Samgåendet mellan Future Gaming Group och Fable Media är genomfört och de nya obligationsvillkoren träder i kraft

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av danska Fable Media ApS (”Fable Media”) i enlighet med det avtal som ingicks den 15 december 2021. Med anledning av att samgåendet slutförts kommer de nya obligationsvillkoren att träda i kraft idag och kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

Den 29 mars 2022 annonserade Bolaget att alla villkor för förvärvet hade uppfyllts. Samgåendet slutfördes idag, den 31 mars 2022. Genom förvärvet erhöll Bolaget samtliga aktier i Fable Media för en initial köpeskilling om cirka 118,8 miljoner kronor, som har utgetts i form av 28 195 623 346 nyemitterade aktier i Bolaget. Förvärvet inkluderar även en tilläggsköpeskilling som motsvarar Fable Medias resultat efter skatt under perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2025. Tilläggsköpeskillingen förväntas uppgå till ett totalt värde om ca 60 miljoner kronor och kommer betalas kontant halvårsvis. Tilläggsköpeskillingen kommer finansieras genom Fable Medias genererade medel.

Utöver villkorsändringen för Bolagets obligationslån (ISIN SE0010547422) ("Obligationerna") enligt nedan har en kvittningsemission genomförts varigenom 15 miljoner kronor av Obligationernas utestående nominella belopp kvittats mot 3 560 496 108 nya aktier i Bolaget.

Efter genomförandet av ovanstående emissioner kommer ägarstrukturen i Bolaget se ut enligt tabellen nedan.

Namn

Antal aktier

%

Frederik Falbe-Hansen Holding ApS

28 195 623 346

83,00%

Övriga aktieägare

5 775 007 191

17,00%

 

33 970 630 537

100,00%

 

Som ett led i förvärvet har obligationsinnehavarna godkänt vissa ändringar i villkoren för Obligationerna vilka träder i kraft idag. Ändringarna innebär att villkoren för Obligationerna ändras, innefattandes bland annat att (i) förfallodagen flyttas till den 8 december 2025, (ii) räntan sänks till 0,00 procent till den 8 december 2024 och därefter 5,00 procent, (iii) det finansiella åtagandet ändras till ett åtagande att skuldsättningsgraden ska vara under en viss nivå från den 31 December 2023 och om viss likviditet baserat på Bolagets nya förutsättningar, (iv) om koncernen har en likviditet som överstiger 10 000 000 kronor måste sådan likviditet användas för inlösen av Obligationer på varje räntebetalningsdag som infaller efter den 8 december 2024, med förbehåll för ett minsta totalt inlösenbelopp om 5 000 000 kronor, (v) att Bolaget får ställa säkerhet över aktierna i Fable Media till  Frederik Falbe-Hansen Holding ApS avseende förpliktelserna att betala tilläggsköpeskilling. De nya obligationsvillkoren kommer att publiceras på Bolagets webbplats.

Stockholm den 31 mars 2022
Future Gaming Group International AB (publ)

 

Denna information lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-03-31 13:44 CET.

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com
 

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation, även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring. FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Fable Media, Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar