Kommuniké från extra bolagsstämman den 7 november 2018

Report this content

Extra bolagsstämma i G5 Entertainment AB (publ) (”Bolaget”) har hållits på 7a konferenscenter, Strandvägen 7a i Stockholm den 7 november 2018.

Till ordförande vid stämman valdes Petter Nylander. 

Stämman fattade, med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag, beslut i följande frågor: 

Prestationsbaserat långsiktigt aktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda
Det beslutades att införa ett prestationsbaserat, långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i Bolaget och dess dotterbolag (”LTIP 2018”). Programmet är aktiebaserat och omfattar sammanlagt cirka 100 personer. Intjänandeperioden uppgår till cirka 2,5 år. Efter intjänandeperiodens utgång kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas stamaktier i Bolaget förutsatt vissa villkor är uppfyllda. Tilldelning av aktier inom ramen för LTIP 2018 förutsätter att deltagarna förblir anställda hos Bolaget eller något av dess dotterbolag under hela intjäningsperioden. Därutöver fordras att vissa prestationsmål uppnåtts avseende utvecklingen av totalavkastningen på Bolagets stamaktie (”TSR”). För att tilldelning ska äga rum måste TSR överstiga 95 procent under intjäningsperioden, motsvarande 31 procent per år. Maximal tilldelning utgår om TSR uppnår eller överstiger 205 procent för hela intjäningsperioden, motsvarande 56 procent per år. 

Maximalt 120 000 stamaktier får tilldelas deltagarna i LTIP 2018, vilket skulle motsvara en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent. De totala kostnaderna för LTIP 2018 beräknas vid maximal tilldelning uppgå till cirka 22 miljoner kronor. 

Syftet med LTIP 2018 är att möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, att öka engagemanget och motivationen för programmets deltagare samt att stärka deltagarnas band till G5-koncernen och dess aktieägare.

För att säkerställande av leverans av aktier inom ramen för LTIP 2018 beslutades, i enlighet med vad som följer nedan, om införande av nytt aktieslag (C-aktie) genom ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2018.               

Prestationsbaserat, långsiktigt aktieprogram för verkställande direktören

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att även Bolagets VD, tillika styrelseledamot, ska erbjudas att delta i LTIP 2018. VD får tilldelas maximalt 10 000 aktier under LTIP 2018. 

Ändring av bolagsordning – införande av nytt aktieslag

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom ett nytt aktieslag (C-aktie) införs. C-aktien ska ha en tiondels (1/10) röst per aktie och ska sakna rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. C-aktien ska vidare kunna omvandlas till stamaktier efter beslut av Bolagets styrelse eller bolagsstämma. Aktier av det nya aktieslaget C-aktie ska utges endast för att säkerställa leverans av stamaktier till deltagare i aktiebaserade incitamentsprogram beslutade av bolagsstämma. I samband med införandet det nya aktieslaget C-aktie ska Bolagets befintliga aktieslag benämnas stamaktie.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av C-aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, öka Bolagets aktiekapital med högst 12 000 kronor genom emission av högst 120 000 C-aktier. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av emissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2018. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna C-aktier 

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, för under till tiden intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna C-aktier. Förvärv får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Högst så många aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde. Betalning för förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med den föreslagna förvärvsmöjligheten är säkerställa leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2018. 

Överlåtelse av egna stamaktier 

Stämman beslutade om överlåtelse av högst 120 000 stamaktier i Bolaget (eller det högre antal stamaktier som kan följa av omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission eller liknande åtgärder). Stamaktierna ska överlåtas vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2018 som enligt dess villkor har rätt att erhålla stamaktier i Bolaget samt i övrigt i enlighet med villkoren för LTIP 2018. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att överlåtelsen av aktierna utgör ett led i genomförandet av LTIP 2018.

Mer informationom Bolaget finns på www.g5e.se/corporate.

Ytterligare frågor:
Stefan Wikstrand, CFO, +46 76 00 11 115

Om G5 Entertainment
G5 Entertainment AB utvecklar och förlägger högkvalitativa free-to-play spel för smartphones och tablets som är familjevänliga, lätta att lära, och riktar sig till en bred publik av erfarna och oerfarna spelare. Koncernen publicerar sina spel genom Apple, Google, Amazon och Windows applikationsbutiker. G5:s spelportfölj inkluderar ett antal populära titlar som Hidden City®, Mahjong Journey®, Survivors: the Quest®, The Secret Society® Pirates & Pearls™ och Twin Moons ®. 

G5 Entertainment AB är noterat på Nasdaq Stockholm med handelssymbolen G5EN.ST. För det femte året i rad har G5 Entertainment blivit rankat i Deloitte Technology Fast 50.  

Prenumerera

Dokument & länkar