Årsstämmokommuniké

Årsstämman i G5 Entertainment AB (publ) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 12 maj 2017.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. Under stämman gav VD Vlad Suglobov en presentation av verksamhetsåret 2016 och nuläget i G5 Entertainment AB (publ).

Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Styrelseledamöter och ersättning till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i G5 Entertainment AB (publ) omvaldes Chris Carvalho, Petter Nylander, Jeffrey Rose och Vlad Suglobov samt nyval av Johanna Fagrell Köhler och Stefan Lundborg. Stämman utsåg Petter Nylander till styrelsens ordförande samt beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kr till styrelsens ordförande och 230 000 kr vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Härutöver beslutade stämman att arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott och ersättningsutskott. Arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 80 000 kronor och 50 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet och arvode till ordföranden i ersättningssutskottet ska utgå med 50 000 kronor och 30 000 kronor vardera ska utgå till övriga ledamöter i ersättningssutskottet.

Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieägarna om 75 öre per aktie, totalt 6 600 000 kronor. Utbetalning beräknas ske från Euroclear den 19:e maj 2017.

Ansvarsfrihet
Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Revisor
PWC valdes till revisionsbolag med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Valberedning
Stämman antog valberedningens förslag avseende ordning för valberedning.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande, nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 880 000 aktier i syfte att möjliggöra företagsförvärv och kapitalanskaffning.

Optionsprogram
Stämman beslutade även om emission av högst 300 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma chefer och ledande befattningshavare i koncernen. Programmet ska omfatta maximalt 95 personer. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 300 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 15 maj 2017 till och med den 29 maj 2017 noterade betalkurserna för aktie i G5 på Nasdaq Stockholm. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna kan upp till 300 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 3,4 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 30 000 kronor, vilket medför en utspädning om 3,4 procent. Styrelsens ledamöter, med undantag för Bolagets VD, har inte rätt att teckna teckningsoptioner.

Mer information om bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 8 411 11 15

Denna information är sådan som G5 Entertainment AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2017, klockan 12:00.

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB är en utvecklare och förläggare av högkvalitativa free-to-play spel för iOS, Android, Kindle Fire och enheter som drivs av Windows. G5 utvecklar och publicerar spel som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, Hidden City®, och The Secret Society®. G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar