KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I FUTURE GAMING GROUP INTERNATIONAL AB

Idag, den 20 september 2018, hölls extra bolagsstämma i Future Gaming Group International AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier i bolaget på i huvudsak följande villkor. Aktierna ska emitteras med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare genom nyemission av högst det antal aktier som ryms inom nuvarande bolagsordning. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Bemyndigandet står till styrelsens förfogande att användas till utgivande av aktier som betalning av tilläggsköpeskilling inom ramen för tidigare företagsförvärvs avtalskontext samt till utgivande av aktier som betalning för nya företagsförvärv.

Nyemissioner enligt detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för nyemissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna.        

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet.

Stockholm, 20 september 2018
Future Gaming Group International AB
STYRELSEN 

För ytterligare information:
Future Gaming Group International AB
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com

https://futuregaminggroup.com

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom onlinespel och lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance, Unlimited Media och Viistek Media samt spelsajterna SverigeKronan.com och SuomiVegas.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar