Omsättningen ökade med 11 % under det tredje kvartalet

Report this content

JULI – SEPTEMBER 2020

 • Periodens nettoomsättning ökade med 11 % till 5,7 MSEK (5,1 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,2 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,6 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 33 % (50 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (1,6 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,9 MSEK) *
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,003 SEK)
 

JANUARI – SEPTEMBER 2020

 • Periodens nettoomsättning ökade med 6 % till 16,9 MSEK (15,9 MSEK)
 • EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (7,5 MSEK)
 • Justerat EBITDA uppgick till 5,4 MSEK (6,6 MSEK)
 • Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (41 %)
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (6,3 MSEK)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-50,6 MSEK) *
 • Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,002 SEK (-0,007 SEK)

* Föregående års siffror inkluderar avvecklad verksamhet
 

VD har ordet

Under det tredje kvartalet hade Future Gaming Group en nettoomsättning om 5,7 miljoner kronor, vilket var i linje med föregående kvartal, och faktiskt 11 % bättre än förra årets tredje kvartal. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 miljoner kronor, vilket innebar en EBITDA-marginal om 33 %.  

Den sportinriktade affiliateverksamheten i Phase One gjorde en stark återhämtning under det tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet då de flesta sportevenemang var inställda. Både intäkter och rörelseresultatet ökade med drygt 50 % jämfört med föregående kvartal. Det är glädjande att vi lyckats nå denna aktivitet trots att sportvärlden ännu inte återgått fullt ut till hur den såg ut innan virusutbrottet covid-19. En kortsiktig variation hos intäkterna från månad till månad är dessutom en naturlig effekt av intäktsdelningsmodellen. Phase One tar del av uppsidan när våra kunder, dvs. spelbolagen, går bra.  Å andra sidan får Phase One lägre provisioner de månader spelbolagen har lägre intäkter. Vi har dock stark tilltro till intäktsdelningsmodellen, då slutkonsumenter som Phase One värvat och som är trogna spelbolagen kan generera intäkter till oss över lång tid.

Den kasinoinriktade verksamheten i Viistek inledde det tredje kvartalet bra men har därefter inte lyckats upprätthålla de starka intäktsnivåer man visade under det andra kvartalet. Detta beror till viss del på att inflödet av kasinospelare minskat i takt med att sportevenemangen kommit igång igen och åter fått många slutkonsumenters fokus. Vidare är Viistek i en omställningsfas där man riktar om verksamheten till att öka andelen intäkter som kommer från hybridavtal, där man kombinerar engångsintäkter och intäktsdelning från spelbolagen. Tidigare låg Viisteks fokus nästan helt på engångsintäkter, där man enbart får en provisionsbetalning när en värvad slutkonsument gör en insättning hos ett spelbolag, men ingenting mer därefter. Som diskuterats ovan tror vi dock mycket på inslag av intäktsdelning och dess fördelar över tid. Även om omställningen till hybridavtal kortsiktigt kan minska intäkterna, så ökar den möjligheterna för en högre andel återkommande intäkter i ett längre perspektiv, samt öppnar upp för avtal med flera attraktiva spelbolag som man inte jobbat med tidigare.

Våra kvarvarande verksamheter visar idag en god operativ lönsamhet. Den rådande pandemin har dock av naturliga skäl gjort att vi inte kunnat nå en sådan intäkts- och resultattillväxt som vi tidigare förväntat oss. Dessutom är koncernen idag betydligt mindre än vad den var innan de olönsamma verksamheterna avvecklades. Lånen som är kopplade till de avvecklade verksamheterna kvarstår dock till stor del. I obligationsvillkoren finns kvartalsvisa lönsamhetskrav, i form av vilken justerad EBITDA Future Gaming Group måste uppnå för den senaste tolvmånadersperioden, och vi uppfyllde septemberkravet. Vår bedömning är dock att gruppen sannolikt inte kommer att klara decemberkravet till följd av pandemin, vilket i så fall skulle innebära en överträdelse av obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har dock meddelat att dem avser stödja att Future Gaming Group får dispens från lönsamhetskravet, ifall det skulle bli aktuellt.   

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group


För ytterligare information:
Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group
alexander@futuregaminggroup.com 
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera