Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706–8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 4 december 2019 kl. 09:00 i Bolagets lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 28 november 2019, och anmäla sig skriftligen senast torsdagen den 28 november 2019 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma december 2019, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 st). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast torsdagen den 28 november 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.  

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 905 337 802 st. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.
 

Förslag till dagordning 

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Fyllnadsval av nya styrelseledamöter
  8. Minskning av aktiekapitalet
  9. Stämmans avslutande  

Förslagens huvudsakliga innehåll:
Fyllnadsval av nya styrelseledamöter (punkt 7)
I samband med denna kallelse avgår ledamöterna Victor Sahlstedt och Alexej Fashutdinov från bolagets styrelse på grund av en potentiell intressekonflikt i samband med bolagets förhandlingar med dess obligationsinnehavare (se tidigare pressmeddelande idag, 2019-11-14, för mer info). Då styrelsen därmed endast består av styrelseordförande Stefan Vilhelmsson behöver nya styrelseledamöter väljas. Styrelsen avser att presentera kandidater senast i samband med den extra bolagsstämman. 

Minskning av aktiekapitalet (punkt 8)
Styrelsen föreslår en minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka förlust som inte täcks av fritt eget kapital. Aktiekapitalet ska som högst minskas med 18 299 988,119714 kronor. Vid en maximal minskning skulle aktiekapitalet efter minskningen uppgå till 9 298 000 kronor, vilket är det lägsta möjliga aktiekapitalet enligt nuvarande bolagsordning. Minskningen sker utan indragning av aktier. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear. Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det biträdes av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Stockholm den 14 november 2019

Future Gaming Group International AB

Styrelsen

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar