Kommuniké från årsstämma i Future Gaming Group International AB (publ)

Idag, den 7 maj 2018, hölls årsstämma i Future Gaming Group International AB (”Future Gaming Group”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

 Resultatdisposition 

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017. 

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer 

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutade stämman att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor 

Stämman beslutade att Tobias Fagerlund, Björn Mannerqvist och Stefan Vilhelmsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Richard Woodbridge nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Tobias Fagerlund. Christian Bönnelyche har avböjt omval. Vi tackar Christian Bönnelyche för hans arbete i styrelsen. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae vid årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021. 

Beslut om ändring av bolagsordningen 

Stämman beslutade om att anta ny bolagsordning i enlighet med nedanstående: 

Bolagsordning för Future Gaming Group International AB 

Org. nr. 556706-8720 

§ 1 Firma 

Bolagets firma är Future Gaming Group International AB. Bolaget är publikt (publ). 

§ 2 Säte 

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. 

§ 3 Verksamhet 

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management samt genom dotterbolag spel på internet och därmed förenlig verksamhet. 

§ 4 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 298 000 kronor och högst 37 192 000 kronor. 

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 300 362 232 och högst 1 201 448 928. 

§ 6 Styrelse 

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter. 

§ 7 Revisor 

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma 

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet. 

§ 9 Anmälan till stämma 

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan. 

§ 10 Årsstämma 

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

3. Godkännande av dagordningen. 

4. Val av en eller två justeringsmän. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

7. Beslut 

  1. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 
  2. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 
  3. c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 

10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. 

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 

§ 11 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december. 

§ 12 Avstämningsförbehåll 

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). 

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beslut om utdelning till aktieägare 

Stämman beslutade att samtliga av bolagets 50 000 000 aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (publ), org. nr. 559044-1951, (”AMGO”), delas ut till Future Gaming Groups aktieägare, varvid trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO. Om aktieinnehavet i Future Gaming Group inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO, vilka kommer att säljas på marknaden genom Partner Fondkommission AB. Detta innebär att 49 998 119 aktier kommer att delas ut, de återstående 1 881 kommer att säljas på marknaden. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i Future Gaming Group via Euroclear Sweden AB. 

Utdelningen av aktierna i AMGO uppgår till 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,042783 SEK per utestående aktie i Future Gaming Group. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen beslutades den 9 maj 2018. 

Fritt eget kapital uppgår till 46 027 000 SEK per den 2017-12-31. Beslutet om utdelning av Future Gaming Groups samtliga aktier i AMGO motsvarar en sakutdelning på 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO. 

Styrelsen har förväntan att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, emellertid pågår fortfarande utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen är möjligt. Styrelsen kommer att återkomma i denna del. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. 

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. 

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

Stockholm i maj 2018 

Future Gaming Group International AB 

STYRELSEN 

För ytterligare information: 

Björn Mannerqvist, VD 
Mail: info@futuregaminggroup.com
Web: https://futuregaminggroup.com/ 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på AktieTorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom iGaming och affiliateverksamhet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media. 

Prenumerera