Kallelse till extra bolagsstämma i Future Gaming Group International AB (publ)

Kallelsen har korrigerats avseende ökning av aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner (Se punkt 7)

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 december 2017 kl. 10.00 hos NEVI på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, i Stockholm.

Rätt att delta i stämman

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 12 december 2017, dels till bolaget anmäla sitt deltagande senast tisdagen den 12 december 2017. Anmälan ska ske antingen per post till Future Gaming Group International AB, ”Extrastämma 2017”, Box 7066, 103 86 Stockholm, eller per e-post till info@futuregaminggroup.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.
Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 12 december 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emission av teckningsoptioner
  8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - Beslut om emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitterar högst 190 909 040 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 190 909 040 nya aktier på villkor enligt nedan. Teckningsberättigad är personer som tilldelats nyemitterade obligationer i bolaget och teckning ska ske senast den 22 december 2017 eller den senare dag som styrelsen beslutar. Tecknarna ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 0,22 kronor. De fullständiga villkoren kommer hålls tillgängliga enligt nedan och kommer att läggas fram på stämman. Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att göra Bolagets beslutade obligationserbjudande mer attraktivt och därmed öka chanserna att fullteckna obligationerna. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ca 5 727 271  kronor genom utgivande av 190 909 040 aktier, var och en med ett kvotvärde om ca 0,03 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner m.m Detta innebär att vid fullt utnyttjande av föreslagna optioner kommer utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 25 procent av totalt antal utelöpande aktier och 25 procent av totala antalet röster i bolaget. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan jämte fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida (www.futuregaminggroup.com) och kommer att finnas tillhanda hos bolaget senast från och med måndagen den 4 december 2017 samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Övrigt

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i december 2017
Future Gaming Group International AB (publ)
Styrelsen

Stockholm 4 december 2017
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/  

Prenumerera

Dokument & länkar