Bokslutsrapport 2000

Bokslutsrapport 2000: God tillväxt men lägre marginaler · Omsättningen ökade 15% (8%*) till 22.245 MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3.983 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 17,9%. Vinsten per aktie minskade med 32% till 0,96 SEK medan kontantvinsten ökade med 10% till 7,92 SEK. Vinsten per aktie inkl. jämförelsestörande poster minskade med 39% till 2,85 SEK. · Jämförelsestörande poster, främst justering av goodwill (-1.379 MSEK) och upplösning av skattereserver (+1.820 MSEK), har netto haft en positiv effekt på nettovinsten för 2000 med 652 MSEK, vilket motsvarar 1,89 SEK per aktie (en negativ effekt på 339 MSEK eller 0,98 SEK per aktie i fjärde kvartalet). Sammantaget har jämförelsestörande poster haft en positiv effekt på kassaflödet på 500 MSEK, varav -65 MSEK gäller poster i fjärde kvartalet. · Fortsatt god tillväxt i fjärde kvartalet, omsättningen ökade med +18% (5%*) till 6.143 MSEK. Rörelsemarginalen minskade jämfört med föregå ende period, huvudsakligen p g a högre kostnader för läkemedel och personal inom klinikverksamheten i USA. Operativt kassaflöde förbättrades med 65% till 587 MSEK. · Gambro Healthcare expanderade med +22% (11%*), fjärde kvartalet +28% (9%*), huvudsakligen i Europa. Ny organisation samt åtgärder för ökad effektivitet i USA. · God försäljningstillväxt, +8% (6%*), fjärde kvartalet +9% (3%*), för Gambro Renal Products. En betydande förbättring från tillväxten på 1%* år 1999, främst tack vare positiva effekter av förändringsprogram. · Stärkt omsättningsutveckling för blodkomponentteknologi, Gambro BCT, +15% (7%*), fjärde kvartalet +18% (4%*), främst tack vare ökad marknadspenetration för automatisk blodinsamling. · Fortsatt god utveckling för projektet Pathogen Eradication Technology (PET). Investeringarna har ökat; totalt 40 MSEK (4,3 MUSD), varav 18 MSEK (2,0 MUSD) i fjärde kvartalet. · Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 SEK (1,10) samt bemyndigande för återköp av aktier. *) valutajusterat För ytterligare information: Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 48 Bengt Modéer, Direktör, Investor Relations, tel.08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambros ekonomiska information finns också på Internet: www.gambro.com BOKSLUTSRAPPORT 2000 Fjärde kvartalet 2000 innefattade för koncernen en omsättning på 6.143 MSEK (5.242), en fortsatt tillväxt på 18% (5%*). Den något lägre valutajusterade tillväxten jämfört med tidigare kvartal förklaras huvudsakligen av den goda försäljning som ägde rum inom Gambro Renal Products och Gambro BCT under fjärde kvartalet 1999 inför millennieskiftet. Fjärde kvartalet 2000 har också innefattat färre förvärv inom Gambro Healthcare US. Gambro Healthcare ökade omsättningen med 28% (9%*) inkluderande en fortsatt god tillväxt i Europa. Försäljningsökningen inom Gambro Renal Products har stärkts, särskilt på marknader utanför Europa. Omsättningen för affärsområdet ökade med 9% (3%*). För Gambro BCT ökade omsättningen med 18% (4%*), med en mycket god tillväxt i USA. För koncernen var rörelsemarginalen lägre än föregående kvartal framför allt p g a prishöjning på läkemedel och ökade lönekostnader i den amerikanska kli nikverksamheten. Fjärde kvartalet innefattade också en avsevärd återföring av tidigare bokförd volymrabatt för Epogen. Även valutaeffekter påverkade koncernens marginaler negativt. Utvecklingsprojektet PET (Pathogen Eradication Technology) har utvecklats väl och har åtföljts av ökade investeringar. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen var 15,1% (14,2% inkl. jämförelsestörande poster). Sammantaget för år 2000 ökade omsättningen för koncernen med 15% (8%*) till 22.245 MSEK (19.743). Detta innefattar en expansion inom Gambro Healthcare med 22% (11%*). I den amerikanska klinikverksamheten har förvärvstakten minskat mot slutet av året. Gambro Renal Products har haft en fortsatt god försäljningsutveckling som ökat med 8% (6%*) med en positiv utveckling i Europa, stark tillväxt utanför Europa, med t ex en ökning på 13%* i Asien samt för den interna försäljningen som ökade med 49% (38%*). Tack vare det omfattande förändringsprogrammet har försäljningstillväxten ökat markant från en tidigare nivå på 1%* under 1999. För Gambro BCT ökade försäljningen med 15% (7%*) med en starkare utveckling under andra halvåret. PET-projektet har utvecklats väl och åtföljts av ökade investeringar, totalt 40 MSEK (4,3 MUSD). För koncernen har försäljningsutvecklingen varit god på huvudmarknaderna i Europa och i USA samt på prioriterade marknader i Asien inkl. Japan. Rörelsemarginalen för koncernen har påverkats negativt av höga kostnadsnivåer inom Gambro Healthcare, valutaeffekter samt ökade investeringar i PET-projektet. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen var 17,8% (17,9 inkl. jämförelse störande poster). *) valutajusterat Jämförelsestörande poster Kv 1-3 Kv 4 Totalt MSEK Brutt Netto Brutt Netto Brutt Netto o o o Realisationsvinst ABB- 628 528 628 528 aktier Laboratorieuppgörelse -563 -440 -563 -440 (MUSD 64.4) Upplösning av 903 903 917 917 1.820 1.820 skattereserv Nedskrivn. av goodwill - - - - GHC (MUSD 150) 1.379 1.143 1.379 1.143 HemaSure nedskrivning -116 -71 -116 -71 (MUSD 12.6) Aastrom nedskrivning -29 -18 -29 -18 (MUSD 3.2) GHC US omorganisation -106 -65 -106 -65 (MUSD 11.5) Upplösning av reserver 55 40 55 40 968 991 -658 -339 310 652 Förändring av vinst per 2,88 -0,98 1,89 aktie (EPS) Nyckeltal för koncernen, nuvarande struktur (exkl. jämförelsestörande poster) Oktober- Helår december MSEK 2000 1999 2000 1999 Omsättning 6.143 5.242 22.245 19.743 Rörelseresultat före 925 1.014 3.969 3.761 avskrivningar (EBITDA) % 15,1 19,3 17,8 19,0 Rörelseresultat efter 272 474 1.569 1.752 avskrivningar (EBIT) % 4,4 9,0 7,1 8,9 Resultat efter finansiella 130 391 983 1.341 poster (EBT) Vinst per aktie (EPS) SEK 1) 0.18 0.46 0.96 1.40 Vinst per aktie(EPS) SEK 1) inkl. jämförelsestörande -0.80 2.31 2.85 4.66 poster Kontantvinst per aktie 2.07 2.03 7.92 7.23 (CEPS) SEK 2) Operativt kassaflöde 3) 587 356 1.103 1.523 Nettoskuld 7.275 4.632 7.275 4.632 1) Efter full skatt 2) Nettoresultat plus avskrivningar och amorteringar dividerat med antal aktier 3) Kassaflöde före förvärv och skatt AFFÄRSOMRÅDEN Gambro Healthcare Fjärde kvartalet innefattade en omsättningsökning på 28% (9% valutajusterat) och omsättningen ökade till 3.632 MSEK (2.845). Expansionen i Europa har omfattat klinikförvärv samt en god organisk tillväxt. Larry Buckelew utsågs i november 2000 till President Gambro Healthcare US och omorganisationen av den amerikanska ledningsfunktionen avslutades. Detta innefattade under fjärde kvartalet kostnader på 106 MSEK för övertalighet och omlokalisering. Rörelseresultatet inkluderar en kostnad på 1.379 MSEK för justering av värdet på tillgångar i USA. Detta avser främst justering av goodwill men innefattar också kostnader för ned skrivning av förbättringskostnader i hyrda lokaler. År 2000 innefattade en fortsatt god tillväxt och omsättningen ökade med 22% (11% valutajusterat) till 12.957 MSEK (10.828). Vid årets utgång var totala antalet patienter globalt 47.600 i 636 kliniker ägda eller drivna av Gambro. I USA äger eller driver Gambro 508 kliniker med 38.300 patienter. Det totala antalet behandlingar ökade med 13% till 6.500.000. Den genomsnittliga intäkten per behandling var 1.977 SEK (2.023) eller 215 USD (220). Den ökade omsättningen för Gambro Healthcare är främst hänförlig till en god organisk tillväxt i Europa och Argentina, en medelgod organisk tillväxt i USA samt ett omfattande förvärvsprogram i Europa. Rörelseresultatet påverkades under år 2000 negativt av de prishöjningar som genomförts av Amgen, som är enda leverantör av Epogen i USA. Det medförde extra kostnader på 177 MSEK. Dessutom innebar bortfallet av ersättning för Carnitor en kostnad på 37 MSEK. Rörelseresultatet påverkades också negativt av höga lönekostnader relaterade till bristen på vårdpersonal i USA. Amgen ökade den 1 mars 2000 priset på Epogen med 3,9% samtidigt som volymrabatten ändrades. De extra kostnaderna fördelar sig lika mellan de båda faktorerna. Fjärde kvartalet innefattar också en avsevärd återföring av tidigare bokförd volymrabatt för Epogen. Ett nytt mer gynnsamt avtal har skrivits med Amgen från 1 januari 2001 och ett nytt program mot blodbrist har etablerats. Detta kommer att ge bättre vårdkvalitet och ett förbättrat ekonomiskt utfall. Inom den nya organisationen genomförs särskilda insatser och program för att förbättra nyrekryteringen av klinikpersonal. Likaså görs särskilda insatser för att Gambro, på en arbetsmarknad med stor brist på vårdpersonal, ska kunna behålla sin personal. I juli slöts en definitiv uppgörelse rörande samtliga frågor kring granskningen av faktureringen till Medicare fram till maj 1998 för vissa av bolagets laboratorietjänster vilken påbörjades i juni 1998. Uppgörelsen innefattar en återbetalning på 455 MSEK av vilken 167 MSEK återbetalades under 1999. I samband med uppgörelsen avsattes en ytterligare reserv på 276 MSEK. Sammantaget innebar detta en kostnad på 563 MSEK. Uppgörelsen, som inte innebär något erkännande av ansvar, innefattade också ett s k Corporate Integrity Agreement på fem år. I posten kundfordringar ingår per 31 december 2000 fordringar på Medicare på 555 MSEK, netto efter reserver, vilket avser tjänster under åren 1998-2000. Det slutliga faktureringsbara beloppet kommer att fastställas under första halvåret 2001. För att tillförsäkra att laboratorieverksamhetens kunder erhåller korrekt faktureringsunderlag har ett nytt orderregistreringssystem utvecklats och kommer att tas i bruk under en period av sex månader från februari 2001. Gambro Healthcare International (GHI) utvecklades mycket väl under år 2000 både operationellt och finansiellt. Integrationen av transplantationsverksamheten i den övriga klinikverksamheten i Argentina i kombination med överlag förbättrade system för att utveckla och leda verksamheten ledde till att GHI nådde uppsatta mål. I Europa var tillväxten god bl a tack vare god balans mellan den medicinska behandlingen och den övriga delen av verksamheten. Under år 2001 kommer GHI att bygga vidare på den "Service Excellence" som etablerats och utveckla planer för expansion i nya länder i Europa, Asien och Latinamerika. Gambro Renal Products Fjärde kvartalet innefattade en fortsatt god tillväxt och omsättningen ökade med 9% (3% valutajusterat) till 2.300 MSEK (2.177) för nuvarande struktur. Utvecklingen var god på huvudmarknaderna i Europa, Tyskland, Italien, Storbritannien och Frankrike, samt i Portugal. En god försäljningsökning rapporteras från Asien inklusive Japan och från USA. Den interna försäljningen fortsatte att öka och nådde rekordnivån 235 MSEK. En ny dialysmaskin godkändes i USA och Europa. I november stängdes som planerat en tillverkningsenhet för dialysmaskiner i USA. Sammantaget uppgick omsättningen år 2000 till 8.481 MSEK (8.059) vilket representerar en ökning på 8% (6% valutajusterat) för nuvarande struktur jämfört med den ökning på +1% som uppnåddes år 1999. Under året har försäljningen utvecklats väl på huvudmarknaderna i Europa. Försäljningen på viktiga marknader i Asien och Americas har ökat. Även marknader i Mellanöstern och östra Europa har haft en god utveckling. Den interna försäljningen ökade med 49% (38% valutajusterat). Viktiga huvudprodukter, omfattande både utrustning och engångsprodukter, har haft en god försäljningsutveckling. Den starka efterfrågan på dialysmaskiner, både av varumärkena Hospal och Gambro, har ökat liksom efterfrågan på syntetiska dialysatorer. Gambro Renal Products har sammantaget utvecklats enligt de planer som lades fast i det förändringsprogram som initierades i början av 1999. Programmet omfattade såväl kortsiktiga åtgärder för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna som investeringar i nya produkter, produktionskapacitet, etc. Likaså har marknadsföring och försäljning stärkts och utvecklingen av en mer kraftfull varumärkesstrategi har påbörjats. Den goda utvecklingen under året beror huvudsakligen på åtgärder som genomförts inom detta program. Ökade försäljnings- och marknadsföringssatsningar har åtföljts av utökad produktionskapacitet. Produktionen har fortlöpt med hög effektivitet och gott kapacitetsutnytt jande. Det gäller bl a produktionen av syntetiska dialysatorer i Hechingen, Tyskland, av blodslangar i Mirandola, Italien samt dialyskoncentrat i Lund, Sverige. Vid årets slut stängdes produktionen av dialysmaskiner i Denver, USA och produktionen överfördes till Mirandola, Italien där kapaciteten har utökats väsentligt. Under året har viktiga lanseringar genomförts av nya produkter. Här ingår nya innovativa och plattformsbaserade produktfamiljer, nya generationer av existerande produkter samt eliminering av överlappande produkter. De nya produkterna utgör en bas för ökad effektivitet inom produktion, inköp och logistik. En ny maskin för hemodialys, Phoenix, lanserades vid årets slut och fick ett mycket gott mottagande. Försäljningen påbörjas under första halvåret 2001. Maskinen innefattar avancerad patientövervakning, biosensorfunktioner och datainsamlingssystem som kan integreras med Gambros kliniska informationssystem. Introduktionen av den nya maskinen innebär att en maskinfamilj utgår vilket väsentligt minskar komplexitet och kostnader. Det innebär också att en tillverkningsenhet, som planerat, har kunnat avvecklas. Basen för Gambros fortsatta expansion inom syntetiska dialysatorer är Polyflux-teknologin. Ett brett utbud av membranfunktioner kan erhållas inom en och samma process. Med utmärkta reningsegenskaper och överlägsen biokompatibilitet är Polyflux ett av de absolut bästa filtren på marknaden. I november erhöll Gambro godkännande från amerikanska FDA, Food & Drug Administration, för ett Polyflux-filter för återanvändning och avsett för den amerikanska marknaden. För att möta den ökade efterfrågan på Polyflux-filter utökades produktionskapaciteten med ca 1,5 miljoner enheter per år. Investeringar görs också i ytterligare ny kapacitet baserad på en ny gemensam teknologiplattform. Denna nya kapacitet överstiger 5 miljoner filter årligen och börjar tas i bruk i slutet av år 2001. Gambro BCT Gambro BCT avslutade året med ett starkt fjärde kvartal. Omsättningen uppgick till 447 MSEK (378), en ökning med 18% (4% valutajusterat). Särskilt försäljningen i USA var god under fjärde kvartalet tack vare ökade säljresurser och stärkt marknadsposition för det automatiska insamlingssystemet Trima. För helåret passerade den totala försäljningen i USA 100 MUSD. Tack vare en stark utveckling mot slutet av året ökade omsättningen för år 2000 till 1.559 MSEK (1.356) vilket innebär en ökning med 15% (7% valutajusterat). Försäljningen på den amerikanska marknaden står för 60% av den totala försäljningen. Japan, Tyskland, Frankrike och Storbritannien står sammantaget för ca 20%. Under året har försäljningen ökat väsentligt i Korea, Australien, Brasilien och Spanien vilka samtliga ökade med mer än 20%, valutajusterat. I USA ökade försäljningen väsentligt, eller med 8%, vilket är en förbättring jämfört med 1999 då den ökade med 3%, båda valutajusterat. Försäljningen i Japan minskade, valutajusterat, under året. Godkännandet av Trima-systemet i Japan öppnar dock för nya möjligheter på denna marknad. Trima är väl lämpat för mindre blodgivare och de krav som gäller för insamling av blodplättar på den japanska marknaden. Blodbanksteknologi Gambro BCT fortsätter att stärka sin ledande position inom marknaden för blodbanksteknologi genom satsningar på Automated Blood Collection, Leukoreduction, Pathogen Eradication Technology samt Electronic Business Solutions. Trima-systemets ställning på marknaden har stärkts med en god försäljning av system och engångsprodukter under fjärde kvartalet. För säljningen av engångsprodukter ökade under fjärde kvartalet med 30% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen av engångsprodukter för röda blodkroppar, blodplättar och plasma ökade med ca 50% under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal, vilket indikerar att övergången från donation av helblod till automatisk blodinsamling fortsätter. Samtidigt som Trima-systemet stärkt sin ställning har basen av Spectra- användare ökat under året och Spectra behåller sin starka marknadsposition. Systemet används på marknaden för insamling av blodplättar och är inriktat på insamling av produkter med hög kvalitet. Terapeutiska specialiteter Under året etablerade Gambro BCT en ny grupp med ansvar för terapeutiska specialiteter. Verksamheten består av två områden, plasma och cellterapier, båda med marknadsandelar på över 50%. Försäljningen inom detta affärssegment ökade mer än marknadstillväxten. Försäljningen i Europa ökade med 15% medan försäljningen i USA återhämtade sig efter tidigare information (American Society of Clinical Oncology - 1999) som ifrågasatt värdet av kraftig kemoterapi i kombination med stamcells behandling för bröstcancerpatienter. Pathogen Eradication Technology (PET) Inaktivering av intracellulär HIV Valideringsstudier utförda av oberoende laboratorier har framgångsrikt visat att inaktivering av extra- och intracellulär HIV uppnås vid användning av synligt ljus. Det synliga ljuset aktiverar riboflavin som inaktiverar patogener samtidigt som kvaliteten på blodplättarna, till en betydande del, bevaras. Andra inaktiveringsprocesser medför en väsentlig minskning av kvaliteten hos blodplättarna. Gambro BCTs mål är att upprätthålla kvaliteten och samtidigt åstadkomma en väsentlig inak tivering. PET på AABB Vid det årliga mötet med American Associationof Blood Banks som hölls i Washington DC deltog Gambro BCT med fem presentationer av PET-projektet vilka mottogs väl. För första gången offentliggjordes hur PET-processen kan inaktivera patogener i röda blodkroppar. Detta innebär att fotoaktiverad riboflavin kan inaktivera patogener i de tre viktigaste blodkomponenterna, blodplättar, s k "fresh frozen plasma" och röda blod kroppar. PET-organisationen Organisation och ledning av PET-projektet är nu väl etablerat. Ca 30 personer är engagerade i projektet samt därutöver ca 50 personer som på kontraktbas genomför forsknings- och utvecklingsarbete. En extern, rådgivande grupp har etablerats med läkare och forskare från blodbanksindustrin och från fotokemiområdet. Denna grupp följer den tekniska utvecklingen inom projektet. OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMET Det omstruktureringsprogram som påbörjades i mitten av januari 1999 och som huvudsakligen påverkade affärsområdet Gambro Renal Products har fortsatt enligt plan. Fram t o m den 31 december 2000 hade 1.191 anställda lämnat koncernen genom neddragningar, omorganisation och försäljning av verksamhet och ytterligare 176 anställda kommer att lämna koncernen i början av år 2001. 1.038 MSEK (varav 39% är ej kassaflödespåverkande) har utnyttjats av den avsättning på 1.100 MSEK som gjordes under fjärde kvartalet 1998. Per 31 december 2000 återstår 62 MSEK av avsättningen. Detta hänför sig till avgångsvederlag till personal i USA, Frankrike, Sverige, Schweiz och Asien, vilka kommer att lämna företaget i början av år 2001. Under året har 446 MSEK utnyttjats, varav 283 MSEK under fjärde kvartalet. INVESTERINGAR Koncernens investeringar under året uppgick till netto 1.741 MSEK (1.529). Investeringarna under fjärde kvartalet uppgick till netto 635 MSEK (409). FÖRVÄRV Koncernens förvärv under året uppgick till 1.141 MSEK (1.050). Förvärven under fjärde kvartalet uppgick till 107 MSEK (329). Förvärven under året har innefattat 26 kliniker med ca 2.200 patienter i USA och övriga världen. Under första kvartalet 2000 deltog Gambro också i HemaSures nyemission med ca 8,9 MUSD (85 MSEK). Ett flertal förvärv av minoritetsandelar i delägda kliniker har också genomförts. FINANSIELL STÄLLNING Nettoskulden (låneskulder och avsättningar till pensioner minus kassa och kortfristiga placeringar) uppgick vid årets slut till 7.275 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 2.643 MSEK för året men en minskning på 57 MSEK i fjärde kvartalet. Ökningen för helår förklaras av operativt kassaflöde 1.103 MSEK, förvärv -1.141 MSEK, betald skatt -1.435 MSEK, betald utdelning -379 MSEK, valutaeffekter -485 MSEK och övrigt -306 MSEK. Netto skulden under året uppgick i medeltal till ca 6.300 MSEK, vilket innebär en genomsnittlig räntesats på 8,3% (justerat för ränta som ej är hänförlig till poster ingående i nettoskulden). Övriga finansiella poster, 198 MSEK, hänför sig huvudsakligen till nedskrivning av aktieinnehav i HemaSure med -116 MSEK (-12,6 MUSD) och Aastrom med -29 MSEK (-3,2 MUSD) till respektive marknadsvärde vid årets slut. Den återstående delen härrör sig främst från rörelseresultat i HemaSure och MacGREGOR. Utdelning från aktieinnehavet i ABB Ltd (avyttrat under andra kvartalet) på 10 MSEK ingick i första kvartalet. Under tredje kvartalet har en skatteuppgörelse träffats i USA, vilken medfört en räntekostnad på betalningen på 23 MSEK (2,5 MUSD), vilken ingår i finansnettot. Soliditeten var vid årets utgång 60%. SKATTER Gambro tillämpar full skatteredovisning, vilket innebär att posten "Skatter" i resultaträkningen också innefattar latent skatt. Den totala skatteinkomsten (kostnaden) för året uppgick till 1.573 MSEK (-216). Den totala skattesatsen på resultatet, justerat för amortering på goodwill (vilken ej är avdragsgill) och jämförelsestörande poster, var 29,3% (35,3). I samband med de omfattande avyttringarna av företag och aktieinnehav som genomförts under de föregående åren har skatter beräknats utifrån konservativa redovisningsprinciper. Under året bedömde Gambro att, delvis baserat på skatteutslag, 1.820 MSEK utgjorde överreservering och har därför återförts som en skatteintäkt i redovisningen för 2000 (917 MSEK i fjärde kvartalet). PERSONAL Antalet anställda i Gambro-koncernen har under året ökat med 1.008. Det totala antalet anställda var vid årets utgång 18.294. ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR Den 1 juli 2000 tillträdde Sören Mellstig som koncernchef och VD för Gambro efter att ha varit vice VD i Gambro och chef för affärsområdet Gambro Renal Products. Mellstig efterträdde Mikael Lilius, som lämnade företaget för att bli koncernchef i det finska energiföretaget Fortum. Mellstig efterträddes som chef för Gambro Renal Products av Alain Granger. I september utnämndes David B. Perez till President, Gambro BCT. I november etablerades en ny organisation för dialysklinikverksamheten, Gambro Healthcare, som organiserades i två delar; verksamheten i USA, Gambro Healthcare US samt verksamheten utanför USA, Gambro Healthcare International. Larry C. Buckelew, som tidigare var chef för verksamheten i USA, utnämndes till President and CEO, Gambro Healthcare US, och rapporterar till Sören Mellstig. Terry Gilpin, President Gambro Healthcare International, rapporterar till Alain Granger. Detta skall stödja Gambros fortsatta globala expansion och underlätta för klinikerna och produktverksamheten att ta gemensamma initiativ, bearbeta nya marknader tillsammans, etc. I december skapades en ny strategisk funktion, Gambro Strategic Development, för att fokusera på långsiktigt värdeskapande. Annemarie Gardshol utnämndes till Senior Vice President och chef för verksamheten. GDS kommer huvudsakligen att stödja Gambros koncernledning att utveckla och driva gruppens koncernstrategi, förse utvecklingsprojekt med kompetens och resurser samt vidareutveckla Gambros venture-portfölj. STYRELSENS FÖRSLAG Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning på 1,10 SEK (1,10) per aktie, vartill åtgår 379 MSEK (379). Återköp av aktier För att skapa bättre möjligheter till att överföra överskottskapital till aktieägarna och för att göra förvärv eller för infriande av företagets åtaganden enligt gällande personaloptionsprogram har styrelsen beslutat föreslå den ordinarie bolagsstämman att styrelsen får bemyndigande att återköpa bolagets egna aktier. Det bemyndigande som gavs vid bolagsstämman år 2000 har inte utnyttjats. BOLAGSSTÄMMA Gambros ordinarie bolagsstämma äger rum kl 18.00 den 21 mars 2001 i Globens Annex, Stockholm. Stockholm den 15 februari 2001 Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information: Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 48 Bengt Modéer, Direktör, Investor Relations, tel.08-613 65 00, 070-513 65 33 Gambros ekonomiska information finns också på Internet: www.gambro.com Kommande rapporttillfällen etc: Bolagsstämma: 21 mars 2001 Delårsrapport januari-mars: 25 april 2001 Delårsrapport januari-juni: 25 juli 2001 Delårsrapport januari-september: 25 oktober 2001 Årsredovisningen för 2000 distribueras den 1 mars 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT01010/bit0002.pdf

Om oss

Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Koncernen har en omsättning på ca 18 miljarder SEK och har ca 17.000 anställda i ett 40-tal länder.

Dokument & länkar