Utbetalningar av återstående obligationslikvid

Report this content

Future Gaming Group International AB (”Bolaget”) har genomfört utbetalningar av den återstående obligationslikviden i enlighet med de ändrade obligationsvillkoren.

Bolaget har betalat ut hela likviden om ca 28,4 miljoner kronor från det pantsatta bankkonto som skulle användas för eventuella tilläggsköpeskillingar samt räntebetalningar, amortering och transaktionskostnader i samband med omstruktureringen av Bolagets obligationslån. Utbetalningarna har genomförts i enlighet med de tidigare kommunicerade tidsplanerna. Likviden har distribuerats enligt följande:

Räntebetalningar: ca 8,7 Mkr
Amortering: ca 13,6 Mkr
Transaktionskostnader: ca 6,2 Mkr

Räntebetalningarna avser perioden 9 juni 2019 till och med 24 februari 2020. Därefter ackumuleras räntan och Bolaget kommer alltså inte göra ytterligare räntebetalningar under obligationens löptid. Efter amorteringen uppgår kapitalbeloppet på Bolagets obligationslån till ca 121,4 miljoner kronor (exklusive ackumulerad ränta). Transaktionskostnaderna avser främst rådgivningskostnader i samband med omstruktureringen av obligationslånet. Enligt obligationsvillkoren ska Bolaget betala obligationsinnehavarnas kostnader i samband med omstruktureringen.

  

Stockholm den 13 mars 2020
Future Gaming Group International AB (publ)

För ytterligare information:
Alexander Pettersson, VD
alexander@futuregaminggroup.com
https://futuregaminggroup.com

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020.

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver via dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media.

Taggar: