Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

  • Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738)
  • Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101)
  • Resultat per aktie: SEK -0,008 (f å SEK -0,00)
  • Eget kapital per aktie: SEK 0,08 (f å SEK 0,11)
  • Den 17 April förvärvades PH Entertainment Ltd, bolagens första gemensamma rapporttillfälle blir Q2 2015.
  • Bytte namn till PlayHippo AB (publ) den 21 Maj
  • PlayHippo.com ökar sin omsättning under Q1 2015 med 60% jämfört med Q1 2014.
  • HappyBingo, PlayHippo & LyckoBingo  hade insättningar på över MSEK 12 under Q1 2015
  • PlayHippo.com’s spelöverskott (vinst) under Q1 uppgick till MSEK 3,04 (f å MSEK 1,67)

Verksamheten

PlayHippo AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. PlayHippo-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna PlayHippo.com, HappyBingo.com & LyckoBingo.com. PlayHippo AB (publ):s aktier handlas sedan den 23 juli 2012 på AktieTorget under kortnamnet PLAY.

Genom sina bingo och casino sajter har PlayHippo-koncernen blivit en av de största aktörerna på onlinebingomarknaden i Sverige.

Under hösten 2014 drabbades Lyckobingo och Happybingo av ett tekniskt problem vilket resulterade i att man tappade flera av sina storspelare, detta har hade en negativ effekt på både resultatet och omsättningen i koncernen under räkenskapsåret 2014. Fokus under slutet utav 2014 och början av 2015 har därför legat på att attrahera nya spelare samt reaktivera gamla spelare ur koncernens stora spelarbas.

Samtidigt så har PlayHippo lyft till nya höjder och har under Q1 2015 gjort sitt bästa kvartal någonsin, casinot har ökat sin omsättning med 60% jämfört med Q1 2014.

Bolagets bingovarumärken lanserade under Q1 sin första mobilanpassade plattform innebär att koncernen nu kan erbjuda spel via mobil, surfplatta, dator m.m. på alla sina varumärken.

Styrelsen i PlayHippo-koncernen har som en uttalad målsättning att under 2015 växa ytterligare genom förvärv och investeringar i lotteri och casino spelsajter och databaser. Nytt för 2015 är att Styrelsen även skall överväga investeringar i teknikbolag vars produkter riktar sig mot onlinecasinomarknaden.

Genom sin storlek och upparbetade kontakter kan PlayHippo-koncernen använda stordriftsfördelar på ett annat sätt än vad mindre aktörer kan, vilket gör att PlayHippo-koncernen kan fortsätta ta en aktiv roll i den konsolidering som pågår på spelmarknaden.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 17 april 2015 förvärvade United Media Sweden AB (publ) det maltesiska bolaget PlayHippo Entertainment Ltd och därmed även utav casinosaten PlayHippo.com. Förvärvet betalades med 90 miljoner aktier i United Media Sweden AB Detta innebär att koncernen nu har ca 430 000 registrerade kunder och en mångfaldig portfölj med varumärken. I samband med förvärvet så offentliggjorde man också att ett namnbyte kommer att ske.

I början utav maj 2015 meddelades att bolagets senaste casinovarumärke PlayHippo.com har lagt till en ny spelleverantör: Play N Go till sitt redan stora utbud av spelleverantörer, detta innebär att Casinot nu erbjuder över 550 roliga och spännande spel på sidan.

Den 21 maj blev det officiellt att United Media Sweden AB (publ) bytt namn till PlayHippo AB (publ). I samband med detta så registrerades även den apportemission som gjordes vid förvärvet utav PlayHippo Entertainment Ltd. Det nya antalet aktier i bolaget uppgår till 128 988 116 och börsvärdet är ca MSEK 40 (baserat på kursen 2015 05 28).

Försäljning och resultat

Koncernens intäkter uppgick under perioden till KSEK 729 (f å KSEK 738) med ett resultat om KSEK --310 (f å KSEK -101).

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2015 uppgick PlayHippos banktillgodohavanden till KSEK 203 (f å 59). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit men har per 31 mars 2015 inga räntebärande skulder (f å 250).

Investeringar

United Medias totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 0 (f å KSEK 80) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med KSEK 426 (f å KSEK 156) i avskrivningar varav KSEK 0 (f å KSEK 0) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2015 uppgick United Media-koncernens egna kapital till KSEK 30 221 (f å KSEK 2 596) varav KSEK 3 993 (f å KSEK 709) utgjordes av aktiekapital, och KSEK 26 228 (f å KSEK 1 897) av fritt eget kapital. Det egna kapitalet är påverkat av en pågående nyemission om KSEK 27 000 fördelat på bundet kapital KSEK 2 786 och fritt kapital KSEK 24 214.

Aktiekapitalet innan registrering av pågående emission är fördelat på 38 988 116 aktier med ett kvotvärde om SEK 0.030958. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets aktier är sedan den 23 juli 2013 upptagna till handel på AktieTorget där den handlas sedan 21 maj 2015 under PlayHippo, dessförinnan under kortnamnet UMED.

Per den 31 mars 2015 hade United Media fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2015 hade United Media cirka 660 aktieägare.

Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2015 till 57 procent (f å 43 procent).

Anställda

Bolaget hade per den 31 Mars 2015 en heltidsanställd person. Övriga tjänster har köpts på konsultbasis (bl.a. VD tjänsten).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar