Rapport för perioden januari - september 2002

Report this content

GETINGE AB RAPPORT FÖR PERIODEN JAN - SEP 2002 Resultat före skatt ökade med 30% i kvartalet till 146,09 Mkr (112,3), inklusive WSP-kostnader om 25 Mkr Kassaflödet var fortsatt starkt Orderingången uppgick till 6 521,8 Mkr (6 058,2) Nettoomsättningen uppgick till 6 041,4 Mkr (5 691,7) Resultat före skatt uppgick till 470,6 Mkr (425,8) Omfattande omstrukturering av Heraeus Med Tec har påbörjats Tredje Kvartalet Orderingången under kvartalet ökade organiskt med 4,1%. Efterfrågan för Surgical Systems förbättrades betydligt vid en jämförelse med årets första två kvartal. Ökningstakten i orderingången för Infection Control sjönk tillbaka något och ska ses i ljuset av en mycket stark volymtillväxt under de senaste tre kvartalen. För Extended Care uppgick tillväxten organiskt till 5,2%. Sammantaget ökade koncernens orderingång organiskt med 5,6% under årets första tre kvartal och orderboken befinner sig fortsatt på en mycket god nivå. Resultatet före skatt ökade med 30% jämfört med samma period föregående år. Kvartalsresultatet har belastats med engångskostnader avseende omstrukturering av Infection Control's produktionsstruktur i Frankrike och USA om 25 Mkr. Exklusive omstruktureringskostnader ökade koncernens resultat före skatt med 52%. Samtliga affärsområden uppvisade förbättringar i rörelseresultat och rörelsemarginaler. Ökningen var speciellt god inom Surgical Systems. Koncernens kassaflöde fortsätter att utvecklas positivt. Utsikter Koncernen gör en fortsatt positiv bedömning av efterfrågeläget för samtliga affärsområden och på de viktigaste geografiska regionerna. Affärsområdet Infection Control, som varit och är under en stark omdaning vad avser produktionsstruktur och marknadsorganisation, har stärkt sin rörelsemarginal under kvartalet om man exkluderar de engångskostnader som belastar kvartalet. Utsikterna för en fortsatt och stabil förbättring av rörelsemarginalerna är mycket goda i takt med att genomförda åtgärder ger effekt. Surgical Systems fortsätter att stärka sina positioner och sin konkurrenskraft. Förvärvet av Heraeus Med Tec, där omstruktureringsprogrammet påbörjades under kvartalet, kommer att bidraga starkt till resultatförbättringar under de kommande två åren, samtidigt som potentialen för fortsatt volymexpansion generellt är god, inte minst i USA. Extended Care fortsätter att stärka rörelseresultatet på en stabilt växande marknad och ska genom fortsatt fokusering på marknadspenetration, geografisk expansion och produktutveckling lägga en större tyngdpunkt på organisk tillväxt. Sammantaget görs en fortsatt positiv bedömning av koncernens resultatutsikter för såväl innevarande som nästa år. Affärsområde Surgical Systems Marknadsutveckling 2002 2001 För- 2002 2001 För- Orderingång per kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr marknad USA och Kanada 154,2 86,6 78,1% 381,0 293,0 30,0% Storbritannien 31,5 25,7 22,6% 111,0 91,0 22,0% Tyskland 181,6 148,8 22,0% 428,3 464,3 -7,8% Övriga Västeuropa 173,6 96,6 79,7% 514,2 436,5 17,8% Övriga världen 107,2 140,8 -23,9% 413,1 395,0 4,6% Affärsområdet 648,1 498,5 30,0% 1 847,6 1679,8 10,0% totalt d:o just. för 6,9% 2,0% valuta o. förvärv Orderingången stärktes under kvartalet och var speciellt god i USA och Västeuropa. Den goda volymutvecklingen i USA med en organisk tillväxt om 52% ska ses tillsammans med volymutvecklingen för Infection Control i USA, då distributionen i USA för de båda affärsområdena sker i en gemensam organisation. Marknader i Västeuropa som utmärkt sig under kvartalet är Frankrike, Skandinavien, Benelux-länderna och Spanien. Orderingångsökningen i Tyskland exklusive Heraeus Med Tec var fortsatt blygsam. På den japanska marknaden sjönk volymerna något men är alltjämt på en bra nivå för året som helhet efter den starka inledningen av året. Resultat 2002 2001 För- 2002 2001 För- 2001 kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning, 659,5 498,8 32,2% 1 743,0 1 588,8 9,7% 2 223,4 Mkr d:o just. för 8,8% 1,6% valuta o. förvärv Bruttovinst 331,7 245,0 35,4% 855,8 778,6 9,9% 1 106,2 Bruttomarginal, % 50,3% 49,1% 1,2% 49,1% 49,0% 0,1% 49,8% Rörelsekostnader, -281,2 -215,3 30,6% -694,0 -625,6 10,9% -877,8 Mkr Rörelseresultat 50,5 29,7 70,0% 161,8 153,0 5,8% 228,4 Rörelsemarginal % 7,7% 6,0% 1,7% 9,3% 9,6% -0,3% 10,3% Surgical Systems' rörelseresultat och rörelsemarginal förbättrades betydligt under kvartalet vilket får betraktas som bra då Heraeus Med Tec, som ännu inte uppvisar någon större lönsamhet, ingår i resultatet från och med 1 juli. Resultatökningen är till stor del en effekt av förbättrad effektivitet i den icke USA relaterade verksamheten. Heraeus Med Tec Heraeus Med Tec som ingår i affärsområdet och koncernens räkenskaper från och med 1 juli är under ett omfattande rationaliseringsprogram. I augusti aviserades att affärsområdet avser stänga fabriken i Hanau, Tyskland, och flytta befintlig produktion vad avser operationslampor och taksystem till Ardon i Frankrike, medan övrig produktion flyttas till Rastatt i Tyskland. Antalet tjänster kommer som en följd av detta att minska med netto ca 130 personer. Vidare integreras Heraeus' försäljningsorganisation i Surgical Systems' befintliga marknadsorganisation med omedelbar verkan. Det åtgärdsprogram som initierats innebär att rörelseresultat efter synergier och goodwillavskrivningar bedöms uppgå till ca 50 Mkr under 2003. För år 2004 bedöms motsvarande siffra uppgå till ca 70 Mkr. Strukturkostnaderna för att genomföra det planerade programmet uppgår till 269 Mkr (varav 244 Mkr är kassapåverkande). I koncernens balansräkning för kvartalet har Heraeus Med Tec ökat koncernens goodwill med 364 Mkr. Nettoskuldökningen som en följd av förvärvet uppgår till ca 300 Mkr, 161 Mkr utgör förvärvskostnader för aktierna och 130 Mkr är hänförligt till den pensionsskuld som Heraeus hade vid övertagandet. Avyttring av ALM's bordsverksamhet Getinge har efter kvartalets utgång träffat en uppgörelse om försäljning av den operationsbordsverksamhet som ingick i förvärvet av ALM. Köpare till verksamheten är franska Fournitures Hospitalières med en årsomsättning om ca 40 MEUR. Försäljningen är en inkråmsaffär och omfattar försäljning av tillgångar såsom lager av produkter och komponenter, verktyg samt fixturer. Utöver en köpeskilling för nettotillgångarnas bokförda värde erhåller koncernen ett belopp för goodwill. Försäljningen kommer att ge upphov till en mindre realisationsvinst och det sammantagna beloppet för nettotillgångar och goodwill uppgår till ca 11 MEUR. Affärsområde Infection Control Marknadsutveckling 2002 2001 För- 2002 2001 För- Orderingång per kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr marknad Västeuropa 357,8 340,9 5,0% 1 133,8 1 059,5 7,0% USA och Kanada 312,4 383,3 -18,5% 1 062,5 1 026,1 3,5% Asien/Australien 99,2 82,1 20,8% 278,0 230,8 20,5% Övriga världen 59,3 25,7 130,7% 141,7 91,3 55,2% Affärsområdet 828,7 832,0 -0,4% 2 616,0 2 407,7 8,7% totalt d:o just. för 1,6% 8,2% valuta o. förvärv Orderingången i kvartalet mattades något och uppgick organiskt till 1,6% vilket motsvarar en organisk tillväxt på 8,2% för årets tre första kvartal. Den lägre efterfrågan i perioden ska ställas i relation till en mycket stark tillväxt under de senaste tre kvartalen. På den Nordamerikanska marknaden sjönk volymerna organiskt med 15%. Motsvarande siffra under tredje kvartalet föregående år var en ökning på 10%. I Västeuropa utvecklade sig flertalet marknader bra, inte minst England och Frankrike. Tyskland hade en svagare utveckling. Orderingången på utvecklingsmarknaderna var fortsatt mycket god, såväl i Östeuropa som på marknaderna i Fjärran Östern där Kina står för en betydande del av ökningen. Resultat 2002 2001 För- 2002 2001 För- 2001 kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning, 745,2 733,8 1,6% 2 287,7 2 164,6 5,7% 3 204,3 Mkr d:o just. för 3,5% 5,2% valuta o. förvärv Bruttovinst 250,8 229,0 9,5% 800,0 738,8 8,3% 1 142,7 Bruttomarginal, % 33,7% 31,2% 2,5% 35,0% 34,1% 0,9% 35,7% Rörelsekostnader, -210,7 -182,2 15,6% -678,6 -576,9 17,6% -821,9 Mkr Rörelseresultat 40,1 46,8 - 121,4 161,9 -25,0% 320,8 14,3% Rörelsemarginal % 5,4% 6,4% -1,0% 5,3% 7,5% -2,2% 10,0% Kvartalsresultatet har belastats med omstruktureringskostnader relaterade till affärsområdets projekt för förbättrad produktionsstruktur, World Sterilizer Project (WSP). Strukturkostnaderna uppgår i kvartalet till 25 Mkr och avser kostnader för bland annat stängning av den franska fabriken samt reserveringar för återstående WSP- kostnader. Exkluderat strukturkostnader för WSP projektet uppgår rörelsemarginalen till 8,7% i kvartalet vilket ska jämföras med en rörelsemarginal om 6,4% under motsvarande period föregående år. Affärsområdet ser rörelsemarginalförbättringen som ett trendbrott. Förbättringen i rörelsemarginalen är speciellt påtaglig i de icke USA relaterade verksamheterna. USA-bolaget har sedan bytet av ledning under årets början genomfört ett antal aktiviteter för att stärka resultatet för kommande perioder. Olönsamma produkter är under avveckling, logistikstrukturen har förenklats och centraliserats, antalet anställda har minskat, samtidigt som outsourcing av perifer produktion intensifierats. Kostnaderna för åtgärderna belastar årets resultat och bedöms redan under nästa år leda till klara resultatförbättringar. Aktiviteter Affärsområdet fortsätter arbetet med att smälta samman och effektivisera verksamheterna. Arbetet med att renodla varumärkesfloran med Getingenamnet är i stort avslutat, liksom arbetet med att skapa en homogen och global marknadsorganisation. Arbetet med Världssterilisatorprojektet har gått in i sin slutfas. Inom kort initieras ett projekt för att koncentrera produktionen och utvecklingen av diskdesinfektorer för skrymmande gods. Produktionen och produktutvecklingen för detta sortiment bedrivs idag vid tre enheter inom Infection Control. Affärsområdet räknar med att kunna sänka kostnaderna betydligt för detta produktprogram när projektet är fullt genomfört 2004. Vidare avser Infection Control att påbörja ett logistikprojekt som ska sänka kostnaderna för distribution, administration samt kapitalbindning. Logistikprojektet kommer att löpa över 2 år med start 2003. Affärsområde Extended Care Marknadsutveckling 2002 2001 För- 2002 2001 För- Orderingång per kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr marknad USA och Kanada 248,2 230,2 7,8% 734,1 707,2 3,8% Storbritannien 174,7 189,5 -7,8% 531,3 533,8 -0,5% Tyskland 77,9 70,4 10,7% 225,0 206,7 8,9% Övriga Västeuropa 153,2 100,0 53,2% 461,9 411,5 12,2% Övriga världen 25,6 24,1 6,2% 76,2 66,3 14,9% Affärsområdet 679,6 614,2 10,6% 2 028,5 1 925,5 5,3% totalt d:o just. för 5,2% 5,4% valuta o. förvärv Undantaget Storbritanien var orderingången god under kvartalet. I USA ökade volymerna organiskt med 14% under perioden. Flera marknader i Europa utmärkte sig positivt i perioden, däribland Frankrike, Tyskland, Holland, Italien och Spanien. Under kvartalet har sårvårdsverksamheten (Pegasus) och verksamheten för förflyttningshjälpmedel (Arjo) i Storbritannien slagits samman till en gemensam försäljningsorganisation vilket på kort sikt påverkat marknadsbearbetningen negativt. Den genomförda förändringen ska leda till bättre marknadsbearbetning och sänkta försäljningskostnader från och med nästa år. Resultat 2002 2001 För- 2002 2001 För- 2001 kv 3 kv 3 ändr 9 mån 9 mån ändr helår Nettoomsättning, 640,2 600,6 6,6% 1 981,0 1 893,1 4,6% 2 655,5 Mkr d:o just. för 1,7% 4,8% valuta o. förvärv Bruttovinst 320,2 296,8 7,9% 998,6 927,2 7,7% 1 307,1 Bruttomarginal, % 50,0% 49,4% 0,6% 50,4% 49,0% 1,4% 49,2% Rörelsekostnader, -222,5 -207,6 7,2% -681,9 -644,6 5,8% -885,8 Mkr Rörelseresultat 97,7 89,2 9,5% 316,7 282,6 12,1% 421,3 Rörelsemarginal % 15,3% 14,9% 0,4% 16,0% 14,9% 1,1% 15,9% Resultatet och rörelsemarginalen fortsatte att stärkas under kvartalet. Lönsamheten för produktlinjen sårvård är alltjämt otillfredsställande även om USA verksamheten förbättrats betydligt under året. Aktiviteter Uppbyggnaden av en försäljningsdivision för utvecklingsmarknaderna som i dagsläget står för en liten del av affärsområdets omsättning fortsätter planenligt. Logistikprojektet som initierades för 18 månader sedan fortlöper enligt plan och bedöms kunna slutföras under år 2003. I sin slutgiltiga struktur kommer alla leveranser till slutkunder i Europa att kunna ske direkt från fabrik samtidigt som all fakturering hanteras centralt med ett minimum av administrationsomkostnader. Potential i USA Affärsområdet gör en positiv bedömning av utsikterna i USA för kommande år. Marknadspenetrationen vad gäller förflyttningshjälpmedel är väsentligt lägre i USA än på många håll i Europa och inom kort förväntas starkare riktlinjer från den amerikanska arbetsskyddsstyrelsen OSHA att införas för äldrevårdssektorn, vilket ytterligare stärker affärsområdet i dess syn på marknadsutsikterna. Getinge gör i likhet med flertalet av aktörerna på den amerikanska äldrevårdsmarknaden bedömningen, att de sänkta ersättningsnivåerna i Medicare som gäller från och med 1 oktober i år blir av temporär karaktär. Ett troligt scenarium är att ett beslut kommer som återställer ersättningen till de nivåer som gällde före den 1 oktober. Till skillnad från det läge som rådde 1999 när Medicare införde PPS (Prospective Payment System) så är vårdgivarnas investeringsnivåer i dagsläget på en mycket låg nivå där nersidan får betraktas som mycket begränsad. Getinges exponering mot institutionell äldrevård i USA vad avser utrustning, uppgår till ca 350 Mkr. Under perioden 1999-2000 när PPS infördes, stagnerade affärsområdets försäljning men sjönk inte tillbaka, detta trots att äldrevårdskedjornas investeringar totalt sett sjönk med 30%. Extended Care's effektivitetshöjande produkter och tjänster är en förutsättning för vårdgivarna att sänka sina kostnader och öka sin effektivitet där personalen blir allt dyrare och allt svårare att rekrytera. Nästa rapporttillfälle Nästa rapport från Getingekoncernen (fjärde kvartalet 2002) lämnas den 27 januari 2003. Johan Malmquist Koncernchef Telefonkonferens äger rum idag kl 15.00 svensk tid. För att deltaga, ring +44(0)20 8240 8243, lösen: Getinge ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00720/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT00720/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar