DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2002

Report this content

* Ytterligare en njurtransplantation har genomförts med användning av GlycoSorb®-AB0.

* Under perioden har marknadsföringen initierats i EC-området.

* Företaget har fortsatt arbetet för att erhålla godkännande i USA för GlycoSorb®-AB0.

* Bolaget är noterat på NGM Equity sedan september 2001.

* Under perioden genomfördes nyemissioner som tillförde bolaget ca 28,5 MSEK efter emissionskostnader.

* Av totala kostnaderna under perioden ca 11,3 MSEK, inkluderande planenlig avskrivning, har 450 TSEK totalt aktiverats som utvecklingskostnader för GlycoSorb®-Xeno.

* Efter planenlig avskrivning med 2.825 TSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad blev resultatet efter finansiella poster –10.460 TSEK (-2.321 TSEK jan-juni föreg. år efter aktivering av utvecklingskostnader med 5,1 TSEK).

Verksamheten

Glycorex Transplantation är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning och utveckling inom området organtransplantation.

Bolaget har utvecklat två kolhydratbaserade huvudprodukter, GlycoSorb®-ABO och GlycoSorb®-Xeno. Glycosorb®-AB0 underlättar transplantationer över blodgruppsgränserna och ökar antalet transplantationsmöjligheter. GlycoSorb®-Xeno möjliggör transplantationer mellan djur och människa, s.k. xenotransplantationer. Under hösten 2001 genomfördes en njurtransplantation där bolagets produkt GlycoSorb®-AB0 användes med gott resultat. Givare och mottagare av organet hade olika blodgruppstillhörighet.

En njurtransplantation genomfördes på Sahlgrenska sjukhuset i juni, från blodgrupp B till blodgrupp 0, efter behandling med företagets produkt GlycoSorb®-AB0. Behandlingen och transplantationen var framgångsrik. Transplantation över blodgruppsbarriären har potential att avsevärt minska problem med organbrist och ge stora besparingar inom vården. För den enskilda individen leder en lyckad transplantation till ökad livskvalitet.

GlycoSorb®-AB0 blev i slutet av år 2001 CE-certifierad för försäljning inom EC-området. I och med att produkten har blivit CE-certifierad har bolaget under årets första hälft ägnat mycket aktivitet åt marknadsinriktad verksamhet. Kontakter med flera större transplantationscentra runtom i Europa har initierats och etablerats. Transplantation är en mycket framgångsrik och föredragen metod jämfört med alternativa behandlingar, men innebär samtidigt mer omfattande förberedelser och rutiner, och sådana skall etableras på sjukhusen för den nya produkten. Detta betyder att det tar tid att etablera denna nya typ av produkt på marknaden, men det innebär samtidigt en starkare position hos varje etablerad framtida kund. Bolaget har som mål att etablera produkten på flera transplantationscentra runtom i Europa under innevarande och nästa år.

Den största enskilda marknaden för produkten är USA. Bolaget har fortsatt arbetet med att få produkten godkänd i USA och kontakter med den amerikanska myndigheten FDA har tagits. Vi upplever kontakterna som positiva. Bolaget bedömer att ett godkännande kan erhållas i USA under nästa år.

Bolaget är väl förberett för produktion av GlycoSorb®-AB0 och har under perioden lagt resurser på att effektivisera produktionsmetodiken. Bolaget har en egen renrumsanläggning för sammansättning av produkterna. Anläggningen är utformad i enlighet med det amerikanska läkemedelsverket FDA:s norm Good Manufactoring Practice (GMP).

Bolaget har även under perioden fört ytterligare diskussioner med potentiella partner för framtagning av universell blodplasma. Studier tillsammans med en större blodbank i Europa har visat att detta är möjligt med hjälp av bolagets produkter. Vid större trafikolyckor eller operationer behövs ofta tiotals liter plasma eller mera. Bristsituationer på plasma av rätt blodgrupp uppkommer, ibland sker förväxlingar. Universell plasma har fördelen att kunna ges till patienter oavsett blodgrupp. Samarbete med blodbanker förväntas fördjupas under hösten.

För att uppnå ett godkännande av universell plasma krävs ett mera omfattande kliniskt, regulatoriskt arbete, och bolaget planerar att genomföra detta i samarbete med partner.

Utveckling av resultat och ställning

Av periodens totala kostnader exklusive avskrivning av utvecklingskostnader ca 8,5 MSEK har 450 TSEK aktiverats som utvecklingskostnader. Totalt under åren 1997--2002-06-30 har 45,6 MSEK aktiverats. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden.

Avskrivning har skett med 2,8 MSEK i enlighet med avskrivningsplan. Kostnad för fortsatt vidareutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0 har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen. Soliditeten uppgick till 93 % (89 %, jan-juni år 2001). Nästa kvartal förväntas enligt plan förbrukningen av likvida medel att öka något vilket sker i samband med att bolaget ytterligare intensifierar omställningen till ett producerande och marknadsförande bolag.

Under perioden tillfördes bolaget genom nyemissioner ca 28,5 MSEK efter emissionskostnader. Antalet aktier har ökat med 7.523.409 st B-aktier och totala antalet aktier uppgick per 2002-06-30 till 40.726.867 stycken (varav 3.268.000 st A-aktier). Aktiekapitalet uppgick per 2002-06-30 till 2.036.343 kronor.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 2002-10-28

För styrelsen

Lund 2002-08-27

Kurt Nilsson

VD

För mer information kontakta:

VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktligt granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Lund 2002-08-27

Sten Humble

Auktoriserad revisor

Prenumerera

Dokument & länkar