Delårsrapport kvartal 1 - 2018

Januari – mars 2018

  • Periodens nettoomsättning ökade med 1 339 % till 17,3 MSEK  (1,2 MSEK) *
  • EBITDA uppgick till 10,9 MSEK (-1,3 MSEK) **
  • Periodens rörelseresultat uppgick till 10,3 MSEK (-1,5 MSEK) **
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 15,3 MSEK (-1,5 MSEK) **  ***
  • Resultat per aktie före utspädning: 0,03 SEK (-0,01 SEK)

* Nettoomsättningen för Q1 2018 inkluderar förvärvade verksamheter men ej AMGO:s varumärken som avyttrats under 2018.

** Resultatposterna inkluderar för Q1 2018 en upplöst reserv med en positiv resultateffekt om 2,5 MSEK.

*** Inkluderar Resultat från avvecklade verksamheter

VD Björn Mannerqvist har ordet

Jag är nöjd att kunna presentera den första kvartalsrapporten avseende hela den nya FGG-gruppen. Ett kvartal där jag kan konstatera att vi levererar enligt våra egna, och kanske även andras, förväntningar. Resan till där vi är idag har varit intensiv men inspirerande och lärorik för oss som bolag och det känns tillfredställande att vi så här långt har lyckats med vad vi föresatt oss.

Arbetstakten i FGG har under det första kvartalet varit fortsatt mycket hög och vi har fokuserat på att konsolidera in våra förvärv i gruppen, göra långsiktiga strategiplaner framåt, samt det ganska omfattande projektet att komma i mål med utdelningen av AMGO iGaming. Jag är positiv till hur vi levererar efter det vi kommunicerar till marknaden, och jag och mina kollegor känner både en stor tillförsikt och en hel del ödmjukhet inför framtiden och det vi har börjat skapa. Det jag kanske är mest nöjd med är att vi fortfarande, och under lång tid framöver, har väldigt stor utvecklingspotential i våra verksamheter. Den utvecklingspotentialen ska vi ta oss an under flera år framåt.

Verksamheten

Affiliatebolagen Phase One och Viistek Media presterar enligt plan och samarbetet mellan FGG och dessa är jag mycket nöjd med. Båda bolagen arbetar kontinuerligt med att optimera sin verksamhet samt att sluta nya strategiska affiliateavtal med långsiktiga partners.

På operatörssidan, SverigeKronan och SuomiVegas, har resultatet varit lägre än beräknat under första kvartalet vilket vi ser som den inledande investeringsperioden. Det kommer kräva visst tålamod men vi ämnar fortsätta enligt denna plan och räknar med framtida resultat efter att de åtgärder vi nu vidtar har satt sig.

Till sist säger vi nu adjö till AMGO iGaming och önskar de nya ägarna, bland annat FGG:s alla aktieägare, lycka till i framtiden. Som vi tidigare kommunicerat tror vi att AMGO är i bättre händer i ett renodlat plattformsbolag med dedikerad och entusiastisk personal.

Utveckling framåt

FGG är fortfarande i början av sin expansiva fas och arbetet med att få ut maximal prestation ur befintliga verksamheter har bara börjat. Mitt tidsperspektiv på FGG i stort är på lång sikt, att bygga stabila dotterbolag med stor kompetens och att hela tiden leta efter hur verksamheterna kan dra nytta av varandra är något jag anser att vi ska arbeta med varje dag för att kunna leverera aktieägarvärde under många år.

Även om vi inte lämnar prognos för 2018 har jag stora förhoppningar om att vi även fortsättningsvis, kvartal för kvartal, kan ta steg framåt såväl operationellt som genom att följa den expansionsstrategi vi arbetar efter. Som framgått av pressmeddelanden under den senaste tiden har vi identifierat ytterligare potentiella förvärv som vi anser kompletterar gruppen bra. Min ambition är att FGG ska fortsätta växa genom att vi adderar olika typer av kompetenser och verksamheter som alla var och en för sig och tillsammans kan skapa värde för helheten. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta och därigenom skapa starkare kassaflöden och resultat som säkerställer FGG:s framtid. FGG ska inte vara ett defensivt bolag, utan våga satsa på investeringar och tillväxt.

Stockholm den 25 Maj 2018

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018.

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar