Uppdaterade villkor för FGG:s obligationslån

Som tidigare meddelats så har Future Gaming Group international AB (”FGG”) och Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”) kommit överens om att göra vissa ändringar i villkoren för det obligationslån upp till och med 200 000 000 SEK med ISIN: SE0010547422 som FGG upptagit. Förändringen syftar till att ge FGG ytterligare tid att genomföra utdelning eller försäljning av aktierna i dotterbolagen AMGO iGaming AB, Gaming Group Scandinavia LTD, Gaming United LTD och Ph Entertainment Ltd i enlighet med punkten 13.9 i de nämnda villkoren ("Spinoff").  

Ändringen innebär att tidpunkten för att slutligen ha genomfört Spinoffen flyttats från den 31 mars till den 18 maj 2018.

Av villkoren framgår vidare att punkt 13.2 (Utdelningar) även ändrats medförande att FGG:s och garanternas möjlighet att göra värdeöverföringar inte endast begränsas gentemot FGG:s direkta eller indirekta aktieägare, eller närstående bolag till FGG, utan vidsträckts till att omfatta alla (utom till FGG eller ett dotterbolag helägt av FGG).

Varken FGG eller Agenten anser att förändringen av villkoren medför några negativa konsekvenser för obligationsinvesterarna. 

Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information:

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla verksamheter inom iGaming och affiliateverksamhet. FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media.

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018.


Prenumerera

Dokument & länkar