Kvartalsrapport Januari - September 2000

Report this content

KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 Orderingången uppgick till 3.782,6 Mkr (3.663,9) Nettoomsättningen uppgick till 3.620,2 Mkr (3.455,8) Rörelseresultatet uppgick till 419,3 Mkr (451,6) Resultat före skatt uppgick till 352,2 Mkr (408,5) Starkt kvartal för affärsområdet Geriatrics Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position inom äldrevården Kvartalet och utsikterna Efterfrågeläget inom affärsområde Infection Control på den europeiska marknaden fortsätter att vara svårbedömt på kort sikt. Den uppgång på ordersidan som var förväntad under tredje kvartalet uteblev och projekt fortsätter att förskjutas. Den amerikanska marknaden har visat på en ökad efterfrågan och det finns grund att tro att såväl sjukhusmarknaden som life science-marknaden kan fortsätta att utvecklas gynnsamt. Den underliggande volymutvecklingen på utvecklingsmarknaderna är god med ett flertal stora projekt under bearbetning. USA med sin något lägre rörelsemarginal har stått för en stor del av volymökningen. För affärsområde Geriatrics fortsätter USA att utvecklas positivt. De amerikanska äldrevårdskedjorna har anpassat sig gradvis till de nya ersättningsreglerna. I Storbritannien har marknadsläget förbättrats markant under tredje kvartalet vad avser produktlinjerna Hygiensystem och Patienthantering. Vad avser trycksårsverksamheten har även denna förbättrats i jämförelse med första halvåret, men fortfarande kvarstår vissa branschspecifika problem. Västeuropa har också en stark utveckling, även om Tyskland påverkats negativt av valutan. Affärsområdets problem totalt i dagsläget är hänförliga till trycksårsverksamheten i England, vilken förväntas genomgå en gradvis förbättring som blir märkbar först nästa år. För innevarande år räknar affärsområde Infection Control med att resultatet kommer att ligga i nivå med föregående år till följd av att USA kommer att stå för en växande del av volymen. För Geriatrics är bedömningen att affärsområdets helårsresultat kommer att närma sig föregående års nivåer med nuvarande marknadsutsikter. Finansnettot för det sista kvartalet förväntas bli i nivå med det tredje kvartalet. Affärsområde Infection Control Marknadsutveckling 2000 1999 För- 2000 1999 För- Orderingång per kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr marknad Västeuropa 266,7 302,8 - 919,4 980,4 - 11,9 6,2% % USA och Kanada 332,6 256,0 29,9 945,1 814,6 16,0 % % Asien/Australien 83,1 143,0 - 205,5 242,6 - 41,9 15,3 % % Övriga världen 49,5 48,5 2,1% 158,0 91,5 72,7 % Affärsområdet 731,9 750,2 - 2.228,0 2.129 4,6% totalt 2,5% ,1 d:o just. för - 2,4% valuta o. förvärv 5,0% Den nordamerikanska marknaden fortsatte att utvecklas starkt under perioden. Inom sjukvårdssegmentet ökar antalet förfrågningar och marknaden i USA bedöms fortsätta att utvecklas positivt. Forskningen inom bioteknikområdet gör att även life science-marknaden utvecklas positivt och förväntas göra det under de närmaste två åren. Beträffande den farmaceutiska industrin så präglas marknaden av återhållsamhet som är kännbar såväl i Nordamerika som i Västeuropa. Orderingången i Västeuropa har varit svagare än förväntat under tredje kvartalet. Projektförskjutningarna är som tidigare en av huvudorsakerna. Aktivitetsnivån är dock fortsatt hög och affärsområdets positiva uppfattning om orderingången på något längre sikt kvarstår. De underliggande marknadsförutsättningarna för utvecklingsmarknaderna fortsätter att vara goda. Vid en jämförelse bör beaktas att perioden föregående år innehåller en stor engångsorder om cirka 70 Mkr från Thailand. Försäljningen till utvecklingsmarknaderna bedrivs ofta i projektform och för närvarande arbetar affärsområdet med ett antal större affärer. För kvartalet kan nämnas en beställning från Irak avseende 200 sjukhusautoklaver till ett sammanlagt värde av 12 miljoner dollar. En förutsättning för ordern är ett godkännande från FN. I väntan på detta har beställningen ej räknats med i orderingången. Resultat 2000 1999 För- 2000 1999 För- 1999 kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning, 687,5 620,6 10,8 2.097,4 1.916 9,4% 2.811,1 Mkr % ,4 d:o just. för 7,8% 7,2% valuta o. förvärv Bruttovinst 233,0 228,2 2,1% 755,7 732,5 3,2% 1.084,6 Bruttomarginal, % 33,9% 36,8% - 36,0% 38,2% - 38,6% 2,9% 2,2% Rörelsekostnader, -183,7 - 10,1 -549,1 - 6,2% -719,3 Mkr 166,8 % 517,0 Rörelseresultat 49,3 61,4 - 206,6 215,5 - 365,4 19,7 4,1% % Rörelsemarginal % 7,2% 9,9% - 9,9% 11,2% - 13,0% 2,7% 1,3% Kvartalets resultatminskning är en effekt av en förändrad marknadsmix. USA, där rörelsemarginalerna är lägre till följd av högre marknadsföringskostnader och lägre bruttomarginaler, har stått för en större andel av försäljningen. Viktiga aktiviteter Koncernen arbetar kontinuerligt med program och projekt som syftar till att förbättra konkurrenskraft och bruttomarginaler. Bland projekten kan nämnas kostnadsoptimering av den nya utrustningen för automatiserad godshantering inom området life science. Framtida leveranser kommer att göras till bättre marginaler, vilket inte kommer att slå igenom i resultatet förrän nästa år på grund av de långa ledtiderna. Ett annat projekt, den nya generationen sterilisatorer, "världssterilisatorn", kommer att presenteras på den stora mässan Medica i Tyskland i november. Projektet avser att sänka produktionskostnaderna för standardsterilisatorer och beräknas generera årliga besparingar om 50-60 Mkr från år 2002. Getinges nya system för automatisk hantering av stora mängder instrument (AGS) har i idag installerats på alla viktiga marknader och försäljningen har utvecklats över förväntan. Systemet innebär en effektivisering av arbetet på sterilcentraler samt bidrar även till förbättring av arbetsmiljön. Kundintresset har medfört en vidareutveckling och implementering av systemet till sterilisatorer. Intresset för koncernens nyutvecklade operationslampa fortsätter att vara stort. Produkten börjar levereras tidigt nästa år. Utsikter Den nordamerikanska verksamheten bedöms utvecklas positivt under återstoden av året samtidigt som den lägre faktureringen i Västeuropa gör att resultatet i denna region blir sämre. Sammantaget bedöms resultatet för affärsområdet att bli i nivå med föregående år. Affärsområde Geriatrics 2000 1999 För- 2000 1999 För- Marknadsutveckling Orderingång per kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr marknad USA och Kanada 187,6 169,8 10,5 556,3 576,7 - % 3,5% Storbritannien 137,2 109,3 25,5 397,7 379,2 4,9% % Tyskland 58,7 58,8 - 176,8 177,4 - 0,2% 0,3% Övriga Västeuropa 106,6 99,0 7,7% 318,5 299,1 6,5% Övriga världen 26,9 15,5 73,5 60,6 56,4 7,4% % Affärsområdet 517,0 452,4 14,3 1.509,9 1.488 1,4% totalt % ,8 d:o just. för 8,1% - valuta o. förvärv 2,0% Den turbulens som präglat äldrevårdsmarknaden i USA alltsedan införandet av ett nytt ersättningssystem under 1998 (PPS) har börjat lägga sig och man kan skönja en viss optimism bland äldrevårdskedjorna. I Storbritannien har marknaden för äldrevårdsutrustning förbättrats under kvartalet genom att nya medel tillförts. Detta har synts tydligt i produktlinjerna Patienthantering och Hygiensystem, när det gäller trycksårsverksamheten kvarstår de negativa effekterna av kundernas förändrade inköpsbeteende, även om de avklingat något. Övriga marknader i Västeuropa visar på en stabil och positiv trend. 2000 1999 För- 2000 1999 För- 1999 Resultat kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning, 498,6 440,9 13,1 1.477,4 1.492 - 2.007,7 Mkr % ,9 1,1% d:o just. för 5,6% - valuta o. förvärv 4,9% Bruttovinst 241,7 220,2 9,8% 728,7 780,9 - 1.051,6 6,7% Bruttomarginal, % 48,5% 49,9% - 49,3% 52,3% - 52,4% 1,4% 3,0% Rörelsekostnader, -174,4 - 1,0% -520,7 - - -731,2 Mkr 172,6 549,1 5,2% Rörelseresultat 67,3 47,6 41,4 208,0 231,8 - 320,4 % 10,3 % Rörelsemarginal % 13,5% 10,8% 2,7% 14,1% 15,5% - 16,0% 1,4% Kvartalets stora resultatförbättring är hänförlig huvudsakligen till starkt ökande volymer inom produktlinjerna Patienthantering och Hygiensystem. Den försämrade bruttomarginalen är hänförlig till trycksårsverksamheten. Viktiga aktiviteter Under kvartalet har affärsområdet genomfört ytterligare ett företagsförvärv, Parker Bath Ltd i England. Förvärvet utgör en viktig del av koncernens strategi att komplettera egen produktutveckling med förvärv av bolag med starka produktsortiment. Bolaget utvecklar och tillverkar badsystem, främst avsedda för den halvinstitutionella vårdmarknaden, där tillväxtmöjligheterna bedöms som mycket goda. Omsättningen uppgår till 150 Mkr och antalet anställda är 140 personer, huvudsakligen i Storbritannien, Frankrike och USA. Förvärvet ska bidra positivt till koncernens vinst från och med år 2001. Techno-Médic i Kanada, som förvärvades i juni, arbetar för närvarande med att få sin unika taklyft godkänd för distribution i USA och Europa. Produkten bedöms vara tillgänglig för leverans i USA under första kvartalet och i Europa sista kvartalet 2001. Patientlyften Encore, som lanserades under senhösten 1999, har fortsatt att utvecklas mycket väl. Sunbeam, som ska ersätta Maxi - en storsäljande patientlyft som funnits i sortimentet under 10 år - kommer att lanseras och levereras på marknaden under första halvåret 2001. Utsikter Efter tredje kvartalet gör affärsområdet en mer positiv bedömning av marknadsutsikterna. Resultatet för helåret väntas närma sig föregående års nivå. Medical Den självständiga produktlinjen Medical med bolagen LIC Audio och NeuroMédica redovisar en nettoomsättning om 45,5 Mkr (46,4). Rörelseresultatet uppgick till 4,7 Mkr (4,4). Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (helår) lämnas den 25 januari 2001. Getinge 19 oktober 2000 Johan Malmquist Verkställande direktör Tel.nr. 035-15 55 00 Koncernens 2000 1999 För- 2000 1999 För- 1999 resultaträkning Mkr kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning 1) 1.200,7 1.074 11,7 3.620,2 3.455 4,8% 4.884,7 ,8 % ,8 Kostnad för sålda -721,2 - 15,9 -2.121,4 - 10,1 -2.727,0 varor 2) 622,2 % 1.927 % ,4 Bruttovinst 479,5 452,6 5,9% 1.498,8 1.528 - 2.157,7 ,4 1,9% Bruttomarginal 39,9% 42,1% - 41,4% 44,2% - 44,2% 2,2% 2,8% Rörelsekostnader 2) -361,5 - 5,5% -1.079,5 - 0,3% -1.465,5 342,7 1.076 ,8 Rörelseresultat 3) 118,0 109,9 7,4% 419,3 451,6 - 692,2 7,2% Rörelsemarginal 9,8% 10,2% - 11,6% 13,1% - 14,2% 0,4% 1,5% Ränteintäkter 4,5 4,5 12,9 21,6 25,9 Räntekostnader -28,9 -19,8 -76,4 -59,7 -77,6 Övriga finansiella -2,1 -2,5 -3,6 -4,1 -3,3 poster Resultat av 0,0 -0,3 0,0 -0,9 -1,0 intressebolag Resultat före skatt 91,5 91,8 - 352,2 408,5 - 636,2 0,3% 13,8 % Skatt 4) -22,8 -23,0 -88,0 - -158,5 102,2 Nettovinst 68,7 68,8 - 264,2 306,3 - 477,7 0,1% 13,7 % 1) Justerad för valutaförändringar och företagsförvärv är för- ändringen av 6,9% 1,8% nettoomsättningen 2) På grund av ändrad klassificering av vissa kostnader har smärre omföringar i jämförelsetalen gjorts från rörelsens kostnader till kostnad för sålda varor 3) Rörelseresultatet är belastat med avskrivningar - på goodwill -16,7 -15,2 -47,8 -45,7 -60,7 - på fasta -33,6 -29,2 -95,6 -95,6 -127,5 anläggningstillgång ar -50,3 -44,4 -143,4 - -188,2 141,3 4) 2000-09-30 är skatten beräknad till 25% av resultat före skatt. Helåret 1999 uppgick koncernens fulla skatte- kostnad till 24,9% av resultat före skatt Resultat per 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2000 2000 2000 kvartal Mkr kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 Nettoomsättnin 978,3 1.427 1.183 1.197 1.074 1.428 1.167 1.251 1.200 g ,6 ,1 ,9 ,8 ,9 ,9 ,6 ,7 Kostnad för - - - - - - - - - sålda varor 542,2 807,2 644,5 660,7 622,2 799,4 654,5 745,7 721,2 Bruttovinst 436,1 620,4 538,6 537,2 452,6 629,5 513,4 505,9 479,5 Rörelsekostnad - - - - - - - - - er 314,5 401,5 361,2 372,9 342,7 388,9 361,4 356,6 361,5 Rörelseresulta 121,6 218,9 177,4 164,3 109,9 240,6 152,0 149,3 118,0 t Finansnetto -17,4 -18,5 -16,0 -8,4 -17,8 -12,8 -16,4 -24,2 -26,5 Intressebolag -0,1 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 Resultat före 104,1 199,9 161,1 155,6 91,8 227,7 135,6 125,1 91,5 skatt Skatt -22,6 -40,7 -40,2 -39,0 -23,0 -56,3 -33,9 -31,3 -22,8 Nettovinst 81,5 159,2 120,9 116,6 68,8 171,4 101,7 93,8 68,7 Koncernens balansräkning Tillgångar Mkr 2000-09-30 1999-09-30 1999-12-31 Goodwill 1.102,5 999,3 1.012,7 Övriga 1.036,0 718,7 815,6 anläggningstillgångar Varulager 907,4 824,5 765,3 Fordringar 1.695,4 1.516,2 1.625,1 Likvida medel 268,4 203,8 158,8 Summa tillgångar 5.009,6 4.262,5 4.377,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 1.713,8 1.372,4 1.560,8 Räntebärande skulder 2.218,0 1.807,4 1.673,7 Icke räntebärande skulder 1.077,8 1.082,7 1.143,0 Summa eget kapital och 5.009,6 4.262,5 4.377,5 skulder Koncernens 2000 1999 2000 1999 1999 finansieringsanalys Mkr kv 3 kv 3 9 mån 9 mån helår Rörelsen Rörelseresultat 118,0 109,9 419,3 451,6 692,2 Avskrivningar 50,2 44,4 143,3 141,3 188,2 Finansiella poster -26,5 -17,8 -67,1 -42,2 -55,0 Andel i intressebolags 0,0 -0,3 0,0 -0,9 -1,0 resultat Aktuell skatt -26,2 -27,5 -83,9 -78,7 -100,3 Kassaflöde före förändringar i rörelse- kapitalet 115,5 108,7 411,6 471,1 724,1 Förändringar i rörelsekapitalet Varulager -7,6 3,1 -133,7 -52,7 7,8 Utrustning för uthyrning -12,8 -4,5 -20,7 -13,5 -15,7 Kortfristiga fordringar -54,6 63,6 -54,4 190,9 40,7 Kortfristiga 39,1 -45,7 -68,8 -121,4 -33,6 rörelseskulder Ianspråktagna -5,9 -34,6 -38,4 -74,5 -118,8 omstruktureringsreserver Kassaflöde före 73,7 90,6 95,6 399,9 604,5 investeringar Direkta nettoinvesteringar i maskiner, inventarier och byggnader -19,2 -33,0 -80,1 -114,6 -167,4 Operativt kassaflöde 54,5 57,6 15,5 285,3 437,1 Effekter av företagsförvärv och avyttring av verksamhet -102,2 -2,6 -117,8 -20,9 -35,4 Förändring i långfristiga -96,8 1,1 -154,2 2,2 15,8 fordringar Förändring i uppskjuten -5,0 5,5 -12,3 -2,0 -43,2 skatt Lämnad utdelning -159,0 -147,6 -147,6 Omräkningsdifferenser -8,7 8,4 -6,9 1,8 -19,2 Minskning +/Ökning - i -158,2 70,0 -434,7 118,8 207,5 nettoskuldsättning Orderingång 2000 1999 För- Just 2000 1999 För- Just 1999 . . val val per kv 3 kv 3 ändr o 9 mån 9 mån ändr o helår produktlinje ing förv ing förv ärv ärv Sterilisation 499,4 522,1 - - 1.538, 1.459 5,4% 2,1% 1.942,6 4,3% 7,8% 6 ,7 Desinfektion 232,6 228,2 1,9% 1,3% 689,4 669,4 3,0% 3,0% 941,9 Infection 731,9 750,2 - - 2.228, 2.129 4,6% 2,4% 2.884,5 Control summa 2,5% 5,0% 0 ,1 Hygiensystem 207,2 180,6 14,7 11,1 623,9 574,3 8,6% 7,0% 790,3 % % Patienthanter 205,9 160,2 28,6 17,6 571,8 561,2 1,9% - 745,1 ing % % 2,6% Antidecubitus 103,9 111,7 - - 314,2 353,3 - - 446,2 7,0% 11,2 11,1 16,1 % % % Geriatrics 517,0 452,4 14,3 8,1% 1.509, 1.488 1,4% - 1.981,6 summa % 9 ,8 2,0% Medical 15,0 13,8 8,7% 10,1 44,7 46,0 - - 66,1 % 2,8% 1,1% 1.263, 1.216 3,9% 0,0% 3.782, 3.663 3,2% 0,6% 4.932,2 9 ,4 6 ,9 Nettoomsättni 2000 1999 För- Just 2000 1999 För- Just 1999 ng . . val val per kv 3 kv 3 ändr o 9 mån 9 mån ändr o helår produktlinje ing förv ing förv ärv ärv Sterilisation 485,1 418,5 15,9 11,7 1.445, 1.300 11,2 8,0% 1.902,7 % % 9 ,1 % Desinfektion 202,4 202,1 0,1% - 651,5 616,3 5,7% 5,5% 908,4 0,3% Infection 687,5 620,6 10,8 7,8% 2.097, 1.916 9,4% 7,2% 2.811,1 Control summa % 4 ,4 Hygiensystem 203,0 184,6 10,0 6,2% 603,9 589,2 2,5% 0,6% 814,4 % Patienthanter 191,4 156,2 22,5 13,5 554,8 568,2 - - 749,1 ing % % 2,4% 6,2% Antidecubitus 104,2 100,1 4,1% - 318,7 335,5 - - 444,2 7,9% 5,0% 12,5 % Geriatrics 498,6 440,9 13,1 5,6% 1.477, 1.492 - - 2.007,7 summa % 4 ,9 1,1% 4,9% Medical 14,6 13,3 9,9% 10,5 45,5 46,4 - - 65,9 % 2,1% 0,5% 1.200, 1.074 11,7 6,9% 3.620, 3.455 4,8% 1,8% 4.884,7 7 ,8 % 2 ,8 Koncernens nyckeltal 9 mån 9 mån Förändr 1999 2000 1999 Orderingång, Mkr 3.782,6 3.663,9 3,2% 4.932,2 d:o just. för valuta o. 0,6% förvärv Nettoomsättning, Mkr 3.620,2 3.455,8 4,8% 4.884,7 d:o just. för valuta o. 1,8% förvärv Finansnetto -67,1 -42,2 59,0% -55,0 Resultat före skatter, Mkr 352,2 408,5 -13,8% 636,2 Nettovinst, Mkr 264,2 306,3 -13,6% 477,7 Vinst per aktie efter full 5,82 6,74 -13,6% 10,52 skatt, kronor Arbetande kapital, Mkr 3.250,9 2.895,0 12,4% 2.988,2 Avkastning på arbetande kapital, 20,9% 23,2% -2,3% 23,2% procent Skuldsättningsgrad, ggr 1,14 1,17 -0,03 0,97 Soliditet, procent 34,2% 32,2% 2,0% 35,7% Eget kapital per aktie, kronor 37,73 30,22 24,9% 34,36 Kassaflöde före investeringar, 95,6 399,9 604,5 Mkr Nettoinvesteringar i 80,1 114,6 167,4 anläggningstillgångar, Mkr Antal anställda vid periodens 3.866 3.781 3.812 slut Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/27/20010627BIT00740/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar