Genovis genomför en riktad emission som tillför bolaget ca 10,1 MSEK

I enlighet med bemyndigandet från bolagsstämman den 11 maj 2017 har Genovis styrelse beslutat om en riktad kontant nyemission om 2 805 838 aktier till en mindre grupp kvalificerade investerare. Teckningskursen har fastställts till 3,60 SEK per aktie. 

Nyemissionen har tecknats av utvalda kvalificerade investerare. Genom nyemissionen kommer bolaget att tillföras ca 10,1 MSEK före transaktionskostnader vilka beräknas uppgå till ca 600 kSEK. Priset per aktie är 3,60 SEK och ligger ca 8,3 procent under en volymviktad genomsnittlig kurs under de senaste 20 handelsdagarna före detta offentliggörande. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till 63 100 000 och aktiekapitalet kommer att uppgå till 15 775 000. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,65 procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget efter nyemissionen.

Bolaget upplever en stadigt växande efterfrågan både på befintliga och nylanserade produkter. Detta är tydligt på de största marknaderna Europa och USA, men även i tilltagande grad i Asien. Styrelsen bedömer att lönsamhet på kort sikt är möjlig men väljer att göra en offensiv satsning för att utnyttja bolagets gynnsamma marknadsposition och därmed lägga grunden för en stark och uthållig försäljningsutveckling över tid. Med investeringar i expanderad marknadsorganisation och nyutveckling av patentskyddade och konkurrenskraftiga produkter möjliggörs en aggressiv tillväxt och värdeutveckling av bolaget.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för fortsatt marknadsexpansion. 

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta: Fredrik Olsson, verkställande direktör i Genovis AB Tel: 046-10 12 33 e-post: fredrik.olsson@genovis.com 

OM GENOVIS

Genovis affärsidé är att genom kunskap och kreativitet utveckla och erbjuda innovativa verktyg för utveckling av framtidens läkemedel.  Idag säljer Genovis flera enzymprodukter s.k. SmartEnzymes över hela världen i innovativa produktformat som bl.a. underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. 

Organisationen består av Genovis AB och det helägda dotterbolaget Genovis Inc i USA. Genovis Inc. hanterar all försäljning av enzymprodukterna på den nordamerikanska marknaden och Genovis AB hanterar försäljning i resten av världen. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm och Erik Penser Bank är Certified Adviser åt Bolaget, tel 08-463 83 00.

Denna information är sådan information som Genovis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2018.

Om oss

Genovis utvecklar och säljer unika enzym i innovativa produktformat som underlättar utveckling och kvalitetskontroll av biologiska läkemedel. Koncernen består av Genovis AB och dotterbolaget Genovis Inc. Genovis aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar