BESLUT VID BOLAGSSTÄMMA I GLYCOREX TRANSPLANTATION AB

Vid bolagsstämma den 7 december 2001 i Glycorex Transplantation AB (publ.), som är noterat på NGM Equity, fattade stämman följande beslut.

Bolagets minimi- och maximikapital ökas till 1.500.000 - 6.000.000 kr.

En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna genomförs i enlighet med

tidigare offentliggjorda villkor. Emissionen omfattar 5.532.409 B-aktier

som emitteras till en kurs på 4 kr styck. Avstämningsdagen är den 2 januari

2002 och teckningstiden löper mellan den 7 till den 18 januari 2002.

Aktieägare äger rätt att teckna en ny aktie för varje sextal gamla aktier.

Vidare beslutade bolaget om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om

emission av aktier under löpande räkenskapsår. Beslutets innehåll

överensstämmer med tidigare offentliggjort förslag till bemyndigande och

ger styrelsen en möjlighet att genomföra en företrädesemission eller riktad

emission.

Stämman beslutade att inte ändra bolagets firma. Frågan om namnändring

skjuts upp till nästa ordinarie bolagsstämma.

För ytterligare information hänvisas till bolagets hemsida, www.glycorex.se samt till

Kurt Nilsson, VD, telefon 046 286 5780.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar