Uppdatering kring förvärven och den operativa verksamheten

Som tidigare meddelats så tillträdde Future Gaming Group International AB (FGG) den 20 december 2017 förvärven av den estniska Viistek Media och det maltesiska Unlimited Media. Dessa utgör tillsammans med det i september 2017 tillträdda förvärvet Phase One Performance FGG:s huvudverksamhet (”Nya FGG”). Viistek och Phase One är båda affiliateverksamhet vars huvudsakliga verksamhet är att driva trafik till FGG:s samarbetspartners. Unlimited Media driver och marknadsför varumärkena SverigeKronan.com och SoumiVegas.com.

2017 avslutades starkt för FGG’s huvudverksamhet och under december månad uppvisade Nya FGG preliminärt en EBITDA på ca 2,4 MSEK. För den del som är hänförlig till Phase One avser siffrorna hela december, medan Viistek och Unlimited Media endast ingår under månadens 11 sista dagar. Ovan nämnda EBITDA är således det som kommer påverka och ingå i det fjärde kvartalet 2017. 

Den operativa konsolideringen av gruppen fortgår utmärkt och enligt den plan som föregick förvärven. Koncentration och fokus ligger på att identifiera och utvinna de många synergier FGG ser och att lära känna de olika bolagen och dess anställda. För att säkerställa integrationen och synergiutvinningen har gruppen från början av januari knutit en erfaren Affiliate Manager/Head of Marketing till sig.

Verksamheterna är från och med den 21 december 2017 fullt finansiellt konsoliderade men det är först från och med första kvartalet 2018 de får fullt genomslag och full effekt i siffrorna. Extraordinära kostnaderna hänförliga till obligationsfinansieringen belastar till viss del gruppens fjärde kvartal vilket enligt tidigare kommunikation kommer att meddelas genom offentliggörandet av bokslutskommuniké den 23 februari 2018. I och med släppandet av bokslutskommunikén kommer FGG upphöra med att göra återkommande månadsvisa uppdateringar till marknaden om hur de olika förvärvade verksamheterna presterar utan återgå till en sedvanlig kvartalsrapportering för gruppen som helhet i detta avseende.

Vad gäller den tidigare kommunicerade avknoppningen av FGG:s tidigare verksamhet så avser styrelsen att exekvera den under 2018:s första kvartal och kommer att återkomma med detaljer kring det så snart det är möjligt.

Björn Mannerqvist, VD säger i en kommentar:   

”Efter en för oss alla mycket arbetsintensiv första månad i det nya konsoliderade FGG är känslan vi har mycket god. De förvärvade bolagen levererar i linje med våra högt ställda förväntningar och jag har i mina kontakter och möten med mina nya kollegor fått den professionalism och anda vi letade efter bekräftad. När vi i fjärde kvartalet kan lämna den kostnads- och formaliatunga finansieringsprocessen bakom oss och framåt fullt göra det vi vet att vi är riktigt bra på så är det min och övriga ledningens övertygelse att FGG:s framtid ser mycket ljus ut” 

Stockholm den 25 januari 2018 

Future Gaming Group International AB (publ)  

För ytterligare information: 

Björn Mannerqvist, VD 

Mail: info@futuregaminggroup.com    

Web: https://futuregaminggroup.com/  

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är ett på Aktietorget noterat bolag verksamt inom spelsektorn. Bolagets affärsidé är att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver genom utländska dotterbolag idag bl.a. sajterna www.sverigekronan.com, www.suomivegas.comwww.vipstakes.comwww.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance och Viistek Media. 

Prenumerera

Dokument & länkar