Ingen tilläggsköpeskilling faller ut för SverigeKronan och SuomiVegas

Som tidigare kommunicerats i Future Gaming Group International AB:s delårsrapport för det första kvartalet 2018, har de förvärvade operatörsverksamheterna, SverigeKronan och SuomiVegas, levererat ett lägre resultat än beräknat. Till följd av detta kommer den prestationsbaserade tilläggsköpeskillingen om upp till maximalt 22 miljoner kronor inte att falla ut till någon del.

Future Gaming Group tar nu över marknadsföringen av SverigeKronan och SuomiVegas från säljaren och avser tillföra verksamheten erforderliga resurser.

I enlighet med Future Gaming Groups obligationsvillkor kommer de delar av det i december 2017 upptagna obligationslånet, som avser tilläggsköpeskillingar som inte fallit ut, att hållas på ett avskilt konto och betalas tillbaka till obligationsinvesterarna 18 månader efter obligationens upptagande.

Stockholm den 30 juli 2018
Future Gaming Group International AB (publ)  

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
Mail: alexander@futuregaminggroup.com    
Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2018. 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar produkter inom onlinespel och prestationsbaserad marknadsföring.
FGG-koncernen äger och driver genom utländska dotterbolag bl.a. sajterna SverigeKronan.com och SoumiVegas.com
, samt affiliateverksamheter i dotterbolagen Phase One Performance, Viistek Media och Unlimited Media. 

Prenumerera

Dokument & länkar