BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

12 månader, juli 2017 - juni 2018
• Resultat före skatt: -2 642 tkr.
• Resultat per aktie före skatt: -0,61 kr.

3 månader, april 2018 - juni 2018
• Resultat före skatt: -359 tkr.
• Resultat per aktie före skatt: -0,08 kr.

VD: s kommentar

Det gångna året har innehållit flera viktiga händelser för FXI:s verksamhet.

FXI har under december 2017 lanserat Hedgefonden Valor Global FX. Fonden är resultatet från ett samarbete med den slovakiska kapitalförvaltningsbolaget Valor o.c.p., a.s. Fonden skapar en marknadsoberoende och säker förvaltningsform genom att ta kortfristiga positioner på valutamarknaden. Fondens årliga avkastningsmål är mellan 4 och 10%.

Spotlight flyttade FXI till observationslistan den 17 april 2018 med förklaringen att företaget vid tidpunkten inte uppfyllde noteringskraven. FXI genomförda en bolagsstämma den 12 juli 2018 varvid stämman beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3 MSEK i likvider samt genom 500 TSEK genom kvittning av fordran. Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra nya styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund leda företagets verksamhet.

Spotlight har efter räkenskapsåret utgång meddelat att FXI uppfyller alla noteringskrav och har återförts till ordinarie lista. Beslutet är mycket positivt för bolaget och bolaget har nu resurser att genomföra nödvändigt förändringsarbete. Den nya ledningen har goda kontakter inom finansbranschen vilket möjliggör att bolaget kan byggas för kraftig tillväxt.

Valors VD; Michal Kliman har tillträtt som styrelseledamot i FXI och han har som intention att Valor Global FX initialt skall förvalta ett fondkapital om ca 120 MSEK. Härtill kommer att Per Ivar Sollied tillträtt som VD i FXI. Han kommer att förstärka bolagets förmåga att anskaffa kapital till fonden.

Marknadsföringen av fonden och andra förvaltningsstrategier kommer att starta när ledningen presenterat sin marknadsplan och strategi för expansion.

Marknaden

FXI och den nya ledningen avser att initialt fokusera på marknadsföring av fonden Valor Global FX till investerare. Bolaget avser att notera fonden för att lättare kunna marknadsföra fonden. Den nya ledningen och ägarna har goda kontakter med investerare och målet är att genom dessa kontaktytor bygga upp kapitalet i fonden. Först när fonden är lanserad och kapitaliserad kan marknadsföring ske av fonden till investerare.

Målet är att fonden i en uppstartsfas ska ha 120 miljoner svenska kronor under förvaltning.

Resultat

Resultat före skatt för perioden april-juni 2018 (april-juni 2017) uppgick till -305 TSEK (-552 TSEK).

Det nominella resultatet av valutahandeln är direkt kopplat till handelskapitalets storlek. Handelskapitalet är i dag alltför litet för att valutahandelns överskott skall räcka för att täcka bolagets kostnader och ge vinst. Avsikten är att som rådgivare till företagets planerade fonder erhålla förvaltningsintäkter samt öka handelskapitalet.

Bolagets fasta kostnader har huvudsakligen bestått av ersättning till konsulter, revisorarvoden samt avgifter till Aktietorget. Framöver beräknas företagets kostnader huvudsakligen bestå av ersättning till VD, konsulter, revisorarvoden samt avgifter till Aktietorget

Händelser efter periodens utgång

Såsom angivits ovan genomförde FXI en bolagsstämma den 12 juli 2018 varvid stämman beslutade om en riktad nyemission vilket tillförde 3 MSEK i likvider samt 500 TSEK genom kvittning av aktieägares befintliga fordran. Bolagsstämman beslutade vidare att tillsätta fyra nya styrelseledamöter att jämte styrelseordföranden Johan Wiklund leda företagets verksamhet. Därtill beslutades om ett optionsavtal till ledning och investerare som kan tillföra bolaget ytterligare högst 18 MSEK.

Spotlight har meddelat om att FXI nu uppfyller alla noteringskrav och har återförts till ordinarie lista.

I övrigt finns inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång att rapportera.

Finansiell ställning

FXI hade vid utgången av 2018 Q2 (2017 Q2) 949 TSEK (1 799 TSEK) i likvida medel.

Efter Perioden har bolaget genom investerare tillförts ytterligare 3 MSEK vilket garanterar fortsatt verksamhet och ”going concern”.

Närståendetransaktioner

Advokatbolaget Wiklund Gustavii utfört ett arbete i samband med föregående hösts bolagsstämma och till ett värde om 30 tkr. FXI:s styrelseordförande är delägare i detta bolag.

Wiklund Fam. AB har ett lån till FXI uppgående till 33 tkr den 30 juni. Lånet löper med en årlig ränta om 10 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig, bland annat mot bakgrund av att ingen säkerhet lämnats för lånet.

Genova AB, vilket bolag ägs av FXI:s före detta vd Lars Eriksson, har per bokslutsdagen en fordran på FXI uppgående till 1 477 tkr i som avser kvarvarande likvid för förvärvet av handelssystemet. Lånet löper med en årlig ränta om 5 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig. Lånet har reducerats med 500 tkr genom nyemissionen den 12 juli 2018.

Ersättning för managementtjänster om 202 tkr har erlagts till Genova AB.

FXI har under räkenskapsåret lånat 389 tkr av Lars Eriksson. Lars Eriksson har per bokslutsdagen en fordran på FXI uppgående till 364 tkr. Lånet löper med en årlig ränta om 10 %. Räntan har bedömts som marknadsmässig.

Ersättning till VD

Ingen annan ersättning utbetalats till VD förutom det som anges under Närståendetransaktioner.

Personal

Bolaget har inte någon anställd personal. Ingen ersättning har utgått till styrelsen.

Risker

En försvagning av euro i förhållande till kronor innebär direkta valutaförluster för bolaget eftersom handeln sker med euro som basvaluta.

Styrelsen har vid sitt antagande om fortsatt drift gjort bedömningen att det finns goda möjligheter att attrahera kapital och erbjuda förvaltning med handelsmjukvaran Genova FX. En verifierad historisk prestanda är ett vanligt krav som ställs på den finansiella marknaden. FXI har nu mer än sju års verifierad historik.

I samband med emissionen den 12 juli har företaget finansiella ställning stärkts och därigenom kan företaget genomföra nödvändigt förändringsarbete.

Granskning av bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående årsredovisning.

Ägarstruktur

Tabellen nedan åskådliggör ägarstrukturen per den 30 juni 2017. Totalt har FX International fler än 1 000 aktieägare och antalet aktier uppgår till 4 352 677 st.

Styrelsens aktieinnehav per bokslutsdagen

Lars Eriksson (privat och genom bolag) 1 304 799 29,99%
Johan Wiklund (genom bolag) 675 989 15,53%
Carl-Henric Nilsson (privat och genom bolag) 196 400 4,51%

Ingen av ovannämnda personer har per bokslutsdagen sålt aktier sedan bolaget noterades på Aktietorget. Såsom angivits ovan har Lars Eriksson och Carl-Henric Nilsson lämnat styrelsen efter bokslutsdagen.

Efter räkenskapsårets utgång har antalet aktier ökat från 4 352 677 till 11 352 677. Efter genomförda beslut tagna vid bolagsstämman 12 juli uppgår styrelsens aktieinnehav till:

Johan Wiklund (privat och genom bolag) 675 989 5,95%
Johan Olsson (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Jonas Hagberg (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Michal kliman (privat och genom bolag) 500 000 4,40%
Hans Forsberg (privat och genom bolag) 500 000 4,40%

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2017-07-01 / 2018-06-30.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli – september 17 oktober 2018
Delårsrapport oktober - december 16 januari 2019
Delårsrapport januari – mars 17 april 2019
Bokslutskommuniké 2018/2019 31 augusti 2019

Årsredovisning för 2017-07-01 / 2018-06-30 kommer att finnas tillgänglig på företagets huvudkontor i Helsingborg och på bolagets hemsida www.fxi.se från och med 20 september 2018.

Årsstämma

Kommande årsstämma kommer att hållas den 17 oktober 2018 kl. 15.00.

Resultaträkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK
Not 2017-07-01 2016-07-01 2018-04-01 2017-04-01
2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30
Nettoomsättning 20 175 0 40
Rörelsekostnader exkl. avskrivningar -1 685 -1 916 -705 -497
Avskrivningar -655 -80 636 -23
Rörelseresultat -2 320 -1 821 -69 -480
Finansiella poster 1 -278 -452 -236 -241
Nettoresultat av valutahandel 2 9 12 0 1
Resultat före skatt -2 589 -2 261 -305 -720
Skatt 0 0 0 0
Periodens resultat -2 589 -2 261 -305 -720
Data per aktie
Antal aktier vid periodens utgång 4 352 677
Noter
1. Räntekostnader och kursförändringar som uppstår när utländska konton redovisas i SEK.
2. Resultat av valutahandel inklusive avdrag för courtage och transaktionskostnader.

Balansräkning i sammandrag

Värden angivna i TSEK
TILLGÅNGAR Not 2018-06-30 2018-04-01 2017-06-30
Immateriella anläggningstillgångar 4 353 3 709 4 974
Materiella anläggningstillgångar 99 107 133
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar 868 772 1 285
Kassa och bank 1 340 1 896 1 769
SUMMA TILLGÅNGAR 6 660 6 484 8 161
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2 654 3 032 5 243
Långfristiga skulder 2 811 2 813 2 683
Kortfristiga skulder 1 195 639 235
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 660 6 484 8 161
Bolaget har inte några utestående eventualförpliktelser.

Kassaflödesanalys

Värden angivna i TSEK
Not 2017-07-01 2016-07-01
Den löpande verksamheten 2018-06-30 2017-06-30
Rörelseresultat -1 684 -1 991
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
   Avskrivningar och nedskrivningar 655 80
-1 029 -1 911
Resultat av valutahandel 9 12
Erlagd ränta och valutaförluster vid omräkning av valutakonton -278 -282
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 298 -2 181
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsefodringar -416 -507
Förändring av rörelseskulder 744 -1 101
Kassaflöde från den löpande verksamheten -701 -3 789
Investeringsverksamheten
Likvida medel tillfört vid fusion 49
Investering i immateriella anläggningstillgångar 3 -150
Investering i materiella anläggningstillgångar -74
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -175
Finansieringsverksamheten
Inbetalningar i samband med nyemission 5 267
Upptagna lån 342 75
Aktieägartillskott 0
Emissionskostnader -443
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 342 4 899
Årets kassaflöde -359 935
Likvida medel vid periodens början 1 799 864
Årets kassaflöde -359 935
Likvida medel vid årets slut 1 440 1 799

Denna information är insiderinformation som FX International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018.

Undertecknad försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

_____________

FX International AB ( publ ) är ett publikt aktiebolag registrerat på Aktietorget med kortnamn FXI. FXI är registrerat hos Finansinspektionen. Bolaget erbjuda rådgivning inom valutamarknaden. Målet med rådgivningen är att erbjuda handelsstrategier som kan användas för att uppnå en riskjusterad långsiktig avkastning oberoende av marknadskonjunkturer. Huvudfokus är företagets handelssystem, Genova FX™, som skapar handels och analysmetoder optimerade med artificiell intelligens. FXI har sedan 2011 använt Genova FX™ för att bygga upp en långsiktig historik och erbjuder en säker och beprövad helhetslösning inom kvalificerad rådgivningen med inriktning på den internationella valutamarknaden.

Helsingborg den 2018-08-31

För ytterligare information kontakta:

Per Ivar Sollied, VD

Tel: +46 (0) 708 14 28 28        
e-post: perivar.sollied@fxi.se

Johan Wiklund, Styrelseordförande

Tel: +46 (0) 708 14 28 28                                                   
E-post: johan.wiklund@fxi.se

FX international AB(publ) arbetar med egen förvaltning kombinerat med rådgivning till kvalificerade investerare. Bolaget är registrerat hos Finansinspektionen.

Om oss

FX International AB (publ) is a public limited company registered at AktieTorget stock market with ticker FXI. The Company is registered as a financial institution at Finansinspektionen (Swedish Financial Supervising Authority). The company's business model focuses on algorithm-driven trading using artificial intelligence within the foreign exchange market. We carries out own asset trading, is Active advisors to fund companies, and management to qualified investors. The focus on management is to achieve risk-adjusted investment strategies that intend to achieve positive absolute returns through exposure in currency markets, with low or no correlation to actual business cycles.

Prenumerera

Dokument & länkar