Kvartalsrapport januari - mars 2003

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 · Orderingång uppgick till 2 165,4 Mkr (2167,6) · Fakturering uppgick till 2 003,0 Mkr (1 909,2) · Resultat före skatt ökade med 19% till 174,0 Mkr (145,8) · Fortsatt god resultatutveckling inom Infection Control · Förvärv av Copharm inom Surgical Systems · Stark resultattillväxt inom Surgical Systems · Fortsatt bra kassaflöde · Fortsatt goda resultatutsikter för 2003 Kvartalet Orderingången för koncernen ökade organiskt med 4,2%. Under motsvarande period föregående år ökade orderingången med 7,5%. Orderingångsökningen för Infection Control var mycket god. Inom affärsområdet Surgical Systems sjönk orderingången tillbaka något vid en jämförelse med ett starkt 2002. Extended Care inledde året med en blygsam ökningstakt vad avser orderingången. Trots en bra ökning av faktureringen under det första kvartalet fortsätter koncernens "book-to-bill" att vara positiv och koncernens orderbok befinner sig på en fortsatt mycket god nivå. Resultatet före skatt under perioden ökade med 19%. Justerat för aktiverade utvecklingskostnader om 6,8 Mkr var ökningen 15%. Stark volymökning och samordningseffekter från Heraeus-förvärvet har lett till en mycket bra resultatförbättring inom Surgical Systems. För Infection Control fortsätter den positiva resultattrenden och lönsamheten har stigit kraftigt i spåret av vidtagna strukturåtgärder under 2002. Affärsområdet Extended Care har försämrat sitt resultat under kvartalet, vilket förklaras av en låg fakturerad försäljning med åtföljande dåligt fabriksutnyttjande. Ett fortsatt starkt kassaflöde i kombination med lägre marknadsräntor har lett till ett förbättrat finansnetto. Utsikter Extended Care har haft en svag inledning av året men bedömer att utvecklingen under resterande del av året förbättras väsentligt, dock förväntas resultatet för affärsområdet inte nå upp till föregående års nivå. För Surgical Systems har utvecklingen varit över förväntan under årets inledning. God volymutveckling i kombination med stärkt konkurrenskraft genom vidtagna strukturåtgärder gör att utvecklingen förväntas vara fortsatt mycket god. Infection Control utvecklas planenligt och effekten av genomförda åtgärder vad avser produktionsstrukturer och den nordamerikanska verksamheten bidrar till en mycket god resultatutveckling. Den sämre utvecklingen inom Extended Care kompenseras av bättre resultatutsikter för Surgical Systems. För koncernen som helhet förväntas vinsttillväxten innevarande år att öka vid en jämförelse med 2002. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (andra kvartalet 2003) lämnas den 14 juli 2003. Johan Malmquist Koncernchef Telefonkonferens äger rum idag kl 14.00 svensk tid. För att deltaga, ring +44 (0)20 7162 0181, lösen: Getinge ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00600/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00600/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar