Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000, Genesis-IT AB (publ) * Omsättningen ökade med 35% till 11,6 MSEK (8,6 MSEK) * Preliminärt resultat efter skatt uppgick till - 19,5 MSEK ( 0,0 MSEK). * Strategiskt viktiga avtal ingångna med Lindebergs Grant Thornton, Electrolux SR, Mobilisys, Compaq, Hogia, Tele 1 Europé samt Microsoft avseende användning av Genesis-ITs ASP-tjänst, WWD©. * Nyemissioner och inofficiell handel med Genesis-ITs aktie på H&Q Tech Market. * Ny styrelse med Sören Gyll som styrelsens ordförande. * Gustaf Douglas gm bolag ny storägare i Bolaget. Väsentliga händelser under året. Det omfattande utvecklingsarbete som Genesis-IT bedrev under perioden 1998-1999 avseende bolagets Application Service Provider (ASP)-tjänst, WorldWideDesktop (WWD©) och produkten Fenix har resulterat i fortsatt lansering under år 2000. Samtidigt har omfattande aktiviteter bedrivits avseende försäljning, utbildning, finjustering avseende drift, ordertagning och kundanpassning av WWD©-tjänsten. Under 2000 har bolaget träffat flera viktiga avtal och därigenom tagit ett stort steg mot en globalisering av verksamheten. Lindebergs Grant Thornton Det hittills viktigaste avtalet ingick bolaget i februari 2000 med Lindebergs Grant Thornton som innebär att Genesis-IT ombesörjer att ansluta Lindebergs olika kontor till Genesis-ITs ASP-tjänst. Genesis-IT ansvarar också för att Lindebergs kunder löpande ansluts till Lindebergs nya produkt "Kontoret Online", som i sin tur är baserad på Genesis-ITs ASP-tjänst. Lindebergs mål är att ha c:a 8 000 kunder anslutna inom två år. Electrolux SR I april 2000 tecknades avtal med Electrolux SR - Electrolux franchisebaserade serviceorganisation - mera känd som Elektroservice. Avtalet innebär att Genesis-IT tar hand om driften av franchisetagarnas IT-stöd och uppkoppling mot Electrolux centrala servicesystem. Installationen har varit framgångsrik och hittills är 50 orter i Sverige uppkopplade via Genesis-ITs ASP-tjänst WWD©. Mobilisys Genesis-IT har sedan bolagets start betraktat mobilt användande av bolagets tjänster som en strategiskt viktig fråga och i juni 2000 inledde Genesis-IT ett samarbete med Mobilisys. Mobilisys specialiserar sig på att utveckla mobila system hos bolag som erbjuder ASP-lösningar, bland annat Genesis-IT. Detta samarbete möjliggör att Genesis-IT kan tillhandahålla ASP-tjänsten och andra applikationer oberoende av tid och plats samt på vilken teknisk enhet som helst. Compaq Under maj 2000 ingick Genesis-IT ett nära samarbete med Compaq som är en av världens största leverantörer av servrar. Avtalet stärker Genesis-ITs position som spjutspetsföretag avseende hårdvarukompetens i allmänhet och kvalificerad ASP i synnerhet. Hogia I juli 2000 tecknades ett samarbetsavtal med Hogia PA. Avtalet innebär dels att Genesis-IT får rätt att hyra ut Hogias produkter till sina kunder, dels att Hogia Kan erbjuda sina kunder Genesis-IT´s ASP-tjänst WWD© Avtalet beräknas Generera intäkter från och med första kvartalet 2001. Tele 1 Europe Under september 2000 har Genesis-IT tecknat ett samarbetsavtal med teleoperatören Tele 1 Europe, vilket innebär att Tele 1 Europe kan erbjuda bolagets ASP-lösning WWD©till företag som är anslutna till bredbandsnätet. Avtalet beräknas generera intäkter fr o m första kvartalet 2001. Microsoft I oktober tecknades ett direktavtal med Microsoft som innebär att Genesis- IT kan hyra ut Microsofts program var helst i världen. Bland produkterna finns Windows 2000, Office 2000, SQL Server 2000, Exchange 2000 Server med flera. Genom detta avtal är Genesis-IT en av de första ASP-partners som Microsoft ingår avtal med . Detta avtal innebär att Genesis-IT´s kunder får en IT-kostnad som blir månadsbaserad. Vidare får de automatiskt tillgång till de senaste produktversionerna utan att teckna separata underhållsavtal. Nyemission och inofficiell handel på H&Q Tech Market Under april 2000 inleddes inofficiell handel med Genesis-ITs aktier på H&Q Tech Market. I samband därmed genomfördes en nyemission som inbringade 27,0 MSEK i eget kapital till bolaget. Under december 2000 genomförde Genesis-IT en nyemission som tillförde Bolaget 53,0 MSEK före emissionskostnader. I samband med emissionen blev Gustaf Douglas gm bolag ny storägare med 16,1% av röster och kapital Emissionen inbringade pengar i början februari 2001. Ny styrelse Vid en extra bolagsstämma i Genesis-IT den 30 augusti 2000 valdes en ny styrelse. Styrelsen består av Sören Gyll som styrelsens ordförande och Lars Berg, Mats Dellham och Tommy Flink som styrelseledamöter. Upphovsrätt programvaran Fenix Genesis-IT har under december nått en uppgörelse med FDT System AB angående upphovsrätten på programvaran Fenix. ASP-konsortiet. Genesis-IT ingår i den globala organisationen för företag och andra aktörer med intresse för den växande ASP-marknaden. Bolagets marknadsdirektör Morten Moland är tillika ordförande för ASP-konsortiet i Skandinavien. Omsättning och resultat Omsättningen uppgick år 2000 till 11,6 MSEK jämfört med 8,6 MSEK för år1999. Detta motsvarar en ökning med 3,0 MSEK eller 35 procent. Omsättningsökningen är i allt väsentligt en följd av att nya avtal har ingåtts med kunder om att leverera bolagets ASP-tjänst, WWD©. Vissa nya kundavtal har ännu ej genererat intäkter under året. Omsättning och resultat följer den prognos bolaget arbetar efter. Koncernen redovisar ett negativt resultat efter skatt - 19,5 MSEK (0,0 MSEK) för året. Bolagets snabba uppbyggnad av en stark organisation samt en väl ut- vecklad IT-plattform har påverkat resultatet negativt. Under perioden har bolaget flyttat in i större lokaler samt etablerat ett försäljnings-kontor i Stockholm. Under året uppgick bolagets lokalkostnader till 1,8 MSEK (0,7 MSEK), försäljnings- och marknadsföringskostnader till 5,4 MSEK (1,3 MSEK) samt kommunikationskostnader till 1,7 MSEK (0,9 MSEK). Personal-kostnader och merkostnader för uppbyggnad av bolagets organisation samt personal- introduktion för nyrekryterade har belastat bolaget med 12,0 MSEK (5,5 MSEK). Uppgörelsen vad beträffar upphovsrätten till programvaran Fenix har belastat resultatet med 4,7 MSEK. Under perioden har WWD© förädlats för att ytterligare befästa produktens position på marknaden som den mest utvecklade ASP plattformen. Kostnaden för detta har under perioden uppgått till 1,6 MSEK (0,0 MSEK). Förädlingen av WWD kommer att fortsätta under kommande år för att erbjuda kunderna ytterligare funktionalitet. Affärssystemet Fenix har under perioden anpassats efter befintliga kunders behov men även vidareförädlats som standarprodukt. Genesis kommer att fortsätta att uppgradera Fenix till nya versioner för den svenska marknaden med fokus på SME-marknaden. Förädlingskostnaderna uppgick under perioden till 2,4 MSEK (0,0 MSEK). Finansiell ställning och likviditet Under april 2000 stärktes bolagets finansiella ställning genom en nyemissionen som inbringade 27,0 MSEK. I december 2000 har Bolaget genomfört en ny-emission som inbringade 53,0 MSEK före emissionskostnader. Det egna kapitalet uppgick 31 december 2000 till 53,0 MSEK (0,1 MSEK), vilket motsvarar en soliditet på 60,6 procent. Emissionslikviden på 53,0 MSEK erhölls i början av februari 2001. Koncernens likvida medel uppgick 31 december 2000 till 0,3 MSEK (0 MSEK). Outnyttjad checkkredit uppgick till 0,8 MSEK (0,1 MSEK). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar under 1998 - 1999 uppgick till 5,4 MSEK och avsåg i huvudsak uppgraderingar av utrustning i den centrala serverparken, kompletterande utrustning till de lokalt placerade accesservrarna och investeringar i förhöjd säkerhet. Under 2000 uppgick investeringarna till 7,5 MSEK (0,9 MSEK). Styrelsen bedömer att investeringsbehovet i materiella anläggningstillgångar under första halvåret 2001 kommer att uppgå till cirka 20 MSEK, varav merparten av dessa investeringar kommer att göras i den centrala serverparken. Investeringarna kommer i huvudsak att finansieras genom finansiella leasingavtal. Immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader uppgick under perioden 1998-1999 till 9,4 MSEK och avsåg utvecklingskostnader för ASP-tjänsten WorldWideDesktop©och produkten Fenix. Under år 2000 har en bred lansering av WWD© och Fenix skett, vilket medfört att inga utvecklingskostnader har aktiverats under denna period. Det är bolagets bedömning att både Fenix och WWD© är färdigutvecklade i sina respektive grundstrukturer, varför bolaget inte anser att dessa produkter framgent kommer att generera utvecklingskostnader som är aktiveringsbara. Kassaflöde Bolaget har under året redovisat ett kassaflöde om 0,2 MSEK ( 0,0 MSEK). Detta beror i huvudsak på det externa kapitaltillskott som Genesis-IT erhöll i samband med nyemissionen under april 2000. Bolagets löpande verksamhet för året genererar dock ett underskott och har således påverkat kassaflödet negativt. Medarbetare Antal anställda uppgick den 31 december till 44, varav 22 män och 22 kvinnor. Detta är en ökning med 27 personer eller 193 procent sedan rapportperiodens början. Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 35 personer (12 personer). Jämförelserna med föregående år i ekonomiska information gäller moder- bolaget eftersom dotterbolaget förvärvades under år 2000. Luleå 2001-02-09 Styrelsen För ytterligare information hänvisas till Sven Wallgren, VD Genesis-IT AB Tel. 0920 - 27 27 11 Mobil 070 - 180 27 11 e-post sven.wallgren@genesis-it.se Stefan Erkki, CFO Genesis-IT AB Tel 0920 - 27 27 08 Mobil 070 - 180 27 08 e-post: stefan.erkki@genesis-it.se Fakta om Genesis-IT Genesis-IT AB med 46 medarbetare, är en av Sveriges ledande ASP- leverantörer som utvecklar och tillhandahåller administrativ programvara för småföretag. Företagets affärside är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag, en miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet. Baserad på företagets unika plattform skall kunden erbjudas en skalbar, underhållsfri och flexibel helhetslösning innehållande såväl Genesis-IT´s egna applikationer som standardprogramvaror. WorldWideDesktop, WWD© heter företagets egenutvecklade ASP-tjänst.. Genesis-IT grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Luleå. Största ägare är VD Sven Wallgren och CTO Tommy Flink. Genesis-IT AB-aktien handlas sedan april 2000 inofficiellt på H&Q Tech Market. www.genesis-it.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/09/20010209BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar