Delårsrapport 2 - 2018

april – juni 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 570 % till 14,6 MSEK  (2,2 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 3,9 MSEK (-2,4 MSEK)
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 4,7 MSEK (-2,4 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,3 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-2,5 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning: 0,00 SEK (-0,01 SEK)

januari – juni 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 843 % till 31,9 MSEK  (3,4 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 14,7 MSEK (-3,7 MSEK) **
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 13,1 MSEK (-3,7 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,6 MSEK (-4,0 MSEK) **
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (-4,1 MSEK) **  ***
 • Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,02 SEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning: 0,02 SEK (-0,02 SEK)

* Nettoomsättningen för 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats.
** Resultatposterna inkluderar för januari-juni 2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK.
*** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om +10,1 MSEK

VD Alexander Pettersson har ordet
Detta är den första kvartalsrapporten som jag lämnar i egenskap av nytillträdd VD för Future Gaming Group. Jag vill tacka min företrädare, Björn Mannerqvist, för hans framgångsrika ledning av gruppen. Under Björn har vi gått ifrån att vara en kämpande operatör till att bli ett av de ledande bolagen inom lead generation. Som tidigare informerat kommer Björn att fortsätta arbeta för FGG i egenskap av operativ chef och styrelsemedlem. I denna roll kommer han kunna lägga sin fulla kraft på att utveckla den befintliga verksamheten samt att identifiera nya förvärv. Själv har jag en lång bakgrund i spelbranschen, där jag drivit egna bolag samt jobbat för företag som Betsson och senast Cherry, där jag var CFO. Jag hoppas att min entreprenörsbakgrund och mina erfarenheter från att leda och driva administrativa och finansiella processer kommer komma väl till användning i min roll som VD för FGG. Tillsammans med vår styrelse och nyckelpersonerna från de förvärv vi gjort har vi ett starkt team för att driva gruppen framåt.

Verksamheten
Under det andra kvartalet har vår lead generation-verksamhet, med Phase One och Viistek Media i spetsen, fortsatt att leverera ett imponerande resultat, om än inte riktigt lika starkt som under det första kvartalet. Detta förklaras till betydande del av ökade marknadsföringskostnader i samband med fotbolls-VM, vilket är en investering vi hoppas kapitalisera på framåt, samt av några av våra kunders GDPR-arbete. Sedan en tid är detta arbete klart och vi jobbar vidare med dem på tidigare nivåer.

Vår operatörsverksamhet via SverigeKronan och SuomiVegas har tyvärr fortsatt att leverera under förväntan. Som en följd av detta faller ingen tilläggsköpeskilling ut för förvärven, vilket har den positiva effekten att vi sparar av vår kassa, då tilläggsköpeskillingen hade kunnat uppgå till maximalt 22 miljoner kronor. FGG tar nu helt över marknadsföringen av varumärkena från säljarna och vi har för avsikt att tillföra verksamheten de resurser som krävs samtidigt som vi analyserar framtida åtgärder.

Vidare har vi ingått ett avtal rörande förvärv av tillgångarna från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited. IPG är verksamt inom lead generation. Huvudfokus ligger på finansvertikalen, men man agerar även som casinoaffiliate. Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra detta förvärv, vilket ytterligare stärker FGG:s position inom lead generation. Samtidigt får vi in duktiga entreprenörer i gruppen och skapar synergier med våra andra verksamheter, vilket jag ser mycket positivt på.

Under kvartalet har vi även ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av ett brittiskt bolag som givet att det slutförs kommer vara det största förvärv vi hittills gjort. Vi har följt bolaget under snart ett års tid och sett den mycket imponerande utveckling de lyckats åstadkomma, både verksamhetsmässigt och resultatmässigt. Vi anser att detta förvärv ligger helt i linje med den önskan vi har om nya förvärv. Det nya bolaget kompletterar operationellt hela FGG-gruppen och kommer hjälpa oss att utveckla FGG i den riktning vi vill.

Utveckling framåt
FGG är fortfarande i början av sin expansiva fas och arbetet med att få ut maximal prestation ur befintliga verksamheter har bara börjat. Min vision för FGG är att bygga stabila dotterbolag med stor kompetens och att hela tiden leta efter hur verksamheterna kan dra nytta av varandra, och därmed leverera aktieägarvärde under många år.

Min ambition är att FGG ska fortsätta växa genom att vi adderar olika typer av kompetenser och verksamheter som var och en för sig och tillsammans kan skapa värde för helheten. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta och därigenom skapa starkare kassaflöden och resultat som säkerställer FGG:s framtid. FGG ska inte vara ett defensivt bolag, utan våga satsa på investeringar och tillväxt.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Stockholm, 24 augusti 2018

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018.

Om Future Gaming Group
Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stock Market (f.d. AktieTorget) noterat bolag som är verksamt inom spelsektorn. Koncernens affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom lead generation (affiliate-marknadsföring) samt operatörsbolag. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna sverigekronan.com, suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolagen Phase One Performance, Viistek Media och Unlimited Media. 

Taggar: