Bokslutskommuniké 2018

Q4 2018: 18,2 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 2,9 MSEK

oktober – december 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 99 % till 18,2 MSEK  (9,1 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 1,5 MSEK (-5,1 MSEK)**
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 2,9 MSEK (3,5 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till -9,5 MSEK (-5,6 MSEK)**  ***
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (-7,7 MSEK)**  ***  ****
 • Resultat per aktie före utspädning: -0,01 SEK (-0,01 SEK) *****

januari – december 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 364 % till 73,0 MSEK  (15,7 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 24,1 MSEK (-13,6 MSEK) **
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 23,9 MSEK (-5,0 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,3 MSEK (-14,4 MSEK) **  ***
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 MSEK (-16,6 MSEK) **  ***  ****
 • Resultat per aktie före utspädning:  -0,01 SEK (-0,05 SEK) *****

* Nettoomsättningen för 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats.
** Resultatposterna inkluderar engångsposter för okt-dec 2018 om -1,4 MSEK och för jan-dec 2018 om +0,2 MSEK.
*** Belastas med nedskrivning av SverigeKronan om -10,1 MSEK
**** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om -4,1 MSEK för okt-dec 2018 och +6,0 MSEK för jan-dec 2018.
***** Avser kvarvarande verksamhet


VD Alexander Pettersson har ordet

Året som gått

Det har blivit dags att summera 2018 och vi kan konstatera att det varit ett mycket spännande år för Future Gaming Group, vilket präglats av stora förändringar och möjligheter men även utmaningar. Koncernen har under ett drygt år genomgått en total omvandling. 2017 omsatte vi endast 16 miljoner kronor (MSEK) och gjorde stora förluster. Rörelseresultatet för avskrivningar (EBITDA) uppgick 2017 till minus 14 MSEK.

I september 2017 förvärvade vi sedan Phase One och i december 2017 reste vi ett obligationslån om 140 MSEK och förvärvade operatörsverksamheterna SverigeKronan och SuomiVegas samt lead generation-bolaget Viistek Media. Under våren 2018 delade vi ut den gamla verksamheten i AMGO till våra aktieägare och under sommaren förvärvade vi IPG och tog därmed steget in i en ny intressant vertikal inom prestationsbaserad marknadsföring för finanstjänster.

Denna förvandlingsresa har gjort att vi under 2018 växt kraftigt, har vänt förlust till vinst, och nu har en lönsam koncern. Under 2018 uppgick Future Gaming Groups omsättning till 73 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat om 24 MSEK.

Samtidigt måste vi vara ödmjuka för de utmaningar vi står inför. Att gå från en liten och förlustbringande verksamhet till en betydligt större och lönsammare affär är ingen lätt resa. Vi har flera operativa frågor att hantera, vilket vårt resultatmässigt sämre fjärde kvartal visar på. Samtidigt måste vi också se till att vi möter de förpliktelser vi har gällande vårt obligationslån, som ju möjliggjort omvandlingen av Future Gaming Group. Mer om detta längre ner i texten.

Verksamheten

Under det fjärde kvartalet omsatte Future Gaming Group 18 MSEK, men resultatmässigt var kvartalet en besvikelse. Vi nådde ett EBITDA-resultat om 1,5 MSEK, vilket belastades med engångskostnader relaterade främst till förvärvs- och emissionskostnader om ca 1,4 MSEK. Justerat för engångsposter uppgick EBITDA därför till ca 2,9 MSEK.

Nedgången beror till stor del på operatörsverksamheten och då främst vårt svenska varumärke SverigeKronan. Även om vi såg positiva tendenser under det tredje kvartalet så har vi under det fjärde kvartalet och under början av det nya  året konstaterat att dessa tyvärr var tillfälliga. Den svenska spelmarknaden är tuff och det är inte lätt för en liten operatörsverksamhet att ta marknadsandelar. Den nya svenska spellagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet, med en omsättningsskatt samt begränsningar i hur man kan ge bonusar till spelarna, sätter press på verksamheten ytterligare. Vi tvingades därför under bokslutsarbetet konstatera att vi måste skriva ner värdet på tillgångarna kopplade till SverigeKronan med ca 10 MSEK. Nedskrivningen påverkar rörelseresultatet (EBIT), men inte rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA).

Strategin för vår operatörsverksamhet framåt är nu av yttersta prioritet för Future Gaming Groups styrelse och ledning. Vi utvärderar flera alternativ, vilka innefattar bland annat att göra om sajterna till Pay and Play-sajter, då sådana tagit mycket marknadsandelar det senaste året, att göra om SverigeKronan till en affiliatesajt/spelklubb och på så sätt dra nytta av dess kunddatabas och den kunskap vi har inom gruppen, eller att sälja operatörsverksamheten och fokusera helt på vårt huvudaffärsområde lead generation. När ett beslut fattats kring vad vi tror är bäst väg framåt för Future Gaming Group och dess aktieägare kommer vi att uppdatera marknaden kring detta.  

Vårt lead generation-affärsområde presterade också något sämre än tidigare under det fjärde kvartalet, även om vi här har tillförsikt att detta är av mer tillfällig natur. Phase One har fortsatt sin väg mot ytterligare fokus på intäktsdelning med operatörerna man marknadsför istället för engångsintäkter. Våra analyser visar att detta ger en större total intäkt över tid, även om det kan innebära lägre intäkter kortsiktigt, och lite mer variation i storleken på våra intäkter från kvartal till kvartal. Med intäktsdelning påverkas våra intäkter av om operatörernas kunder, dvs. spelarna, vinner eller förlorar mer en viss månad. Under det fjärde kvartalet gjorde några storvinster bland spelarna att våra intäkter minskade men långsiktigt bör dock det ökade fokuset på intäktsdelning med operatörerna som sagt ge oss högre intäktsströmmar.

Viistek Media har under 2018 levererat ett hyfsat resultat. Vi tror dock att vi kan få ut mer av verksamheten. Säljarnas intjäningsperiod för eventuell tilläggsköpeskilling upphör nu och vi  tar över ansvaret för driften av verksamheten från dem. Därmed kommer vi fullt ut kunna styra verksamheten och utnyttja den kunskap och relationer vi har med operatörerna från Phase One, för att på så sätt optimera verksamheten inom Viistek.

IPG hade ett svagt fjärde kvartal till följd av den oro som då fanns på de finansiella marknaderna och inom kryptovalutor, vilket gjorde att verksamhetens intäkter minskade. Samtidigt hade verksamheten relativt höga kostnader, vilket bidrog till att resultatet minskade markant jämfört med det tredje kvartalet. Vi har vidtagit åtgärder för att öka kostnadskontrollen inom verksamheten så att kostnadsnivån bättre följer intäkterna. Samtidigt tittar vi på nya spännande affärsmodeller inom lead generation för finans, med större inslag av intäktsdelning, vilket vi som sagt tror kommer öka de totala intäkterna långsiktigt.

Vägen framåt

2018 har varit ett mycket intressant och omvälvande år för Future Gaming Group, där vi gått från att vara en liten förlustbringande affär till en betydligt större och lönsammare koncern. Som nämnts ovan står vi dock inför en del operationella utmaningar, där vägen framåt för operatörsverksamheten står högst på agendan. Vi är dock övertygade att vi har kompetensen inom gruppen för att hantera dessa. Huvudfokus framåt kommer vara på lead generation-affärsområdet där vi har huvuddelen av vår omsättning och vinst samt entreprenörer med bevisat ”track record”. Det är också glädjande att representanter för säljarna till de förvärvade lead generation-verksamheterna nu engagerar sig ytterligare i verksamheten och förväntas ta plats i Future Gaming Groups styrelse, där de kommer kunna bidra med värdefull operationell kunskap. En annan fördel med stärkt fokus på lead generation-verksamheten är att denna för Future Gaming Groups del har en vid geografisk spridning och därför inte är så känslig för regleringar i enskilda länder, vilket minskar risken för affärsområdet.

Samtidigt ska Future Gaming Group fortsatt vara flexibelt och expansivt och ta tillvara på möjligheter när de visar sig. Även om huvudfokus nu är på att konsolidera och utveckla de existerande verksamheterna så är vi öppna för nya förvärv om vi bedömer att förutsättningarna är gynnsamma vad gäller utspädning och belåning.

Detta för oss in på finansieringen av verksamheten. Future Gaming Groups omvandling möjliggjordes som sagt genom det obligationslån vi tog i samband med förvärven i december 2017. Detta medför dock betydande räntekostnader, vilka under 2018 uppgick till ca 13,7 MSEK. Räntekostnaderna kommer att minska under andra halvan av 2019, när vi kan betala tillbaka den del av lånet som inte utnyttjats för tilläggsköpeskillingar. Det nuvarande obligationslånet löper ut i december 2020 och vi kommer behöva refinansiera lånet tills dess. Räntekostnaden kommer dock fortsatt vara betydande och den finansiella kontrollen är därför av stor betydelse. Att vi framåt kan visa finansiell stabilitet kommer vara avgörande för utvecklingen för Future Gaming Groups aktiekurs. Här hoppas jag kunna bidra med mina tidigare erfarenheter som ekonomichef för en betydande aktör inom spelbranschen.

Som synes står Future Gaming Group inför ett spännande 2019 med både möjligheter och utmaningar!

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera