Kallelse till extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ.)

Aktieägarna i G5 Entertainment AB (publ.), org.nr 556680-8878 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 09:00 på 7a Konferenscenter, Strandvägen 7a, Stockholm, Sverige.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

 • vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 augusti 2016.
 • senast tisdagen den 9 augusti 2016, före kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till G5 Entertainment AB, Riddargatan 18, 114 51 Stockholm eller per e-post agm@g5e.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 5 augusti 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida (www.g5e.se/corporate). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Framläggande och godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 8. Fastställande av arvode åt styrelsen
 9. Val av ny styrelseledamot
 10. Avslutande av stämman

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för G5 Entertainment AB (publ.) består av Christoffer Häggblom (valberedningens ordförande och utsedd av aktieägaren Rite Internet Ventures), Jeffrey Rose (styrelseledamot i Bolaget och utsedd av aktieägaren Wide Development Limited), Petter Nylander (styrelsens ordförande och utsedd av aktieägaren Proxima Limited), Marianne Flink (utsedd av aktieägaren Robur) och Magnus Uppsäll (utsedd av aktieägaren Purple Wolf Limited). Medlemmarna som är utsedda av aktieägare vilka tillsammans representerar cirka 33,5 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, föreslår följande:

Punkt 3 - Val av ordförande vid stämman

Valberedning föreslår att Petter Nylander utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter.

Punkt 8 – Fastställande av arvode åt styrelsen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen skall kvarstå i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2016, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, innebärande att arvode till styrelsen ska utgå med 300 000 kronor per år till styrelsens ordförande och 150 000 kronor per år vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver innebär föreslaget att arvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver styrelsearvodet, fortsatt ska utgå till medlemmarna i Bolagets revisionsutskott, varvid arvode till ordföranden i revisionsutskottet ska utgå med 30 000 kronor och 15 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Den totala ersättningen till styrelsen skall således högst uppgå till 960 000 kronor per år. Ersättningen beräknas som ett årsarvode mellan ordinarie årsstämmor och justeras pro rata efter den tid som respektive ledamot är ledamot i styrelsen.

Punkt 9 – Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja Chris Carvalho till ny styrelseledamot, och att övriga nuvarande styrelseledamöter skall kvarstå.

Antal aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns vid utfärdandet av denna kallelse totalt 8 800 000 utestående aktier representerande totalt 8 800 000 röster. Bolaget har inget innehav av egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes den aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt läggas fram på stämman. Handlingarna, samt fullmaktsformulär, kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida http://www.g5e.se/corporate.

Stockholm juli 2016

Styrelsen

Prenumerera