Kallelse till ordinarie bolagsstämma - CELL NETWORK AB (publ)

Aktieägarna i Cell Network AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 9 april 2003, kl. 16.00 i konferens Spårvägshallarna, lokal "Perrongen", Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm.
Anmälan

För att äga rätt till deltagande i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 28 mars 2003. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 7 april 2003, kl. 12.00 under adress Cell Network AB, Att: Monica Abrahamsson, Kruthusgatan 17, 411 04 Göteborg, per fax 031-739 83 01 eller per telefon 031-739 83 57 Monica Abrahamsson. Anmälan kan också göras via e-post till monica.abrahamsson@cellnetwork.com. Ange gärna person- eller organisationsnummer samt antal aktier. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmälts enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2002.

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.

Dokument & länkar