RÄTTELSE AVSEENDE KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FUTURE GAMING GROUP INTERNATIONAL AB (publ)

Rättelsen avser punkt 13 (beslut om utdelning till aktieägare). Under punkt 13 föreslås den 10 maj 2018 som avstämningsdag för rätt till aktieutdelning. Rätt föreslagit datum ska vara den 9 maj 2018. Nedan följer uppdaterad, korrekt kallelse.

Aktieägarna i Future Gaming Group International AB, 556706-8720, kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2018 kl. 10.00 i New Equity Venture International AB:s lokaler, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 30 april 2018, och
 •  anmäla sig till bolaget senast måndagen den 30 april 2018 skriftligen till Future Gaming Group International AB, Att: Bolagsstämma 2018, Box 7066, 103 86 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post info@futuregaminggroup.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 30 april 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. 

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 594 977 617 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

      Stämman öppnas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b)     om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)     om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om ändring av bolagsordningen.

13. Beslut om utdelning till aktieägare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen kontantutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer (punkterna 9 och 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget samt att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att bolaget ska ha ett revisionsbolag samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. 

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Tobias Fagerlund, Björn Mannerqvist och Stefan Vilhelmsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Richard Woodbridge nyväljs som styrelseledamot. Till styrelseordförande föreslås omval av Tobias Fagerlund. Christian Bönnelyche har avböjt omval. Vi tackar Christian Bönnelyche för hans arbete i styrelsen. Att notera är att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Thomas Daae vid årsstämman 2017 valdes till slutet av den årsstämma som hålls 2021. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att anta ny bolagsordning i enlighet med nedanstående:

Bolagsordning för Future Gaming Group International AB

Org. nr. 556706-8720

§ 1                 Firma

Bolagets firma är Future Gaming Group International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2                 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3                 Verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, management samt genom dotterbolag spel på internet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4                 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 9 298 000 kronor och högst 37 192 000 kronor.

§ 5                 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 300 362 232 och högst 1 201 448 928.

§ 6                 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7                 Revisor

En eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisionsavtalet.

§ 8                 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering istället ske genom Svenska Dagbladet.

§ 9                 Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28 § 3 stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Avser aktieägare att medföra biträden ska antalet biträden anges i anmälan.

§ 10                Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut

a)    om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b)    om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c)     om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 3. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 4. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11                Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari – 31 december.

§ 12                Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (avstämningsförbehåll).

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beslut om utdelning till aktieägare (punkt 13)

Styrelsen för Future Gaming Group International AB, org. nr. 556706-8720, (”Future Gaming Group”), föreslår att samtliga av bolagets 50 000 000 aktier i det delägda dotterbolaget AMGO iGaming AB (publ), org. nr. 559044-1951, (”AMGO”), delas ut till Future Gaming Groups aktieägare, varvid trehundrafemtiosju (357) aktier i Future Gaming Group skall medföra rätt till trettio (30) aktier i AMGO. Om aktieinnehavet i Future Gaming Group inte är jämt delbart med 357 erhålls andelar av en aktie i AMGO. Sådana andelar kommer att sammanläggas med andelar som innehas av andra ägare till hela aktier i AMGO, vilka kommer att säljas på marknaden genom Partner Fondkommission AB. Likviden kommer därefter att betalas courtagefritt till berörda aktieägare i Future Gaming Group via Euroclear Sweden AB.

Den föreslagna utdelningen av aktierna i AMGO uppgår till 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO. Detta motsvarar en utdelning på cirka 0,042783 SEK per utestående aktie i Future Gaming Group. Som avstämningsdag för rätt till aktieutdelningen föreslås den 9 maj 2018.

Fritt eget kapital uppgår till 46 027 000 kronor per den 2017-12-31. Förslaget till beslut om utdelning av Future Gaming Groups samtliga aktier i AMGO motsvarar en sakutdelning på 25 455 000 SEK motsvarande bokfört värde per den 31 december 2017 på aktierna i AMGO.

Styrelsen har förväntan att utdelningen ska kunna ske enligt Lex Asea-principen, emellertid pågår fortfarande utredning huruvida utdelning enligt Lex Asea-principen är möjligt. Styrelsen kommer att återkomma i denna del.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt ovan krävs att aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna biträder beslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr, i Stockholm och på bolagets hemsida www.futuregaminggroup.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i april 2018

Future Gaming Group International AB

STYRELSEN 

För ytterligare information: 

Björn Mannerqvist, VD  

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på AktieTorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom iGaming och affiliateverksamhet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Prenumerera

Dokument & länkar