Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Genesis-IT AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Genesis-IT AB (publ) Idag, fredagen den 14/3 2003, avhölls ordinarie bolagsstämma i Genesis-IT AB (publ). Resultat och vd:s anförande Verkställande direktören Tommy Flink presenterade företagets resultat som för verksamhetsåret 2002 blev -7.6 Mkr (-28,6) efter skatt. I sitt anförande redogjorde Tommy Flink för företagets verksamhet under året. Omsättningen utvecklades positivt och ökade med 12% jämfört med föregående verksamhetsår. Framtidsutsikterna på marknaden för ASP- tjänster liknar mycket den för IT-marknaden i stort. Den pressade ekonomin i många branscher innebär att presumtiva kunder för närvarande är återhållsamma med IT-investeringar. Vid starkare konjunktur kommer det dock sannolikt att finnas ett uppdämt behov av nya rationella och kostnadseffektiva lösningar för drift och underhåll av IT. Vad gäller branschens utveckling konstaterade Tommy Flink att konsolideringen på ASP-marknaden fortsätter och att Genesis-ITs strategi att koncentrera sig på utvalda segment varit lyckad. Fastställande av räkenskaper mm. Bolagsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning och att resultatet överförs i ny räkning. Vidare fastställdes resultat- och balansräkning för 2002 samt beslutades om ansvarsfrihet för styrelse och VD. Val av styrelse Till ordinarie styrelseledamöter valdes: Mikael Ranggård (ordf), Tommy Flink samt Sven Wallgren. Stämman framförde sitt tack till styrelsen i sin helhet och i synnerhet till ordförande Lars Berg för hans starka engagemang i företaget. Fullständigt protokoll från bolagsstämman hålls tillgängligt på bolagets kontor på Skeppsbrogatan 39, 972 31 Luleå. För ytterligare information kontakta: Tommy Flink, VD Genesis-IT, tel 0920-27 27 27, e-post: tommy.flink@genesis-it.se Fakta om Genesis-IT Genesis-IT AB är en av Sveriges ledande ASP-leverantörer. Företagets affärsidé är att erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag, en miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror. Genesis-IT grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Luleå. Största ägare är VD Tommy Flink och Försäljningschef Sven Wallgren. Genesis-ITs aktie handlas sedan april 2000 inofficiellt på H&Q Tech Market. Mer information om Genesis-IT finns på www.genesis-it.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01310/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030314BIT01310/wkr0002.pdf

Om oss

Bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt att idka därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar