• news.cision.com/
  • Gambro/
  • Delårsrapport januari - september 2000: Fortsatt god tillväxt men lägre marginaler

Delårsrapport januari - september 2000: Fortsatt god tillväxt men lägre marginaler

Report this content

Delårsrapport januari - september 2000: Fortsatt god tillväxt men lägre marginaler Omsättningen ökade 14% (9%*) till 16.102 MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3.044 MSEK, vilket motsvarar en marginal på 18,9%. Vinsten per aktie minskade 17% till 0,78 SEK och kontantvinsten ökade 13% till 5,85 SEK. Vinsten per aktie inkl. jämförelsestörande poster ökade 56% till 3,66 SEK. God tillväxt i tredje kvartalet, +18% (+9%*), men marginalerna lägre än under föregående period, huvudsakligen p g a högre kostnadsnivåer inom klinikverksamheten i USA. Fortsatt stark expansion, +20% (+12%*), för Gambro Healthcare - speciellt i Europa. Försäljningen ökade med 7% (7%*), för Gambro Renal Products, med ett starkt tredje kvartal, +11% (+8%*). Fortsatt god utveckling för blodkomponentteknologi, Gambro BCT. Omsätt ningen ökade med 14% (7%*), med en markant förbättring i det tredje kvar talet, +17% (+11%*). Projektet Pathogen Eradication Technology utvecklas väl och investerings takten ökar. Brad Nutter, President Gambro Healthcare, lämnar Gambro. *) valutajusterat För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel.08-613 65 00, 070-513 65 33 Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00 Gambros ekonomiska information finns också på Internet: www.gambro.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 För koncernen har det tredje kvartalet 2000 innefattat en fortsatt tillväxt på 18% (9%*). Marginalerna var lägre än under föregående kvartal, huvudsakligen p g a en prisökning för ett läkemedel, elimineringen av den separata ersättningen för ett läkemedel samt ökade lönekostnader, vilket påverkat klinikverksamheten i USA. Valutaeffekter har också negativt påverkat koncernens marginaler. Utvecklingsprojektet PET (Pathogen Eradication Technology) har gjort stora framsteg och investeringstakten har ökat. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen uppgick till 17,6%. Gambro Healthcare expanderade med 23% (11%*) inkluderande en expansion i Europa på 59%. Försäljningsökningen inom Gambro Renal Products har fortsatt, speciellt på marknader utanför Europa. Omsättningen ökade med 11% (8%*). Gambro BCT har ökat försäljningen med 17% (11%*). Sammantaget har de första nio månaderna 2000 för koncernen innefattat en omsättningstillväxt på 14% (9%*). Detta inkluderar en ökning inom Gambro Healthcare på 20% (12%*). Av strategiska skäl har takten för klinikförvärv i USA dragits ner mot slutet av perioden. Gambro Renal Products har haft en fortsatt försäljningsökning med en omsättning som ökat 7% (7%*) med en positiv utveckling i Europa, stark tillväxt utanför Europa liksom för intern försäljning, som ökat med mer än 40%, För Gambro BCT ökade omsättningen med 14% (7%*) med en stark utveckling mot slutet av perioden. PET-projektet har haft en lovande utveckling och investeringstakten har ökat. För koncernen har marginalerna under perioden påverkats negativt av högre kostnadsnivåer inom Gambro Healthcare, valutaeffekter samt de ökade investeringarna för forskning och utveckling inom PET-projektet. Rörelsemarginalen (EBITDA) för koncernen uppgick till 18,9%. *) valutajusterat Nyckeltal för koncernen, nuvarande struktur (exkl. jämförelsestörande poster) Januari - Okt 1999 Helår sept SEK M 2000 1999 - sept 1999 2000 Omsättning 16.102 14.501 21.344 19.743 Rörelseresultat före 3.044 2.748 4.057 3.761 avskrivningar (EBITDA) % 18,9 18,9 19,0 19,0 Rörelseresultat efter 1.297 1.278 1.771 1.752 avskrivningar (EBIT) % 8,1 8,8 8,3 8,9 Resultat efter finansiella 853 950 1.244 1.341 poster (EBT) Vinst per aktie (EPS) SEK 1) 0,78 0,94 1,24 1,40 Vinst per aktie(EPS) SEK 1) inkl. jämförelsestörande 3,66 2,35 5,97 4,66 poster Kontantvinst per aktie 5,85 5,20 7,88 7,23 (CEPS) SEK 2) Operativt kassaflöde 3) 516 1.167 845 1.496 Nettoskuld 7.332 3.851 7.332 4.632 1) Efter full skatt 2) Nettoresultat plus avskrivningar och amorteringar dividerat med antal aktier 3) Kassaflöde före förvärv och skatt KONCERNEN Den 1 juli 2000 tillträdde Sören Mellstig som koncernchef och VD för Gambro efter att ha varit vice VD i Gambro och chef för affärsområdet Gambro Renal Products. Gambros strategi och inriktning är oförändrad, samtidigt som mer kraft kommer att ges åt affärsområdena för att ytterligare dra fördel av deras globalt ledande positioner och starka tillväxtpotential. Fokusering kommer även ske på gemensamma affärsmöjligheter mellan de olika affärsområdena. För att utveckla nya affärsmöjligheter utöver kärnaffären och som bygger på såväl intern som extern teknologi och kunnande, kommer särskilda resurser att avsättas. AFFÄRSOMRÅDEN Gambro Healthcare Tredje kvartalet 2000 innefattade en omsättningsökning på 23% (11% valutajusterat) och omsättningen ökade till 3.313 MSEK (2.745). Ökningen i Europa har inkluderat klinikförvärv och en god underliggande organisk tillväxt. I USA fokuserar den nya ledningen på en omorganisation inkluderande en decentralisering för att bättre utnyttja intern kompetens och uppnå ökad kvalitet och bättre affärsresultat. Takten för klinikförvärv har därför dragits ner. Totalt för de första nio månaderna år 2000 ökade omsättningen till 9.325 MSEK (7.985), en ökning med 20% (valutajusterat 12%). Klinikverksamheten i Europa ökade med 48% tack vare förvärv av kliniker samt en god underliggande organisk tillväxt. Sammantaget har den internationella klinikverksamheten haft en fortsatt god resultatutveckling. En fortsatt god utveckling rapporteras från bl a Italien, Portugal, Spanien och Frankrike. Som tidigare meddelats har klinikverksamheten i USA negativt påverkats av prisökningen på Epogen samt elimineringen av den separata ersättningen för ett läkemedel. Lönekostnaderna har också varit höga. Detta har uppvägt den positiva effekten av den höjda ersättningen från Medicare som infördes vid årets början. Inom klinikverksamheten är tillväxten baserad på organisk tillväxt, etablering av nya kliniker samt förvärv. Selektiva förvärv görs på strategisk basis. Under perioden har särskilt expansionen inom Europa skett genom förvärv. Under niomånadersperioden har Gambro förvärvat sam manlagt 14 kliniker med ca 1.130 patienter i Europa, åtta kliniker med ca 820 patienter i USA och två kliniker i Argentina med ca 100 patienter. Förvärven i Europa inkluderar fem kliniker i Spanien i Barcelona- och Valencia-områdena, en klinik i Italien i Lazio-området samt åtta kliniker i Portugal. De sistnämnda inkluderar ett stort förvärv i juli av sju kliniker med 630 patienter i Lissabon-området. Perioden har också innefattat ett flertal förvärv av minoritetsandelar i delägda kliniker samt etablerandet av 22 nya egna kliniker. Vid periodens utgång var totala antalet patienter globalt ca 47.000 i 625 kliniker ägda eller drivna av Gambro. I USA äger eller driver Gambro 503 kliniker. Det totala antalet behandlingar i kliniker konsoliderade i Gambro var 4.802.000. Motsvarande genomsnittliga intäkt per behandling (exklusive kliniker som ej driver dialysbehandling) var 1.922 SEK eller 215 USD. Antalet behandlingar ökade med 14%. I juli slöts en definitiv uppgörelse rörande samtliga frågor kring granskningen av faktureringen till Medicare för laboratorietjänster. Uppgörelsen, som inte innebär något erkännande av ansvar, innefattar en eterbetalning på 53,2 MUSD (455 MSEK), av vilken 20,3 MUSD (167 MSEK) återbetalades under 1999. Under tredje kvartalet har faktureringen till Medicare avbrutits p g a att faktureringssystemet f n ej helt uppfyller kvalitetskraven. Bokförda men ej fakturerade laboratorietjänster för Medicare uppgår för 1998 och 1999 till 19 MUSD (netto efter avsättningar) och för 2000 till 31 MUSD. För att förbättra affärsresultatet inom klinikverksamheten i USA har en omorganisation genomförts, innefattande en förstärkning och rekrytering av en ny företagsledning. I maj inrättades en ny tjänst som President, Gambro Healthcare US, och Larry C. Buckelew anställdes för denna tjänst. I september skapade han en ny organisation som inkluderar tre Division Presidents med ansvar för den östra, centrala och västra regionen i USA. Omorganisationen omfattar också en decentralisering med mer ansvar och resurser för varje enskild klinik. Stor vikt läggs vid vårdkvalitet och personalutveckling. En särskild fokusering görs på det affärsmässiga resultatet, vilket förväntas vara stabilt under resten av året. I det ordinarie, årliga revisionsarbetet kommer speciell uppmärksamhet ägnas åt goodwill i Gambro Healthcare med hänsyn till den nuvarande något sänkta lönsamheten. Gambro Renal Products Tredje kvartalet 2000 har karaktäriserats av fortsatt ökad omsättningstillväxt på 11% (8% valutajusterat) med en omsättning som ökat till 2.076 MSEK (1.916). Detta har inkluderat en fortsatt god försäljningstillväxt på huvudmarknaderna i Europa liksom på de internationella marknaderna. Internförsäljningen ökade sjunde kvartalet i rad. Lanseringen av nya produkter har fortsatt. Totalt för de första nio månaderna år 2000 ökade omsättningen till 6.181 MSEK (5.882), en ökning med 7% (valutajusterat 7%). Försäljningen på huvudmarknaderna i Europa har fortsatt att utvecklas positivt. Det innefattar god försäljning på viktiga marknader som Italien, Frankrike, Tyskland och Portugal. Även försäljningen på viktiga internationella marknader i Asien samt Nord- och Sydamerika har ökat rejält. Således har god försäljningsutveckling rapporterats för sådana viktiga marknader som Japan, Korea och Taiwan. Den interna försäljningen ökade med 41%. Viktiga huvudprodukter, omfattande både utrustning och engångsprodukter, har haft en god försäljning. Den starka efterfrågan på monitorer, både inom Gambro AK-serien och Hospal Integra-serieren, liksom på syntetiska dialysatorer har fortsatt. Gambro Renal Products har sammantaget utvecklats enligt de planer och riktlinjer som lades fast i det förändringsprogram som initierades under föregående år. Detta program inkluderar såväl kortsiktiga åtgärder för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna som investeringar i nya produkter, produktionskapacitet, etc. Marknadsföring och försäljning har också stärkts. Den goda försäljningsökningen under perioden beror huvudsakligen på åtgärder som genomförts inom detta förändringsprogram. Ökad aktivitet inom försäljning och marknadsföring, i kombination med utökad produktionskapacitet, har resulterat i en god försäljningstillväxt. Produktionen har också drivits med hög effektivitet och ett gott kapacitetsutnyttjande. Utvecklingen av nya produkter är en viktig del av i förändringsprogrammet och avsevärda investeringar har gjorts i nya produkter. Här ingår nya, innovativa och plattformsbaserade produktfamiljer, nya generationer av existerande produkter samt eliminering av överlappande produkter. De nya produkterna utgör också basen för en ökad effektivitet inom produktion, inköp och logistik. Under detta och nästa år lanseras flera viktiga produkter. En ny maskin för hemodialys presenterades nyligen vid ASNs (American Society of Nephrologists) möte i oktober 2000 och den mottogs mycket väl. Maskinen har tidigare erhållit s k FDA-godkännande för försäljning i USA och är f n under marknadsprov. En ny generation syntetiska dialysatorer genomgår nu kliniska tester och kommer att introduceras på marknaden nästa år. Gambro BCT Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 17% (valutajusterat 11%) till 388 MSEK (330). Försäljningen i USA var speciellt stark samtidigt som försäljningen fortsatte att öka på marknaderna i Storbritannien, Frankrike, Spanien och Kanada, liksom Australien, Korea, Kina och Taiwan. Försäljningen i Japan har förbättrats men motsvarar ännu inte förväntningarna. Sammantaget har försäljningsökningen varit lägre än under tidigare år, huvudsakligen på grund av en allmänt lägre tillväxt på marknaden för blodplättsinsamling samt att den globala acceptansen av leukoreduktion gått långsamt. Sammantaget för niomånadersperioden hade Gambro BCT en omsättning på 1.113 MSEK (978), vilket representerar en ökning på 14% (7% valutajusterat). Detta har inkluderat en god försäljningsutveckling på de viktigaste marknaderna i Europa och i USA. Gambro BCT fortsätter att stärka sin ledande position inom marknaden för blodbanksteknologi. Detta omfattar Automated Blood Collection, Leukoreduction, Pathogen Eradication Technology samt elektroniska affärslösningar. Det automatiserade blodinsamlingssystemet Trima får en ökande acceptans på marknaden med en stark försäljning av system och en gångsprodukter under tredje kvartalet. Försäljningen av engångsprodukter ökade under tredje kvartalet med 63% jämfört med föregående kvartal. Försäljningen av engångsprodukter för insamling och hantering av röda blodkroppar, blodplättar och plasma ökade med 64% jämfört med andra kvartalet, vilket tyder på att övergången från insamling av helblod till automatisk blodinsamling får ökad acceptans. En viktig faktor i denna ökning är kombinationen av en innovativ "account management process" som introducerats tidigare år, samt de automatiseringsmöjligheter som Trima-systemet erbjuder. Gambro BCTs försäljnings- och implementeringskonsulter, som finns ute på fältet i hela världen, arbetar i nära samarbete med blodgivningscentraler och sjukhus för att utveckla lösningar på de komplexa problem som de möter. Efterfrågan på blodprodukter ökar, medan antalet lämpliga blodgivare fortsätter att minska, vilket resulterar i en allvarlig brist på blod komponenter. Över hela världen blir s k leukoreduktion av alla blodprodukter standard inom vården av patienter. Fler och allt strängare regler påverkar produktiviteten inom blodgivningscentraler. Genom att använda det automatiska blodinsamlingssystem som Trima erbjuder, till sammans med Gambro BCTs konsultstöd, kan blodgivningscentraler samla in flera leukoreducerade blodkomponenter - röda blodkroppar, blodplättar och plasma - från färre donatorer. Implementeringsstödet inkluderar införandet av riktlinjer för att uppfylla myndighetskrav och processkontroll. Terapeutiska specialiteter Gambro BCT fortsätter att vara globalt marknadsledande inom terapeutisk aferes och cellterapi. Försäljningen av Spectra-systemet och engångsprodukter för insamling av blodkomponenter samt terapeutiska applikationer fortsätter att vara god. Ökningen av engångsprodukter inom denna marknad har hittills under året varit mycket stark, med en ökning på 13% på europeiska marknader och en total global ökning på 6%. Företagets strategi är att leverera ett brett sortiment av cell- och plasmaterapier och tjänster för behandlingen av cancer och immunsjukdomar, genom innovativa lösningar inom cellinsamling, t ex cellmanipulation och transplantation. Pathogen Eradication Technology (PET) Att välja partners kommer att vara en avgörande faktor för framgångsrik utveckling, produktion och distribution av PET-produkter på den globala marknaden för blodprodukter. Gambro BCT har i juli slutit avtal med Sanquin, ett holländskt institut verksamt inom blodområdet. Sanquin, som är ett innovativt och ledande institut inom blodkomponenter och plasma fraktionering, kommer att validera inaktiveringen och kvaliteten på celler och proteiner. Deras expertis inom plasmafraktionering har lett till utveckling av kompetens inom test och validering av processer för inaktivering av virus. Inom Gambro BCT fokuserar nu Frank Corbin, Vice President R&D, sitt arbete på PET-projektet. Han har tidigare under 25 år lett utvecklingsprogram inom Gambro kring både dialys, hjärtsjukvård och blodkomponentteknology. I PET-projektet ingår nu också Bill Duffel, Ph.D., Vice President Regulatory Affairs. Han har en omfattande erfarenhet från att leda globala kliniska försök och tillståndsansökningar. Han kommer närmast från Cyberonics Inc. och har tidigare arbetat i större läkemedelskoncerner. Gambro etablerar ett starkt team för att leda projektet och introducera produkterna på marknaden. Gambro BCT kommer att lämna ny information vid American Association of Blood Banks (AABB) möte i november 2000. Gambro BCT kommer att medverka med fyra föredrag och en posterpresentation. Denna information kommer att vara tillgänglig på Gambro BCTs hemsida, www.gambrobct.com. Den 21 augusti utsågs David Perez till ny chef för Gambro BCT. Han har haft ledande chefspositioner i företag inom blodindustrin, physician practice management och behandling i hemmet. Han var tidigare vice VD i det amerikanska företaget UroTherapies med ansvar för ett nationellt nätverk av kliniker. David Perez har varit medlem i ledningsgruppen för Gambro BCT och ansvarig för försäljningen i USA samt för marknadsföringen globalt. Han har haft en nyckelroll i företagets arbete att behålla positionen som global marknadsledare inom terapeutisk aferes samt att expandera inom den globala blodbanksindustrin. OMSTRUKTURERINGSPROGRAMMET Det omstruktureringsprogram som påbörjades i början av 1999 har utvecklats som planerat. Fram t o m den 30 september 2000 hade ca 975 anställda lämnat koncernen genom neddragningar, omorganisation och försäljning av verksamhet. Ca 755 MSEK (av vilket 36% ej är kassaflödespåverkande) har utnyttjats av den avsättning på 1.100 MSEK som gjordes under fjärde kvartalet 1998. Under perioden har 163 MSEK utnyttjats, varav 64 MSEK under andra kvartalet. INVESTERINGAR Koncernens investeringar under perioden uppgick till netto 1.106 MSEK (1.120). Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till netto 507 MSEK (409). FÖRVÄRV Koncernens förvärv under perioden uppgick till 1.034 MSEK (721). Förvärven under tredje kvartalet uppgick till 215 MSEK (146). Förvärven har innefattat 24 kliniker med ca 2.050 patienter i USA och övriga världen. Under första kvartalet deltog Gambro också i HemaSures nyemission med ca 8,9 MUSD (77 MSEK). Ett flertal förvärv av minoritetsandelar i delägda kliniker har också genomförts. FINANSIELL STÄLLNING Nettoskulden (låneskulder och avsättningar till pensioner minus kassa och kortfristiga placeringar) uppgick vid periodens slut till 7.332 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 2.700 MSEK från årets början. Förändringen förklaras av operativt kassaflöde 814 MSEK, förvärv -1.034 MSEK, betald skatt -1.231 MSEK, betald utdelning -379 MSEK, valutaeffekter -600 MSEK och övrigt -270 MSEK. Ökningen med 1.746 MSEK i tredje kvartalet består av operativt kassaflöde -29 MSEK, förvärv -215 MSEK, betald skatt -824 MSEK, valutaeffekter -465 MSEK och övrigt -213 MSEK. Nettoskulden under perioden uppgick i medeltal till ca 5.800 MSEK, vilket innebär en genomsnittlig räntesats på 8,3% (justerat för ränta som ej är hänförlig till poster ingående i nettoskulden). Resultat från intressebolag, -38 MSEK, härrör främst från innehav i HemaSure och MacGREGOR. Utdelning från aktieinnehavet i ABB Ltd (avyttrat under andra kvartalet) på 10 MSEK ingick i första kvartalet. Under perioden har en skatteuppgörelse träffats i USA, vilken medfört en räntekostnad på betalningen på 2,5 MUSD (23 MSEK) (ingår i finansnettot). Soliditeten var vid periodens utgång 60%. PERSONAL Antalet anställda har under perioden ökat med 817. Det totala antalet anställda var vid periodens utgång 18.103. ÖVRIGT Brad Nutter, President Gambro Healthcare, har av personliga skäl beslutat att lämna sin befattning per den 1 november 2000. Sören Mellstig, VD och koncernchef i Gambro, kommer tillfälligt att överta ansvaret som President Gambro Healthcare. Detta innebär att Larry C. Buckelew, President Gambro Healthcare US, Terry Gilpin, President Gambro Healthcare International samt Kevin Smith, CFO, kommer att rapportera direkt till Sören Mellstig. Stockholm den 26 oktober 2000 Sören Mellstig Koncernchef och Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel.08-613 65 00, 070-513 65 33 Lars Granlöf, Ekonomi- och Finansdirektör, tel. 08-613 65 00 Gambros ekonomiska information finns också på Internet: www.gambro.com Kommande rapporttillfällen etc: Bokslutsrapport 2000: 15 februari 2001 Bolagsstämma: 21 mars 2001 Omsättning per affärsområde Januari - Förändring i Helår september % 1) MSEK 2000 1999 Nomine Valuta 1999 llt juster at. Gambro Healthcare 9.325 7.763 20 12 10.608 Gambro Renal Products 6.181 5.753 7 7 7.870 Internförsäljning -517 -344 49 41 -503 Summa njursjukvård 14.989 13.172 14 9 17.975 Gambro BCT 1.113 978 14 7 1.359 Summa, nuvarande 16.102 14.150 14 9 19.334 struktur Större avyttringar - 351 409 Summa 16.102 14.501 11 19.743 1) För nuvarande struktur Omsättning per marknad Januari - Förändring i september % 1) MSEK 2000 1999 Nomine Valuta llt juster at Europa 4.510 4.351 4 7 Nord-, Sydamerika 10.387 8.801 18 9 Asien, övriga 1.205 998 21 16 världen Summa nuvarande 16.102 14.150 14 9 struktur Större avyttringar - 351 Summa 16.102 14.501 11 1) För nuvarande struktur RESULTATRÄKNING FÖR GAMBRO-KONCERNEN Januari - Okt 1999 Helår september MSEK 2000 1999 - sept 1999 2000 Omsättning 16.102 14.501 21.344 19.743 Rörelsens kostnader 1), -14.740 - -19.767 -17.439 2) 12.412 Rörelseresultat (EBIT) 1.362 2.089 1.577 2.304 Finansnetto -444 -328 -527 -411 Resultat efter 918 1.761 1.050 1.893 finansiella poster (EBT) Skatter 387 -899 1.070 -216 Minoritet -45 -52 -65 -72 Nettovinst 1.260 810 2.055 1.605 1) Rörelseresultat 3.109 3.558 3.864 4.313 före avskrivningar (EBITDA) 2) Varav jämförelsestörande poster resultat från 628 966 493 831 avyttringar av företag avsättning för -563 -155 -687 -279 återbet. för lab.tjänster 65 811 -194 552 avskrivning, goodwill -747 -647 -991 -891 avskrivningar, övriga -1.000 -823 -1.295 -1.118 tillgångar KVARTALSVISA DATA Nuvarande koncernstruktur 2000 1999 SEK M Kv 1 Kv 2 Kv 3 Tota Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Tota l l Omsättning Gambro Renal 1.97 2.12 2.07 6.18 1.92 2.04 1.91 2.17 8.06 Products 6 9 6 1 2 5 6 7 0 Gambro 2.94 3.06 3.31 9.32 2.51 2.72 2.74 2.84 10.8 Healthcare 8 4 3 5 4 6 5 3 28 Gambro BCT 352 373 388 1.11 310 338 330 378 1.35 3 6 Intern -162 -166 -189 -517 -92 -119 -134 -156 -501 försäljning Summa 5.11 5.40 5.58 16.1 4.65 4.99 4.85 5.24 19.7 omsättning 4 0 8 02 4 0 7 2 43 Rörelseresultat - före avskrivn. (EBITDA) Produkter (GRP 452 517 468 1,43 + BCT) 7 Healthcare 538 527 543 1,60 8 Jämförelsestöra - 651) - 651) nde poster Övrigt -5 302) -26 -12) Summa omsättning 985 1.13 985 3.10 878 1.91 766 755 4.31 - före 9 9 4 3 avskrivn. (EBITDA) Do marginal % 19,3 21,1 17,6 19,3 18,9 38,4 15,8 14,4 21,8 Do exkl. 19,3 19,9 17,6 18,9 18,9 19,0 19,0 19,3 19,0 jämförelsestör. % Rörelseresultat - efter avskrivn. (EBIT) Produkter (GRP 275 333 284 892 + BCT) Healthcare 168 144 130 442 Jämförelsestöra - 651) - 651) nde poster Övrigt -11 252) -51 - 372) Summa rörelseresultat 432 567 363 1,36 406 1,40 274 215 2,30 - efter 2 9 4 avskrivn. (EBIT) Do marginal % 8,4 10,5 6,5 8,5 8,7 28,2 5,6 4,1 11,7 Do exkl. 8,4 9,3 6,5 8,1 8,7 8,9 8,8 9,0 8,9 jämförelsestör. % Finansnetto Räntenetto -111 -105 -169 -385 -128 -95 -84 -101 -408 Övriga 0 -37 -22 -59 -15 0 -6 18 -3 finansiella poster Finansnetto -111 -142 -191 -444 -143 -95 -90 -83 -411 Resultat efter finansiella 321 425 172 918 263 1.31 184 132 1.89 poster (EBT) 4 3 1)Resultat från avyttringar 628 Avsättning, laboratoriefakturering -563 65 2) Rörelseresultatet inkluderar inkomst på 42 MSEK, vilket utgör nuvärdet av fordringar på SPP. Exklusive denna post och jämförelsestörande poster är marginalerna som följer: Kv 2 Totalt EBITDA 19,1% 18,6% EBIT 8,5% 7,8% BALANSRÄKNING FÖR GAMBRO-KONCERNEN MSEK 2000-09- 1999-09- 1999-12- 30 30 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 18.561 15.515 16.410 Anläggningar 6.394 5.340 5.515 Aktier och andelar 368 347 417 Långfristiga fordringar 871 454 668 Summa anläggningstillgångar 26.194 21.656 23.010 Omsättningstillgångar Varulager 2.485 2.228 2.217 Kundfordringar 6.395 5.620 5.940 Övriga omsättningstillgångar 2.412 2.308 2.147 Likvida medel 528 589 606 Summa omsättningstillgångar 11.820 10.745 10.910 SUMMA TILLGÅNGAR 38.014 32.401 33.920 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1) 22.574 17.959 19.655 Minoritetsintressen 186 132 192 Avsättningar 2.910 3.411 3.412 Långfristiga skulder 5.948 1.628 2.146 Kortfristiga skulder 6.396 9.271 8.515 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 38.014 32.401 33.920 NETTOSKULD 7.332 3.851 4.632 1) Antal aktier 344.653.288 (varav serie A: 250.574.090, Serie B: 94.079.198) KASSAFLÖDESANALYS FÖR GAMBRO-KONCERNEN Januari - Helår september MSEK 2000 1999 1999 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 853 950 1.341 (exkl. jämf.stör. poster) Poster som ej ingår i kassaflödet 131 974 1.009 1) 984 1.924 2.350 Betalda skatter -1.231 -834 -1.843 -247 1.090 507 Förändringar i rörelsekapital: 2) Varulager -268 54 -205 Fordringar -923 396 -193 Skulder 543 -1.916 -1.179 Kassaflöde från löpande verksamhet -895 -376 -1.070 Investeringsverksamhet Investering i materiella -1.184 -1.178 -1.667 anläggningstillgångar Avyttring av materiella 78 58 138 anläggningstillgångar Förvärv och avyttringar av -406 245 571 aktier/bolag, netto 3) Kassaflöde från -1.512 -875 -958 investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Förändring av kortfristiga lån -1.044 578 817 Förändring av långfristiga lån 3.802 446 964 Förändring av avsättning till -25 5 46 pensioner Utbetald utdelning -379 -344 -344 Kassaflöde från 2.354 685 1.483 finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde -53 -566 -545 Likvida medel vid periodens början 606 1.169 1.169 Kursdifferens i likvida medel -25 -14 -18 Likvida medel vid periodens slut 528 589 606 1) Varav: - 1.747 1.469 2.009 Avskrivningar/amorteringar -564 -12 -727 - Omräkningsdifferenser -563 -155 -279 - Avsättning för -480 - - laboratoriefakturering -9 328 6 - Avsättning för skatt - Övrigt 2) Varav förändring i -978 -133 -325 operativt rörelsekapital 3) Siffrorna för föregående perioder har omräknats med hänsyn till förvärv och avyttringar. Brad Nutter lämnar Gambro Healthcare Brad Nutter, President Gambro Healthcare, har beslutat att lämna sin befattning per den 1 november 2000. Nutter lämnar Gambro av personliga skäl. Sören Mellstig, VD och koncernchef i Gambro, kommer temporärt att vara President Gambro Healthcare. Detta innebär att Larry C. Buckelew, President Gambro Healthcare US, Terry Gilpin, President Gambro Healthcare International samt Kevin Smith, CFO, kommer att rapportera direkt till Sören Mellstig. "Jag beklagar verkligen att jag måste ta detta steg", säger Brad Nutter. "Vi har kommit en bra bit på väg under året. En ny strategi har etablerats, en ny ledningsstruktur är på plats, en ny organisation introduceras i USA och vi har löst frågan kring laboratorietjänster på kort tid. Jag är säker på att vi lagt en god bas för en framtida positiv utveckling inom Gambro Healthcare." För ytterligare information kontakta: Bengt Modéer, Informationsdirektör, tel. 08-613 65 00, 070-513 65 33 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/07/10/20010710BIT00520/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/07/10/20010710BIT00520/bit0003.pdf

Dokument & länkar