IPG tilldelas aktier i Future Gaming Group

Future Gaming Group International AB (”FGGI”) slutför nu inkråmsförvärvet från det israeliska bolaget IPG Internet Capital Limited (”IPG”). Säljaren kommer att erhålla en köpeskilling om 2 miljoner USD, vilken kommer att betalas genom kvittning mot 122 083 556 nyemitterade FGGI-aktier.

Antalet aktier har beräknats utifrån en teckningskurs om ca 0,148 kr per aktie och en växelkurs om ca 9,01 SEK/USD, vilket enligt avtal mellan parterna baseras på den volymvägda genomsnittskursen för FGGI:s aktie för perioden 6–19 september, samt den genomsnittliga SEK/USD-växelkursen för samma period. Emissionen har skickats in till Bolagsverket för registrering. Det totala antalet aktier i FGGI kommer efter denna riktade kvittningsemission att uppgå till 905 337 802 stycken. Emissionen medför en utspädning om ca 13,5% för existerande aktieägare.

IPG kommer vara förhindrat att sälja de tilldelade FGGI-aktierna inom 14 månader från affärens slutförande, och får därefter inte sälja mer än 50% av de tilldelade aktierna inom tre år från affärens slutförande.

Utöver den aktiebaserade köpeskillingen kan en kontant tilläggsköpeskilling om upp till totalt 0,5 miljoner USD falla ut senare, givet att verksamheten når vissa uppsatta mål.

FGGI kommunicerade genom pressmeddelande den 27 juni 2018 kring förvärvets ingående. Under det tredje kvartalet 2018 har IPG utvecklats väl och man har presterat något över de förväntade intäkts- och EBITDA-siffror som presenterades i det pressmeddelandet, när dessa siffror omräknats till kvartalsbasis. Integreringen av IPG-verksamheten inom Future Gaming Group har initierats efter förvärvets ingående och säljarna är fortsatt aktiva på nyckelpositioner inom IPG och bidrar även med utveckling av andra delar av koncernen.

Efter denna aktietilldelning finns i dagsläget inga ytterligare aktiebaserade köpeskillingar utestående i FGGI.

Stockholm den 21 november 2018
Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar