BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR GLYCOREX TRANSPLANTATION AB (PUBL)

* Bolaget noteras inofficiellt på SBI:s Väntelista sedan december 1999.

* Nyemissioner under året tillförde bolaget 16,5 MSEK efter nyemissionskostnader.

* Produktutveckling och tester av medicintekniska produkter inom transplantationsområdet har fortsatt med goda resultat.

* Studier som genomförts visar positiva resultat och en högre kapacitet

hos produkterna än förväntat.

* Bolaget har utvecklat egna verktyg och metoder som ytterligare förbättrar produkterna och produktionskapaciteten.

* Bolaget har under år 2000 iordningsställt ett GMP-laboratorium för produktutveckling och produktion.

* Bolaget har anställt personal med mångårig industriell erfarenhet av

inom området medicintekniska produkter bl.a. för uppbyggnad av företagets marknadsföring och framtida produktutveckling.

* Under år 2000 har 10,4 MSEK aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader, och under åren 1997-2000 har totalt 34,4 MSEK aktiverats.

* Resultatet efter finansiella poster blev –1.743 TSEK (-1.603 TSEK föreg. år).

Verksamhet

Glycorex Transplantations verksamhet under perioden har koncentrerats på produktion och testning av produkter inom transplantationsområdet, projektering och byggnation av produktionsanläggning, samt initiering av marknadsaktiviteter. Dessutom har ytterligare patent beviljats.

Bolaget står idag starkare än vid periodens inledning.

Bolaget har utvecklat två huvudprodukter, GlycoSorb-ABOR och GlycoSorb-XenoR. GlycoSorb-ABOR möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. Erforderliga tester har genomförts tillsammans med ledande transplantationssjukhus. Med anledning av de mycket positiva testresultat som erhållits ser vi stora utvecklingsmöjligheter för produkten. Behovet av denna produkt är akut och intresset för produkten är stort. Efter att bolaget kört in produktionslaboratoriet planerar bolaget att inlämna en ansökan om certifiering av GlycoSorb-ABOR för försäljning inom Europa.

GlycoSorb-XenoR möjliggör transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer. En del av resultaten har publicerats i vetenskapliga tidskrifter, bl.a. i Xenotransplantation. Xeno-marknaden är beroende av etiska och politiska beslut. Bolaget har under perioden utvecklat ännu effektivare xeno-produkter.

Utveckling av resultat och ställning

Av periodens totala kostnader ca 12,4 MSEK har ca 10,4 MSEK aktiverats som forsknings- och utvecklingskostnader. Totalt under åren 1997--2000-09-30 har 34,4 MSEK aktiverats. Avskrivning kommer att ske när produkterna blir kommersiellt gångbara. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader. Soliditeten uppgick till 94% (90%).

Årsredovisning och bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för räkenskapsåret äger rum den 10 maj 2001.

Lokal och tidpunkt meddelas i kallelsen till bolagsstämman. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2000 beräknas föreligga i slutet av april. Årsredovisningen kan rekvireras från Spectra Kapitalförvaltning AB, tel: 044-209430, telefax: 044-209740 samt på internet: www.spectra-kap.se.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport januari-mars 2001-04-26

Halvårsrapport januari-juni 2001-08-28

Kvartalsrapport januari-september 2001-10-26

Bolagsstämma 2001-05-10

Offentliggörande av årsredovisning 2001-04-19

För mer information kontakta:

VD Kurt Nilsson, tel. 046-2865780

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

Lund 2001-01-30

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB

Bokslutskommunikén har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar