Delårsrapport för perioden 2000-01-01 - 2000-03-31

Delårsrapport för perioden 2000-01-01 - 2000-03-31 Viktiga händelser under första kvartalet * Intäkterna ökade med 214 % till 20,9 MSEK * Kundbasen ökade till 71 000, 454 % på ett år * Franco Fedeli väljs in i styrelsen * Ny profil lanseras * Största marknadsföringskampanjen i företagets historia inleddes * Expertkedjan ny distributör av Glocalnets tjänster * Två nyemissioner om totalt 160 MSEK genomförda * Glocalnets aktie listades på Nya Marknaden Efter periodens utgång * Kundtillströmningen ökar och kundbasen uppgår till 80 000 * Glocalnet avser söka UMTS-licens Under januari fortsatte kundtillströmningen som ett resultat av de kampanjer som genomfördes i egen regi under fjärde kvartalet 1999. En riktad nyemission om 500 000 B-aktier med teckningspriset 160 kronor genomfördes. Sammanlagt tillförde denna emission 80,0 MSEK. Styrelsen beslöt att ansöka om en O-listenotering under andra eller tredje kvartalet 2000. I februari genomfördes en prissänkning på Sverigesamtal till 9 öre/minut under helger och kvällstid samt 19 öre/minut dagtid. En extrainkallad bolagsstämma valde in Franco Fedeli i styrelsen. Ytterligare en riktad nyemission på totalt 80,6 MSEK genomfördes inom ramen för det bemyndigande som lämnats av den ordinarie bolagsstämman den 20 april 1999. 212 000 B-aktier emitterades till 380 kr per aktie. I mars flyttades handeln av Glocalnets aktier till "Nya Marknaden" som ett steg inför företagets börsnotering. Nya Marknaden ingår i börsens handelssystem och innebär att marknaden lättare kan handla och följa aktiens utveckling. Med en ny profil startades den största kampanjen i bolagets historia. Kampanjen som innehåller TV, kvällspress, direktmarknadsföring och telemarketing syftar till att höja varumärkeskännedomen och etablera Glocalnets prisfördel och därmed attrahera nya kunder. Ett nytt samarbetsavtal skrevs med Expertkedjan som innebär att Glocalnets tjänster kommer att säljas i Experts alla 225 butiker i Sverige. Efter periodens utgång meddelade Glocalnet att företaget avser att söka en UMTS-licens. Detta skall ske på egen hand eller tillsammans med en eller flera andra aktörer. Kundtillströmningen ökade och kundbasen uppgick i mitten av april till 80 000 kunder som ett resultat av de pågående kampanjerna. Den ordinarie bolagsstämman den 18 april beslöt enligt styrelsens förslag att genomföra en split 10:1, och gav styrelsen mandat att ta beslut om nyemissioner vid notering på OM Stockholmsbörsens O-lista samt vid förvärv. Dessutom togs beslut om att genomföra en optionsplan om skuldebrev förenade med tillsammans 400 000 omedelbart avskiljbara optionsrätter. Försäljning och intäkter (Siffror inom parantes första kvartalet 1999) Glocalnets konsoliderade omsättning inklusive övriga rörelseintäkter uppgick under årets första tre månader till 20 936 kSEK (6 676) vilket är en ökning med 214 procent. De konsoliderade trafikintäkterna svarade för 20 573 kSEK (6 572) av omsättningen. Den kraftiga kundtillströmningen sedan förvalsreformen förra året har nu gett resultat i form av ökade intäkter. Den nyligen startade marknadskampanjen har dock inte påverkat intäkterna för det första kvartalet nämnvärt då dessa nya kunder registrerades i slutet av mars. Ökningen av kundbasen och därmed trafikvolymen kommer således att få en fortsatt positiv inverkan på intäkterna och resultatet under kommande perioder. Nätverkskostnader och marginaler Nätverkskostnaderna uppgick under tremånadersperioden till 15 449 kSEK (6 678) och utgjordes av främst av rörliga kostnader. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 26 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med nollmarginal för första kvartalet föregående år, men också jämfört med 20 % marginal för helåret 1999. De ökade volymerna och ett fortsatt kontinuerligt arbete med upphandling av terminerande trafik hos företagets leverantörer beräknas även fortsättningsvis kunna ge reducerade kostnader för bibehållen god marginal. Omkostnader och rörelseresultat De totala omkostnaderna inklusive avskrivningar uppgick under perioden till 28 682 kSEK (10 582). De externa kostnaderna för marknadskampanjer, kundtjänst, konsulter och andra administrativa kostnader uppgick till 16 917 kSEK (3 600), varav den största ökningen avser marknadsföringskampanjer. Totalt motsvarar de externa kostnaderna 59 % av den totala omkostnadsmassan. Personalkostnaderna uppgick till 8 351 kSEK (5 523) och har ökat i enlighet med pågående rekryteringar. Avskrivningarna uppgick till 2 344 kSEK (1 311). Omkostnaderna ökade med 11 % jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet uppgick för perioden till -23 195 kSEK (-10 584). Jämfört med föregående kvartal försämrades resultatet med 7 %. Resultatetefter finansnetto uppgick till -23 109 kSEK (-10 311) tack vare ett positivt räntenetto på 86 kSEK. Tillgångar och skulder De totala tillgångarna uppgick vid perioden slut till 206 161 kSEK (33 279) och utgjordes av anläggningstillgångar på 22 591 kSEK (11 653), kortfristiga fordringar på 23 611 kSEK (10 911) och kassa på 159 959 kSEK (10 714). Det egna kapitalet uppgick till 157 220 kSEK (17 778), långfristiga skulder till 9 984 kSEK (1 042) samt kortfristiga skulder till 38 957 kSEK (14 459). Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 4 094 kSEK (2 105) varav leasingfinansierat 491 kSEK och bestod av utrustning och programvara för ett rapportverktyg samt ett första delprojekt för utveckling av webbaserade stöd för kundhantering över internet. Kassaflöde Kassaflödet före finansiering uppgick under perioden till -19 100 kSEK (- 12 947) och kom främst från rörelseresultatet samt investeringar i anläggningstillgångar. Två nyemissioner genomfördes under periodens vilket tillförde verksamheten 160 560 kSEK. Dessutom har ett mindre antal utestående optioner lösts in vilket tillfört verksamheten 900 kSEK. Finansiell ställning Banktillgångarna uppgick vid periodens slut till 159 959 kSEK. Detta inkluderar likviden från de nyemissioner som genomförts under perioden. Kommande rapporter Bolaget avser att publicera delårsrapport för andra kvartalet den 14 augusti 2000. Delårsrapporten för tredje kvartalet kommer att publiceras den 6 november 2000. Marknadsläge och framtidsutsikter Glocalnet fortsätter att växa kraftigt. Kundtillströmningen har nu resulterat i att kundbasen uppgår till 80 000 kunder och den fortsätter att växa. Trafikvolymerna fortsätter att öka i takt med att fler kunder kommer in och uppgår nu till ca 17 miljoner minuter per månad. Även fortsättningsvis är det viktigaste målet att fortsätta öka kundbasen och nya aktiviteter planeras därför på marknadssidan. För att nå detta mål har ett avtal slutits med Expertkedjan som nu säljer Glocalnets tjänster i sina butiker i hela landet. Inga större kundanskaffningsaktiviteter har genomförts med Birka Energi inom ramen för det tvååriga samarbetsavtal som löper tom september 2000. För att stärka varumärkeskännedomen och tydliggöra Glocalnet som en operatör på konsumentens sida har en ny grafisk profil utarbetats. Denna har lanserats under mars och kommer att förstärka nuvarande och kommande kampanjer som riktar sig mot utvalda segment på marknaden. Denna nya profil, vår kunskap om marknaden och Expertkedjan som ny distributör till Glocalnet gör att vi står starkare än någonsin inför kommande kampanjer. Pilottestet i samarbete med Bredbandsbolaget pågår. Resultatet av detta kommer att utvärderas inför ett beslut om fortsatt satsning. Arbetet med tjänsteutveckling fortskrider. Nya tjänster kommer att kunna öka intäkterna, förbättra marginalerna samt möjliggöra ytterligare prissänkningar till värde för våra kunder. Ett flertal förstudieprojekt bedrivs för att utröna behovet av och möjligheterna med en lansering av nya tjänster. Tillsammans med våra strategiska partners Cisco Systems och Portal Software utarbetas koncepten för de nya tjänster som planeras. Med hjälp av Glocalnets strategiska partners kan viktig kompetens och större resurser åtnjutas i de strategiskt viktiga projekt som kommer att bedrivas. En viktig del av tjänsteutvecklingen är att kunna erbjuda en mobiltjänst. För att driva på utvecklingen mot en öppnare och mer konkurrensutsatt marknad avser Glocalnet att ansöka om en UMTS-licens. Detta kommer att ske i egen regi eller tillsammans med starka partners och syftar till att skapa förutsättningar på marknaden att kunna köpa kapacitet från en nätoperatör som då ägs helt eller delvis av Glocalnet. Arbetet med att planera och genomföra en internationell lansering av Glocalnets tjänster pågår för fullt. Studier har givit information om marknader och diskussioner med potentiella distributörer samt partners förs inför ett beslut om etablering. Ambitionen är att kunna lansera ett erbjudande i ett nytt land under år 2000. Detta kommer att innebära investeringar i marknadsföring och i att öka kapaciteten av tjänsterna men innebär också att den infrastruktur som etablerats i form av organisation, processer och teknisk utrustning kan skalas upp och nyttjas i större utsträckning på flera marknader. Glocalnet har genom nuvarande tillväxt visat att företagets affärskoncept fungerar. Med starka strategiska partners, ny grafisk profil, ytterligare en distributör kan Glocalnet nu driva nya marknadskampanjer, ytterligare tjänsteutvecklingsprojekt och etablera konceptet på nya marknader. Detta innebär att tillväxten fortsätter. Ledningen utreder också förvärvsmöjligheter för att ytterligare öka tillväxttakten. Allt för att föra oss närmare vår vision att bli en ledande leverantör av IP-baserade kommunikationstjänster i norra Europa. Stockholm 2000-05-08 Stefan Krook Verkställande Direktör Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt till slutkund eller tillsammans med marknadspartners. Glocalnet avser att under året bli Sveriges tredje största aktör inom fast privattelefoni. Bolagets vision är att bli en ledande operatör av Internet baserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på Nya Marknaden. För ytterligare information vänligen kontakta: Mikael Hedlöf Stefan Krook Vice VD, Ekonomdirektör Verkställande Direktör Glocalnet AB Box 6896 Västmannagatan 44 A 113 86 Stockholm Tel: 08 - 566 34 100 Fax: 08 - 566 34 141 E-mail: info@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01250/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/05/08/20000508BIT01250/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar