Villkor och tidsplan för nyemission

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSION I samband med offentliggörandet av förvärven av Maquet och ALM meddelades att dessa förvärv till viss del skall finansieras genom en nyemission under första tertialet 2001. Mot bakgrund härav har styrelsen idag beslutat om en nyemission av aktier under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämma avses hållas den 8 mars 2001. Nyemissionen skall ske med företräde för bolagets befintliga aktieägare, varvid varje 9-tal gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie för 100 kronor. Aktier av serie A berättigar till teckning av nya aktier av serie A och aktier av serie B berättigar till teckning av nya aktier av serie B. Nyemissionen innebär att högst 337.554nya aktier av serie A och högst 4.709.294 nya aktier av serie B utges. Genom den beslutade nyemissionen tillförs Getinge 504,7 miljoner kronor. Carl Bennet AB och Investment AB Latour har förklarat att de kommer att utnyttja sina respektive teckningsrätter. Vidare kommer Carl Bennet AB och Investment AB Latour i den mån nyemissionen ej blir fulltecknad att teckna återstående aktier i enlighet med utställd emissionsgaranti. Extra bolagsstämma 8 mars 2001 Getingeaktien handlas utan rätt till deltagande i 12 mars 2001 nyemissionen Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 14 mars 2001 Prospekt 19 mars 2001 offentliggörs Handel med 22 mars - 6 teckningsrätter april 2001 Teckningstid 22 mars - 11 april 2001 Handelsbanken Investment Banking är rådgivare till Getinge i samband med nyemissionen. Getinge den 13 februari 2001 Getinge Industrier AB Johan Malmquist VD och koncernchef För ytterligare information kontakta Ulf Grunander Getinges internetadress är http://www.getinge.com GETINGE är ledande inom området utrustning och system för sjukvård, långvård och farmaceutisk industri/laboratorier. Utrustning, teknologi, service/tjänster för infektionsbekämpning, operationsrum, patienthygien, patienthantering och sårvård levereras till kunder hela världen. GETINGE representerar en omsättning om 7 miljarder SEK med 5 500 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010213BIT00140/bit0001.pdf

Om oss

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom Life Science-området. Baserat på lång erfarenhet och i nära samarbete med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik förbättrar vi livet för människor, idag och i framtiden.

Prenumerera

Dokument & länkar