Förslag om nya personaloptioner samt bemyndigande till emission

Förslag om nya personaloptioner samt bemyndigande till emission Styrelsen i Glocalnet AB (publ) har fastställt förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman den 29 mars 2001 samt beslutat föreslå denna: · Omval av styrelseledamöterna Andrin Bachmann, Stefan Klein, Stefan Krook, Urban Lindskog, Jan Prising och Ulf Öster. Franco Fedeli har avböjt omval. Antalet styrelseledamöter minskas därmed med en person. · Att det sammanlagda styrelsearvodet ska uppgå till 450.000 kr, att fördelas av styrelsen inom sig samt arvode till revisorn enligt räkning. · Ändring från två till ett aktieslag i bolagsordningen. · Villkorsändring för optionsrätter som emitterats 1997-09-29, 1999-10- 18, 1999-12-20 samt 2000-04-18 (två emissioner vid samma tillfälle), vilka samtliga berättigar till teckning av B-aktier i Glocalnet, så att dessa istället berättigar till teckning av aktier i Glocalnet. Detta är en följd av den ovan nämnda ändringen från två till ett aktieslag. · En emission av två förlagslån om tillsammans nominellt 2.000 kr á 1.000 kr per lån, förenade med tillsammans 2.000.000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 2.000.000 aktier i Glocalnet à nom. 5 öre. Förlagslånen skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av Glocalnet Scandinavia AB, ett helägt dotterbolag till Glocalnet AB, för vidareförsäljning av optionsrätter till anställda i Glocalnet och dess dotterbolag på marknadsmässiga villkor. Vid maximalt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 100.000 kr, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,4 procent av det totala aktiekapitalet och av det totala röstetalet. · Att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut vid ett eller flera tillfällen om nyemission av sammanlagt högst 40.000.000 aktier à nom. 5 öre per aktie med eller utan företrädesrätt för existerande aktieägare. Aktieägare som tillsammans representerar mer än 48 procent av det totala antalet röster i Glocalnet har anmält att de på bolagsstämman avser att rösta för de ovan nämnda förslagen från styrelsen. Glocalnet utvecklar och producerar kommunikationstjänster som säljs direkt, eller i samarbete med marknadspartners, till slutkund. Glocalnet är Sveriges tredje största operatör inom privat fasttelefoni. Bolaget siktar på att erbjuda fast och mobil telefoni samt Internettjänster med integrerad kundservice, faktura och webbaserad självbetjäningsportal under första halvåret 2001. Visionen är att bli en ledande operatör av Internetbaserade tjänster i norra Europa. Bolaget har strategiska samarbeten med bolag som Cisco Systems och Portal Software. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Glocalnetaktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00750/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00750/bit0001.pdf

Dokument & länkar