Gapwaves delårsrapport april-juni 2018, Stärkt finansiell position och ökat globalt intresse

Gapwaves omsättning ökade under perioden april-juni 2018 till 0,7 mkr (0,1 mkr) som ett resultat av de kundfinansierade utvecklingsprojekt som bedrivits inom telekom och automotive. Kassan stärktes med 96,8 mkr genom den företrädesemission som slutfördes vilken också tillförde nya aktieägare i form av institutionella investerare. Under kvartalet inleddes ett samarbete med en världsledande chip-tillverkare med syfte att utveckla en komplett bilradarenhet.

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 0,7 mkr (0,1 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -8,7 mkr (-6,5 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -8,8 mkr (-6,6 mkr) vilket motsvarar -0,43 kr (-0,44 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var 86,3 mkr och likvida medel vid periodens slut uppgick till 94,7 mkr

Första halvåret (1 januari – 30 juni 2018)

  •  Nettoomsättningen uppgick till 1,4 mkr (0,1 mkr)
  •  Rörelseresultatet uppgick till -19,1 mkr (-10,0 mkr)
  •  Periodens resultat uppgick till -19,2 mkr (-10,2 mkr) vilket motsvarar -1,01 kr (-0,69 kr) per aktie
  •  Periodens kassaflöde var 74,1 mkr och likvida medel vid periodens slut uppgick till 94,7 mkr

VD Lars-Inge Sjöqvist kommenterar rapporten:

”Under andra kvartalet slutförde vi två förstudier som visade mycket goda resultat. I båda fallen bevisar vi att gapteknologin ger högre prestanda jämfört med dagens teknologi och motsvarar de förväntningar vi haft. De samarbetspartners vi arbetat med har därefter fortsatt sina utvärderingar som nu också innefattar analys av tillverkningsmetoder och kostnadsbesparingar. Våra diskussioner fortsätter och jag upplever att vi idag står närmare strategiska kundprojekt än vad vi gjort tidigare”.

”Under perioden slutfördes den företrädesemission om 110 mkr som tidigare annonserats och som tillförde Gapwaves 96,8 mkr efter transaktionskostnader. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 94,7 mkr. Med en stark finansiell position kommer Gapwaves under andra halvåret 2018 att intensifiera utvecklingen av antennprodukter för 5G, 28 GHz styrbar antenn, och bilradar samtidigt som fokus kommer att ligga på att ingå strategiska avtal med kunder”. 

Denna information är sådan information som Gapwaves AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves 

Telefon: +46 (0) 736 84 03 56

E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com

Investor Relations, Sverige

Per Andersson, CFO 

Telefon: + 46 709 39 53 27

E-post: per.andersson@gapwaves.com 

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB

Telefon: +46 (0)8 503 000 50 

www.gwkapital.se

Om Gapwaves AB

Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Taggar: