Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002: · Koncernens omsättning ökade med 9% valutajusterat, god organisk tillväxt i samtliga affärsområden. · Rörelseresultatet, EBITDA ökade med 8% valutajusterat · Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 932 MSEK (-681) · Vinsten per aktie ökade till 0,66 SEK (0,45) MSEK Kv 3 Valu januari-sept Valut ta- a- (exkl 2002 2001 Nom. just 2002 2001 Nom. juste jämförelsestörand erat rat e poster) Omsättning 6 739 6 745 0% 11% 20 701 19 544 6% 9% EBITDA1) 1 144 1 070 7% 17% 3 376 3 191 6% 8% EBITDA marginal 17,0% 15,9% 16,3% 16,3% EBITDA marginal 17,0% 15,9% 16,3% 11,6% (inkl jämförelsestörand e poster) Operativt 452 49 932 -681 kassaflöde Vinst per aktie, 0,27 0,00 0,66 0,45 SEK Kontantvinst per 2,42 2,09 6,98 6,35 aktie2) , SEK 1) Rörelseresultat före avskrivningar 2) Periodens resultat plus avskrivningar Viktiga händelser under tredje kvartalet: · Stark omsättningstillväxt, +11% valutajusterat, med kraftig organisk tillväxt för Gambro Healthcare. Intäkten per behandling i USA förbättrades med 3 USD till 255 USD. · EBITDA-marginalen för koncernen var 17,0%, en ökning i jämförelse med andra kvartalet i år och tredje kvartalet förra året. - Fortsatt förbättring av marginalen för Gambro Healthcare U.S. Den konsoliderade marginalen för Gambro Renal Products och Gambro BCT förbättrades jämfört med såväl andra kvartalet i år som tredje kvartalet förra året. · Det operativa kassaflödet förbättrades genom stark positiv underliggande resultatutveckling samt mycket god hantering av kundfordringarna inom Gambro Healthcare. · Nettoskulden minskade med 217 MSEK jämfört med andra kvartalet. "Vi har haft en stark organisk tillväxt som givit förbättrade marknadspositioner inom nyckelområden. I en period med stora investeringar i utökad kapacitet är det mycket positivt att kunna rapportera att vi har minskat nettoskulden samt förbättrat det operativa kassaflödet", sade Sören Mellstig, Gambros VD och koncernchef. Nyckeltal (exklusive jämförelsestörande poster) Kv 3 jan-sept okt 2001- jan-dec MSEK 2002 2001 2002 2001 sept 2002 2001 Omsättning 6 739 6 745 20 701 19 544 27 877 26 720 Rörelseresultat före 1 144 1 070 3 376 3 191 4 453 4 268 avskrivningar (EBITDA) EBITDA-marginal 17,0% 15,9% 16,3% 16,3% 16,0% 16,0% EBITDA-marginal 17,0% 15,9% 16,3% 11,6% 15,8% 12,4% inkl. jämförelse störande poster 2) Rörelseresultat 400 350 1 196 1 159 1 507 1 470 efter avskrivningar (EBIT) EBIT-marginal 5,9% 5,2% 5,8% 5,9% 5 4% 5,5% Resultat före skatt 287 139 773 610 867 704 (EBT) Vinst per aktie 0,27 0,00 0,66 0,45 0,60 0,39 (EPS) SEK 1) Vinst per aktie (EPS) SEK 1) 0,27 0,00 0,66 -1,19 0,62 -1,22 inkl. jämförelsestörande poster 2) Kontantvinst per 2,42 2,09 6,98 6,35 9,13 8,50 aktie (CEPS) SEK 3) Goodwillavskrivning -0,74 -0,84 -2,33 -2,38 -3,25 -3,30 per aktie Operativt kassaflöde 452 49 932 -681 1 602 -11 4) Operativt kassaflöde 1,31 0,14 2,70 -1,98 4,65 -0,03 per aktie 4) Nettoskuld 9 391 9 918 9 391 9 918 9 391 9 434 1) Efter full skatt 2) Huvuddelen av jämförelsestörande poster 2001 är relaterade till den reservering på 927 MSEK för icke fakturerade laboratorietester i USA som gjordes under andra kvartalet 2001. För ytterligare infomation se Resultaträkningen sidan 12. 3) Nettoresultat plus avskrivningar dividerat med antal aktier 4) Kassaflöde före förvärv/avyttringar och skatt TREDJE KVARTALET 2002 (* = valutajusterat) Gambros omsättning under det tredje kvartalet 2002 steg med 11% valutajusterat; i nominella tal var utvecklingen oförändrad. Omsättningen för kvartalet uppgick till 6 739 MSEK (6 745) utan några betydande förvärv. Omsättningsutvecklingen på betydande marknader var i linje med, eller bättre än, marknadstillväxten, Europa +3% (+5%*), USA +2% (+15%*) samt Asien och övriga världen -18% (+1%*). Tillväxten var balanserad mellan bolagets tre affärsområden. Gambro Healthcare ökade omsättningen med 1% (16%*), med en fortsatt förbättrad intäkt per behandling i USA. Gambro Renal Products ökade omsättningen med 2% (7%*). Internförsäljningen ökade med 43%*, 13%* på jämförbar basis, exklusive effekterna av ändrad redovisning från fjolåret. Gambro BCTs omsättning minskade med 3%, men ökade med 7% valutajusterat. Koncernens rörelsemarginal, EBITDA, uppgick till 17,0% (15,9%). Gambro Healthcare förbättrade sin marginal till 15,6% (14,3%), med ökad marginal i USA och en något lägre marginal i övriga världen. För produktområdena, Gambro Renal Products och Gambro BCT, förbättrades den gemensamma EBITDA-marginalen till 19,3% (19,1%), en ökning jämfört med det andra kvartalet 2002 liksom med tredje kvartalet 2001. En mindre reavinst från försäljningen av Scandinavian Heart Center är inkluderad i EBITDA-marginalen (rapporterad i posten "Övrigt"). Koncernens rörelseresultat (EBIT) ökade med 14% (22%*) till MSEK 400 (350), med endast små förändringar av amorteringar och avskrivningar som i huvudsak var relaterade till valutaeffekter. EBIT-marginalen uppgick till 5,9% (5,2%) inkl. en nedskrivning på 50 MSEK av Gambro BCTs teknologiinvesteringar. Finansnettot förbättrades jämfört med det tredje kvartalet 2001 tack vare en lägre dollarränta och realisationsvinsten på 45 MSEK från försäljningen av aktier i Thoratec. Finansnettot påverkades negativt av resultatet från treasury-funktionen. Detta p.g.a. att nuvarande svenska redovisningsregler ej medger att vinster avräknas förrän de realiseras. Dessa orealiserade vinster är i huvudsak relaterade till transaktioner gjorda för att hålla räntelöptider i enlighet med Gambros finanspolicy. Resultatet före skatt (EBT) ökade med 106% jämfört med föregående år. Den genomsnittliga skattesatsen var högre än för tredje kvartalet 2001, främst på grund av att en större andel av Gambro-koncernens resultat för närvarande genereras i USA som har en högre skattesats än de flesta europeiska länder. Periodens nettoresultat ökade från 1 MSEK föregående år till 91 MSEK i år. Koncernens operativa kassaflöde utvecklades positivt, främst tack vare ett starkt kassaflöde från Gambro Healthcare som ett resultat av ett förbättrat underliggande resultat och en mycket god hantering av kundfordringar. Den 30 september uppgick nettoskulden till 9 391 MSEK, en minskning med 217 MSEK under det tredje kvartalet. Den genomsnittliga nettoskulden låg ca 900 MSEK lägre jämfört med det andra kvartalet men på samma nivå som det tredje kvartalet 2001. Finansnettot minskade till -113 MSEK (-211), främst på grund av en lägre dollarränta och realisa tionsvinsten på 45 MSEK från försäljningen av aktier i Thoratec. FRAMTIDSUTSIKTER Gambro bekräftar de övergripande målen för år 2002 - att med utgångspunkt från den bas som nu etablerats skapa fortsatta förutsättningar för tillväxt och lönsamhet. Gambro kommer också att fokusera på att definiera affärsmodellen som en integrerad serviceleverantör och utvärdera nya tillväxtmöjligheter. Koncernens finansiella mål under 2002 är att uppnå en omsättningsökning på mellan 8 och 10%, förbättra rörelsemarginaltrenden och stärka det operativa kassaflödet ytterligare. Koncernens ekonomiska resultat kommer att påverkas av kostnader som uppstår på grund editionsföreläggandet som delgivits Gambro Healthcare US. *) Valutajusterat Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med ledande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkomponentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 52.700 patienter i 688 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT är marknadsledande inom separation och hantering av blodkomponenter. Koncernens omsättning 2001 var 27 miljarder SEK med 20.900 anställda i ett 40-tal länder. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar