Styrelsen i Mandator föreslår nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Mandator har beslutat om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av extra bolagsstämmas godkännande den 1 augusti. Emissionen tillför Mandator 37,6 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning. Flertalet av de större ägarna har ställt sig positiva till att delta i emissionen.

Emissionen genomförs i syfte att skapa en stabil kapitalbas, förstärka likviditeten under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet och möjliggöra fortsatt satsning på tillväxt inom de utvalda verksamhetsområden som utvecklas positivt.

Mandator har under de två senaste åren successivt förbättrat sitt resultat. Det är en effekt av bolagets anpassning av kostnadsstrukturen och renodling av erbjudandet till att återigen huvudsakligen innefatta systemintegration och verksamhetsutveckling.

I samband med delårsrapporten för första kvartalet 2003 kommunicerades att befintlig likviditetsreserv i kombination med planerade nödvändiga åtgärder skulle täcka likviditetsbehovet för minst 12 månader. Dock har vissa åtgärder ej kunnat genomföras på godtagbara villkor.

Med anledning av ovanstående har styrelsen beslutat att föreslå en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Baserat på en fortsatt återhållsam men stabil marknad och positiva effekter av redan genomförda åtgärder gör styrelsen i Mandator bedömningen att föreslagen nyemission kommer att täcka kapitalbehovet till dess att rörelsen genererar positivt kassaflöde.

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna, som för en (1) befintlig aktie ges rätt att teckna två (2) nya aktier, till en teckningskurs av 1 krona per aktie. Teckningstiden är 11-22 augusti 2003. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är 6 augusti 2003. Sista dag för handel med aktie inklusive teckningsrätt är den 1 augusti 2003. Prospekt beräknas offentliggöras den 6 augusti 2003. Nyemissionen innebär att antalet aktier vid full teckning kommer att öka med 37 593 898 till 56 390 847.


För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Flyborg, Vd och koncernchef, Mandator, Tel 0705-949 678
Robert Karlsson, kommunikationschef, Mandator, Tel 0709-565 141
Maria Lilja, Styrelseordförande, Mandator, Tel 0706-754 552

Om oss

Mandator är ett it-konsultföretag som med en kombination av it-kompetens och verksamhetsförståelse ökar kundernas effektivitet och konkurrenskraft. Mandators prioriterade sektorer är industri, telekom och offentlig sektor. Bland kunderna finns bland annat Agria, Electrolux, Ericsson, Estonian Ministry of Economic Affairs, FMV, GE, Gunnebo, Husqvarna, IBM, Lantmäteriet, NCC, kommuner i Sverige, Sandvik, SJ/Linkon, Sony Ericsson, Symbian, Tekniska Verken i Linköping, Tele2, Volvo Personvagnar, Volvo Group och Vägverket. Mandator har över 500 medarbetare i fem länder. I november blev Fujitsu Services Mandators huvudägare. Läs mer på www.mandator.se.