Delårsrapport 3 - 2018

Stark tillväxt och EBITDA om 7,9 MSEK

juli – september 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 615 % till 22,9 MSEK (3,2 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK)
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 7,9 MSEK (-4,8 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7,2 MSEK (-4,9 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (-4,9 MSEK)
 • Resultat per aktie före utspädning: 0,00 SEK (-0,02 SEK) ****

januari – september 2018

 • Periodens nettoomsättning ökade med 732 % till 54,8 MSEK (6,6 MSEK) *
 • EBITDA uppgick till 22,6 MSEK (-8,5 MSEK) **
 • EBITDA justerat för engångsposter uppgick till 21,0 MSEK (-8,5 MSEK)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 20,8 MSEK (-8,8 MSEK) **
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 17,4 MSEK (-8,9 MSEK) ** ***
 • Resultat per aktie före utspädning: 0,01 SEK (-0,04 SEK) ** ****

* Nettoomsättningen för 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats.
** Resultatposterna inkluderar för januari-september 2018 engångsposter med en positiv nettoresultateffekt om 1,6 MSEK.
*** Inkluderar resultat från avvecklade verksamheter om +10,1 MSEK
**** Kvarvarande verksamhet


VD Alexander Pettersson har ordet

Det har nu blivit dags för mig att avlämna min andra delårsrapport i egenskap av VD för Future Gaming Group. FGG befinner sig en spännande fas med stark och lönsam tillväxt.  Samtidigt är en av huvudprioriteringarna för gruppen att på bästa möjliga sätt integrera de förvärv vi genomfört det senaste året och utnyttja synergier dem emellan. Jag vill härmed ta tillfället i akt att kommentera den finansiella utvecklingen och några av händelserna under och efter det tredje kvartalet 2018.

Verksamheten

Future Gaming Group presterade ett starkt tredje kvartal med en omsättning på 22,9 MSEK, vilket var en ökning om 615 procent jämfört med föregående år. Genom de förvärvade verksamheterna har vi skapat en betydligt större och mer stabil koncern än tidigare, som står väl rustad inför framtiden. Samtidigt lyckades vi även leverera en god lönsamhet, då EBITDA-rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 7,9 MSEK, att jämföra med en betydande förlust föregående år.

Strax efter utgången av tredje kvartalet kunde vi meddela att Phase One, som vi förvärvade i september 2017, har presterat mycket väl under första året i FGG:s ägo, då man nådde ett EBITDA-resultat om ca 14 MSEK. Vi betraktar naturligtvis Phase One som ett mycket framgångsrikt förvärv och jag ser mycket fram emot att fortsätta att följa deras utveckling framöver.

Under kvartalet meddelade vi även att ingen tilläggsköpeskilling faller ut för SverigeKronan och SuomiVegas, till följd av att dessa operatörsverksamheter levererat ett lägre resultat än beräknat under mätperioden. För dessa två varumärken har vi nu tagit över ansvaret för marknadsföringen från säljaren och har tillfört varumärkena operationella resurser. Det är därför glädjande att meddela att dessa insatser redan gett resultat och operatörsverksamheten visar för tredje kvartalet en tillväxt och kraftigt förbättrad lönsamhet.

Även de nyligen förvärvade IPG-tillgångarna har under kvartalet levererat något över de förväntade siffror vi presenterade i samband med att förvärvet gjordes. Säljarna är fortsatt aktiva på nyckelpositioner inom IPG och bidrar även med utveckling av andra delar av koncernen, där man samarbetar mellan olika verksamheter för att hitta synergier och dra nytta av varandras kunskaper.

Vägen framåt

I slutet av oktober kommunicerade vi att vi inte går vidare med förvärvet av det brittiska bolag som vi tidigare informerat om att vi förhandlat med. Beslutet hade ingenting att göra med den brittiska verksamheten som sådan eller med våra möjligheter att finansiera förvärvet. Vi var dock tvungna att konstatera att vår egen starka tro på vår befintliga verksamhet och vår framtid för tillfället inte delades av marknaden. Affärens konstruktion med en betydande del av köpeskillingen i aktier var inte rimlig givet den stora utspädning den skulle medföra med nuvarande aktiekurs. Det här är dock ingen ändring av vår strategi. Gruppens avsikt är även fortsättningsvis att vara aktiv inom förvärvsfältet samtidigt som vi utvecklar vår befintliga verksamhet. Kan vi fortsätta visa liknande resultat som detta kvartal bör förutsättningarna för förvärv återigen bli gynnsamma.

 

Under det fjärde kvartalet löper mätperioden ut för den sista återstående tilläggsköpeskillingen för de förvärv vi gjorde förra året, nämligen den för Viistek Media. I samband med det tar Future Gaming Group över ansvaret för den verksamheten fullt ut. Därmed fullbordas den transformering av gruppen som påbörjades för cirka ett år sedan och med de tillförda verksamheterna står vi redo inför en mycket spännande framtid!

Alexander Pettersson

VD, Future Gaming Group

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar: