Kommuniké från årsstämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 15 maj 2019

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) höll idag, onsdag den 15 maj 2019, årsstämma. Vid årsstämman beslutade aktieägarna bland annat följande:

Stämman beslutade

a. att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsår 2018.

b. att disponera Bolagets förlust i enlighet med styrelsens förslag; samt  

c. att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att fastställa att arvode skall erläggas i enlighet med tidigare års ersättning och ligga kvar på en ersättning om 200 000 SEK för styrelseordföranden per kalenderår samt att arvode skall erläggas med 100 000 SEK för respektive ledamot. Företaget förbehåller sig rätten att erlägga arvodet i aktier eller kontanter. Stämman beslutade att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.  

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Jörgensen, Daniel Daboczy, Choon Seng och Klara Leander, samt nyvaldes Bengt Åkesson. Johan Jörgensen valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB med påskrivande revisor Per Svensson.

Det beslutades om att förnya bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa årsstämma.

Beslutandes om ändring av paragraf 5 i bolagsordningen enligt följande: Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 2 500 000 och högst 15 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 6 000 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 9 000 000 stycken.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med tidigare lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets investor relations sida, www.fundedbyme.com/investor-relations.

Styrelsen
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Daboczy, VD FundedByMe AB
daniel@fundedbyme.com
0736 26 9985


Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Om oss

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolaget som består av FundedByMe.com samt Feminvest - sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare. Laika Consulting AB är ett heltägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/UAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar