Kvartalsrapport Januari - September 2000

KVARTALSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2000 Orderingången uppgick till 3.782,6 Mkr (3.663,9) Nettoomsättningen uppgick till 3.620,2 Mkr (3.455,8) Rörelseresultatet uppgick till 419,3 Mkr (451,6) Resultat före skatt uppgick till 352,2 Mkr (408,5) Starkt kvartal för affärsområdet Geriatrics Förvärvet av Parker Bath befäster Getinges världsledande position inom äldrevården Kvartalet och utsikterna Efterfrågeläget inom affärsområde Infection Control på den europeiska marknaden fortsätter att vara svårbedömt på kort sikt. Den uppgång på ordersidan som var förväntad under tredje kvartalet uteblev och projekt fortsätter att förskjutas. Den amerikanska marknaden har visat på en ökad efterfrågan och det finns grund att tro att såväl sjukhusmarknaden som life science-marknaden kan fortsätta att utvecklas gynnsamt. Den underliggande volymutvecklingen på utvecklingsmarknaderna är god med ett flertal stora projekt under bearbetning. USA med sin något lägre rörelsemarginal har stått för en stor del av volymökningen. För affärsområde Geriatrics fortsätter USA att utvecklas positivt. De amerikanska äldrevårdskedjorna har anpassat sig gradvis till de nya ersättningsreglerna. I Storbritannien har marknadsläget förbättrats markant under tredje kvartalet vad avser produktlinjerna Hygiensystem och Patienthantering. Vad avser trycksårsverksamheten har även denna förbättrats i jämförelse med första halvåret, men fortfarande kvarstår vissa branschspecifika problem. Västeuropa har också en stark utveckling, även om Tyskland påverkats negativt av valutan. Affärsområdets problem totalt i dagsläget är hänförliga till trycksårsverksamheten i England, vilken förväntas genomgå en gradvis förbättring som blir märkbar först nästa år. För innevarande år räknar affärsområde Infection Control med att resultatet kommer att ligga i nivå med föregående år till följd av att USA kommer att stå för en växande del av volymen. För Geriatrics är bedömningen att affärsområdets helårsresultat kommer att närma sig föregående års nivåer med nuvarande marknadsutsikter. Finansnettot för det sista kvartalet förväntas bli i nivå med det tredje kvartalet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00430/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/19/20001019BIT00430/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar