avskrift av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande bolagets vinst eller förlust, samt avskrift av revisionsberättelsen för samma år;
(b) en av styrelsen undertecknad redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat sedan årsredovisningens avgivande;
(c) ett av bolagets revisor avgivet yttrande över styrelsens redogörelse.
8. Styrelsens förslag om riktad nyemission till säljarna av aktier i A-Tind Holding AB innefattande ökning av bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande (3.699.316 kronor 50 öre/a) * (0.05), där "a" är medelvärdet av stängningskursen vid Stockholmsbörsen för Cell Network-aktien under 20 sista börsdagarna före dagen för bolagsstämman. Med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, skall samtliga nya aktier äga tecknas av dem som till Cell Network AB överlåtit aktier i A-Tind Holding AB, numera helägt dotterbolag i Cell Network-koncernen. De som tecknar aktier i emissionen skall ha rätt och skyldighet att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning mot fordran på tilläggsköpeskilling om tillhopa 3.699.316 kronor 50 öre, fördelat på envar säljare enligt vad som följer av respektive överlåtelseavtal (kvittningsemission).
9. Stämmans avslutande.


Handlingarna under punkten 7 och styrelsens förslag under punkten 8 finns tillgängliga hos bolaget från och med den 2 april 2003 och kan rekvireras av dem som så önskar.

Stockholm i mars 2003

Styrelsen för Cell Network AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta
Robert Karlsson, Kommunikationschef, Cell Network AB, Tel 08-658 77 07

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.