Delårsrapport 1-2019

Q1 2019: 9,8 MSEK i intäkter och justerat EBITDA om 1,5 MSEK

januari – mars 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 9,8 MSEK  (17,3 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (10,9 MSEK) *
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 1,5 MSEK (8,4 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,4 MSEK (10,3 MSEK) *
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (15,3 MSEK) *   **
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: 0,00 SEK (0,01 SEK) ***

* Resultatposterna inkluderar engångsposter om -0,3 MSEK för Q1 2019 och om +2,5 MSEK för Q1 2018
** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om +10,1 MSEK för Q1 2018
*** Avser kvarvarande verksamheter (dvs. exklusive avvecklade verksamheter)

Utvalda händelser

 • Den 22 februari meddelade FGGI att det vid bokslutsarbetet konstaterats att man behöver skriva ned värdet på verksamheten SverigeKronan, vilken FGGI äger via dotterbolag, med 10,1 MSEK. Innan nedskrivningen var tillgångar relaterade till SverigeKronan upptagna till ett värde om ca 20,5 MSEK i koncernens räkenskaper.
 • Den 28 februari meddelades att FGGI:s styrelseordförande Tobias Fagerlund och VD Alexander Pettersson köpt ytterligare aktier i Future Gaming Group. Efter köpen äger de vardera 6 000 000 aktier i Future Gaming Group. 
 • Den 9 maj meddelade FGGI att man beslutat avveckla white label-spelsajten SverigeKronan.com, som drivs via FGGI:s dotterbolag Unlimited Media Ltd. FGGI har intentionen att göra om SverigeKronan till en affiliatesajt, där man driver trafik till andra spelbolag.
 • Den 9 maj hölls även årsstämma i Future Gaming Group International AB. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 och att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade dessutom att Stefan Vilhelmsson och Victor Sahlstedt omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Martin Bengtsson och Alexei Faskhoutdinov nyväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande utsågs Stefan Vilhelmsson.
 • Den 22 maj meddelade FGGI att man vid bokslutsarbetet konstaterat att bolaget överskrider gränsvärdet för den tillåtna kvoten mellan bolagets räntebärande nettoskuld och justerat EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar). Kvoten regleras i villkoren för det obligationslån som togs upp av bolaget vid tidigare gjorda förvärv. FGGI hade per den 31 mars 2019 en räntebärande nettoskuld om ca 99,5 Mkr. Koncernens justerade proforma-EBITDA för tolvmånadersperioden fram till den 31 mars 2019 uppgick samtidigt till ca 19,1 Mkr. Detta resulterar i en kvot om ca 5,2 medan obligationsvillkoren tillåter en kvot om högst 5. FGGI avser föra diskussioner med obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av obligationsvillkoren.


VD Alexander Pettersson har ordet

Kvartalet som gått

För det första kvartalet 2019 nådde Future Gaming Group ett justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 1,5 miljoner kronor. Koncernen omsatte under samma period 9,8 miljoner kronor, där omsättningsminskningen främst härrör till operatörsverksamheten. Lead generation-verksamheten Phase One är stommen i koncernen och har levererat enligt plan. Samtidigt tvingas vi konstatera att våra andra verksamheter inte presterat väl.

Phase One har en snabbrörlig affärsmodell där man arbetar med ett flertal olika annonsformat hos ett stort antal publicister på många olika marknader. Phase One är därför inte, till skillnad från många konkurrenter, beroende av hur någon eller några enskilda webbplatser presterar hos till exempel Google (SEO). Möjligheten att snabbt kunna marknadsföra såväl casino- som bettingerbjudanden på nya marknader gör att Phase One är väl positionerade att anpassa sig till olika förändringar och trender. För närvarande ser vi en positiv utveckling för verksamhetens spelaranskaffning i exempelvis Nord- och Sydamerika tillsammans med ett växande antal aktiva samarbetspartners. Två representanter för Phase One har dessutom tagit plats i Future Gaming Groups styrelse, vilket är glädjande då det tillför gruppen viktig operationell kompetens.

Viistek Media verkar också inom lead generation, där man som affiliate till andra spelbolag marknadsför dessa mot en prestationsbaserad ersättning.  Även Viistek har en flexibel affärsmodell där man inte är beroende av sökmotoroptimering eller Google och kan relativt lätt skifta fokus mot nya marknader. Dock har Viistek under årets inledning haft flera utmaningar som främst härrör till organisationsförändringar. Detta har resulterat i viss operationell ineffektivitet med minskade intäkter som följd. Då verksamheten har många likheter med Phase One ser vi emellertid stora möjligheter till kompetensöverföring och samarbeten mellan verksamheterna och har inlett flera projekt i den riktningen. Vi ser flera möjligheter att utveckla Viistek. Ett exempel är att jobba mer med hybridersättningsmodeller, där man blandar intäktsdelning och engångsersättningar för att balansera intäktsflödet över tid. Ett annat är att gå in i nya vertikaler, exempelvis genom att öka fokus på sportsbetting, där Phase One ju är mycket framgångsrika. Med större total volym så förbättras även förutsättningarna för att teckna mer gynnsamma avtal med verksamheternas gemensamma samarbetspartners.

IPG är inriktat på lead generation för finanstjänster och har haft en tuff inledning på året då man har svårt att få in betalningar från sina kunder. Säljarna och tillika de operationellt ansvariga för verksamheten menar att detta beror på försämrade marknadsförutsättningar och försvårade banköverföringar. Future Gaming Group undersöker om det även finns andra orsaker till nedgången. IPG gjorde förluster under det första kvartalet.

Det pågår diskussioner med säljarna till Viistek och IPG gällande eventuella tilläggsköpeskillingar för dessa förvärv. Säljarna menar att de har uppfyllt kraven för dessa men Future Gaming Group ifrågasätter detta och är av åsikten att säljarna inte uppfyllt sina åtaganden under avtalen. Säljarna av Viistek gör anspråk på en tilläggsköpeskilling om 600 000 EUR och säljaren av IPG gör anspråk på en tilläggsköpeskilling om 250 000 USD. Future Gaming Group tillbakavisar dessa krav och menar även att verksamheterna inte levererat i enlighet med de förutsättningar de har sålts in på.

Nyligen meddelade vi att vi avser att avveckla vårt operatörsvarumärke SverigeKronan och göra om det till en affiliatesajt, då varumärket gör förluster och vi bedömer att ett litet operatörsvarumärke inte har förutsättsättningarna att vända utvecklingen på den tuffa svenska marknaden. Den planerade transformeringen till en affiliatesajt är ett steg i riktningen att fokusera i ännu högre grad på koncernens kärnverksamhet inom lead generation. Vi har även aviserat att vi utreder förutsättningarna för SverigeKronans systervarumärke, SuomiVegas, och planerar att inom kort ta beslut om hur vi fortskrider där.

Som en följd av att flera av våra verksamheter tyvärr levererat under förväntan under det första kvartalet överskrider bolaget den tillåtna kvoten mellan dess räntebärande nettoskuld och justerade EBITDA, vilken stipuleras i villkoren för bolagets obligationslån. Future Gaming Group kommer att föra diskussioner med obligationsinvesterarna gällande konsekvenserna av överträdelsen av obligationsvillkoren. Vi är väl medvetna om bolagets betydande skuldsättning och vikten av att hålla en god lönsamhet för att kunna möta räntebetalningar och senare refinansiera obligationslånet. Av bolagets kassa har 30 miljoner kronor avsatts för eventuella tilläggsköpeskillingar. Bolaget kommer inom en snar framtid kunna betala tillbaka till långivarna den del av det avsatta beloppet som inte utnyttjas för tilläggsköpekillingar, vilket kommer minska bolagets räntekostnader framöver. Frågor relaterade till obligationsfinansieringen står högst på min och styrelsens agenda.

Framtiden

Vi har tvingats konstatera att flera av de förvärv som Future Gaming Group gjorde i slutet av 2017 och under första delen av 2018 tyvärr inte levererat enligt de förutsättningar som de såldes in på. Som en konsekvens av detta har koncernen nu en omfattande omstruktureringsprocess framför sig.

Vår ambition är att renodla koncernen till att fokusera helt och hållet på lead generation-affärsområdet, där vi historiskt visat att vi kan leverera goda resultat. Phase One är kärnan i detta affärsområde och gör bra resultat. Som jag utvecklat ovan finns det stora likheter mellan Phase One och Viistek, och vi har goda skäl att tro att vi kommer kunna föra över framgångsreceptet från Phase One till Viistek och börja öka vinsten i den verksamheten igen. Tillsammans kommer Phase One och Viistek vara starka aktörer inom lead generation.

Samtidigt kommer vi inte vara rädda för att avveckla eller omstrukturera de delar av koncernen som inte levererar. Vi har redan meddelat de förändringar vi avser att göra gällande SverigeKronan och kommer även vidta åtgärder för de andra verksamheterna där det behövs. Att vi tidigare kunnat göra lyckade omstruktureringar visar inte minst utdelningen av AMGO iGaming till våra aktieägare, där verksamheten fick bättre förutsättningar under sin nya struktur och har skapat stora aktieägarvärden.

Future Gaming Group har en utmanande period framför sig, vilket vi står ödmjuka inför. Vi är dock övertygade om att med ovan handlingsplan kommer vi skapa bättre förutsättningar för gruppen att leverera stabila resultat till gagn för både aktieägare och obligationsinvesterare.

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Viistek Media och IPG samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar