Nedskrivning av tillgångar samt diskussioner med obligationsinnehavare

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har i samband med arbetet med bokslutskommunikén 2020 konstaterat att Bolaget och koncernen kommer behöva skriva ned värdet på vissa tillgångar. Till följd av detta och det osäkra marknadsläget som den rådande pandemin medför, avser Bolaget att initiera diskussioner med obligationsinnehavarna i syfte att finna en långsiktig finansieringslösning för koncernen. Bolaget återkallar därför den dispens kring obligationsvillkoren som tidigare begärts.

I samband med de värderingsprövningar av goodwill, aktier i dotterbolag och fordringar som görs vid bokslutsarbetet har ett behov av nedskrivningar av vissa tillgångar identifierats.

Koncernen avser att skriva ned goodwill kopplat till det tidigare förvärvet av Viistek med preliminärt 5 miljoner kronor, vilket kommer påverka koncernens resultat negativt med samma belopp.

Bolaget avser även att skriva ned värdet på sina aktier i Viistek med preliminärt 17 miljoner kronor. Samtidigt avser Bolaget att skriva upp värdet på sina aktier i Phase One med motsvarande belopp. Dessa ned- respektive uppskrivningar görs för att bättre reflektera det bedömda värdet på respektive tillgång. Nettoeffekten på Bolagets egna kapital kommer vara neutral, men enligt gällande redovisningsregler kommer nedskrivningen preliminärt belasta Bolagets resultat negativt med 17 miljoner kronor, medan uppskrivningen inte har motsvarande positiva effekt på resultatet.

Bolaget har även beslutat att göra en reservering om cirka 2,9 miljoner kronor gällande en osäker fordran, vilket kommer ha en motsvarande negativ effekt på Bolagets resultat.

Beloppen för nedskrivningarna och reserveringen är preliminära och kommer fastställas i samband med att Bolaget publicerar sin bokslutskommuniké för 2020.

Bolaget avser återkomma vid ett senare tillfälle med mer information kring utfallet av de kommande diskussionerna med obligationsinnehavarna.

Stockholm den 17 februari 2021
Future Gaming Group International AB (publ)

Denna information är sådan som Future Gaming Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-17 19:25 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar