Kallelse till extra stämma i Future Gaming Group International AB

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720 (“Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 september 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 14 september 2018, och anmäla sig skriftligen senast fredag den 14 september 2018 till Future Gaming Group International AB, Att: Extra Bolagsstämma 2018, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post: info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2 st). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredag den 14 september 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.  

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 594 977 617 st. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier  
  8. Stämmans avslutande  

Förslag till beslut 

Punkt 7
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i Bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare genom nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet söks till att stå till styrelsens förfogande att användas till utgivande av aktier som betalning av tilläggsköpeskilling inom ramen för tidigare företagsförvärvs avtalskontext samt till utgivande av aktier som betalning för nya företagsförvärv.

Nyemissioner enligt detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.         

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 7 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.futuregaminggroup.com, senast två veckor före den extra bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Stockholm 5 september 2018

Future Gaming Group International AB

Styrelsen

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring) och onlinespel. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar: