Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till styrelsens ordförande och med vardera 80 000 kronor till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Stefan Vilhelmsson, Jørgen Beuchert, Peder Broms, Alexej Faskhoutdinov och Christoffer Malmström som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande valdes Stefan Vilhelmsson. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae, vid årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021.

Beslut om inlösen av aktier samt fondemission

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag om (a) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier samt (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Aktiekapitalet minskades för avsättning till fritt eget kapital med högst 201 291,34 kronor genom indragning (inlösen) av 48 833 422 aktier. Rätt till inlösen ska tillfalla Partner Fondkommission AB och syftet med minskningen är att dra in aktierna då Partner Fondkommission AB inte gör anspråk på aktierna som ägare. Aktierna emitterades ursprungligen för att användas som betalningsmedel vid ett förvärv, men på grund av tvist kom de inte att erläggas. Inlösen av aktier ska ske utan ersättning.

Årsstämman beslutade vidare att genom fondemission återställa bolagets aktiekapital till dess ursprungliga nivå, 9 329 505 kronor, genom att öka bolagets aktiekapital med 201 291,34 kronor genom överföring från bolagets fria egna kapital till bolagets aktiekapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital kommer efter fondemissionen att uppgå till 9 329 505 kronor, fördelat på 2 214 511 083 aktier.

Stockholm 13 maj 2020

Future Gaming Group International AB

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar