DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI – JUNI 2004

· Omsättningen för perioden januari-juni 2004 ökade till 1,9 MSEK (0,5 MSEK motsvarande period föregående år).

· Transplantation över blodgruppsgränsen har framgångsrikt genomförts på ett ökat antal transplantationscentra med hjälp av bolagets produkt. Den yngsta patienten hittills är ett år och den äldsta 66 år.

· Kliniska resultat har presenterats vid större internationella kongresser under perioden.

· Till ett globalt, europeiskt läkemedelsbolag har levererats produkter för tester av uppskalad produktion av blodrelaterade produkter.

· Till en större europeisk blodbank har levererats produkter för tester av uppskalad produktion av universell blodplasma.

· Resultatet efter finansiella poster blev –9,9 MSEK (-10,6 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med 2,8 MSEK på tidigare aktiverad utvecklingskostnad.

Verksamheten

GlycoSorb®-AB0 möjliggör transplantationer över blodgruppsgränsen. Det betyder att organ kan transplanteras mellan individer med skilda blodgrupper utan att avstötning sker. Glycosorb®-AB0 är certifierad för marknadsföring och försäljning inom EU-området.

Det genomförs i storleksordningen 50.000 njurtransplantationer, 12.000 levertransplantationer och 4.500 hjärttransplantationer i världen varje år och behovet av transplantationer ökar. Beräkningar visar att transplantationer över blodgruppsgränsen har potential att öka antalet transplantationer med omkring 30-40 procent, vilket innebär en betydande marknadspotential för våra produkter.

Inte bara vuxna utan även barn har transplanterats med hjälp av produkten. Detta senare är speciellt viktigt eftersom dialysbehandling av barn inte är attraktivt. Äldsta transplanterade patienten hittills är 66 år och den yngsta 1 år.

Introduktion och utvärdering av nya transplantationsrutiner tar normalt tid. Trots detta kan produkten och transplantationsmetodiken nu anses vara väl etablerad i Sverige tack vare de goda resultat som erhållits.

Kliniska resultat med bolagets produkt har under perioden presenterats på kongresser i Sverige, Danmark, USA och Japan.

Detta är betydelsefullt för vår marknadsföring i Europa och vi har under perioden noterat ett ökande intresse från större centra i Europa.

Under perioden har för första gången genomförts en njurtransplantation över blodgruppsgränsen från en levande givare i Tyskland. Glycosorb®-AB0 användes för att behandla patienten före transplantationen. Detta görs för att förhindra den snabba och kraftiga avstötning som annars normalt sker vid blodgrupps-inkompatibla transplantationer.

Glycosorb®-AB0 har även framgångsrikt använts vid transplantationer över blodgruppsgränsen av lever och hjärta.

Lever- och hjärttransplantation bör ofta ske inom en relativt kortare tidsrymd från insjuknandet jämfört med njurtransplantation. Transplantation oavsett blodgrupp kan för många patienter nästan tredubbla möjligheten att bli transplanterade i tid.

Till en större europeisk blodbank har bolaget levererat produkter för testning av uppskalad produktion av universell blodplasma. Tester av bolagets produkter har tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion. Universell blodplasma är avsedd att kunna ges till patienter oavsett blodgruppstillhörighet.

Till ett globalt europeiskt läkemedelsbolag har bolaget levererat produkter för tester av uppskalad produktion av vissa blodrelaterade produkter. Tester av bolagets produkter har tidigare framgångsrikt genomförts för småskalig produktion. Tester i större skala kommer nu att genomföras.

Marknad

Bolagets fokus är för närvarande marknadsföring och försäljning av GlycoSorb®-AB0 inom EU-området. Marknadspotentialen i Europa bedöms vara mer än tillräcklig för att företaget skall uppnå en god lönsamhet.

Svenska sjukhus har varit pionjärer i användandet av produkten och har med hjälp av produkten utvecklat en ny transplantationsmetodik som möjliggör fler transplantationer, kortare väntetider och stora vinster för patient och samhälle.

I takt med att produkten nu etableras på fler sjukhus på de större marknaderna i Europa räknar bolaget med en fortsatt ökning av omsättningen. Som en jämförelse kan nämnas att enbart i Tyskland väntar mer än 12.000 patienter på njurtransplantation medan motsvarande siffra i Sverige är drygt 500.

Den potentiellt största enskilda marknaden för GlycoSorb®-AB0 är USA, bland annat beroende på ett aktivare program för att öka antalet transplantationer. De har även genomfört transplantationer över blodgruppsgränsen med hjälp av plasmabyte och splenektomi (borttagande av patientens mjälte). Detta innebär betydande risker för patienten. Vår produkt har visat sig möjliggöra en skonsam och effektiv behandling utan sidoeffekter och utan splenektomi. Bolaget arbetar med processen syftande till att uppnå ett godkännande i USA.

Utveckling av resultat och ställning

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,9 MSEK (0,5 MSEK motsvarande period föregående år). Rörelsekostnaderna uppgick till

-12,4 MSEK (-11,3). I rörelsekostnaderna ingår planenlig avskrivning på tidigare aktiverad utvecklingskostnad för GlycoSorb®-AB0 med 2,8 MSEK (2,8 MSEK).

Totalt under åren 1997--2002-12-31 har 45,2 MSEK aktiverats för GlycoSorb®-AB0. Aktiveringen motsvarar företagets nedlagda kostnader på produktutveckling, inkluderat tillverkningsprocesser och preklinisk testning samt skälig andel av indirekta kostnader under perioden. Periodens kostnad för fortsatt produktionsutveckling av produkten GlycoSorb®-AB0, ca 4,0 MSEK (4,3 MSEK) har fr.o.m. år 2002 kostnadsförts eftersom bolaget inlett den kommersiella fasen.

Investering i materiella tillgångar uppgick under perioden januari- juni till 37 TSEK (180 TSEK).

Resultat efter finansiella poster blev -9,9 MSEK (-10,6 MSEK).

Periodens kassaflöde blev 0,3 MSEK (-7,4 MSEK) inkluderande likvid från riktad nyemission.

Soliditeten uppgick till 93 % (90 %, 2003-06-30).

Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 15,7 MSEK (5,6 MSEK) vid periodens slut.

Emissioner

Styrelsen för Glycorex Transplantation AB beslutade den 11 maj 2004 att genomföra en s k riktad emission. Beslutet skedde med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 13 maj år 2003.

Beslutet omfattade 2 300 000 aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagen. Emissionskursen uppgick till 3,85 kronor. Bolaget tillfördes ca 8,8 MSEK efter emissionskostnader och aktiekapitalet ökade med 115 000 kronor.

Efter emissionen uppgår bolagets aktiekapital till 2 490 734 kronor och antalet aktier till 49 814 678 varav 3 268 000 A-aktier och 46 546 678 B-aktier.

Utsikter

En utveckling av produktionen till de ökande behoven genomförs fortsatt under innevarande år. Produktionen och försäljningen förväntas öka i takt med etablerandet av produkten GlycoSorb®-AB0 på nya marknader i Europa. Företaget räknar med en ökande omsättning och att den löpande verksamheten inte ger någon vinst i år.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, Delårsrapportering.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Vad gäller rapportering per segment - rörelsegrenar och geografiska områden, har bolaget endast ett primärt segment, produkter inom området organtransplantation. Den sekundära indelningen i segment baseras på de geografiska marknader som företaget säljer på.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 2004-10-28

Lund 2004-08-27

Styrelsen i Glycorex Transplantation AB

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Lund 2004-08-27

Sten Humble

Auktoriserad revisor

För mer information kontakta: VD Kurt Nilsson, tel: 046-2865780,

e-post: glycorex.transplantation@glycorex.ideon.se

samt hemsida www.GlycorexTransplant.se

(För fullständig rapport se bifogad fil)

Om oss

Glycosorb®-ABO är en av Glycorex Transplantation AB egenutvecklad medicinteknisk produkt som används kliniskt i 4 världsdelar för att underlätta blodgruppsinkompatibla transplantationer.Bolaget utvecklar även produkter inom universell blodplasma och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt reumatoid artrit och Myasthenia gravis.Glycorex Transplantation AB har kontor i Lund och Bolagets aktie (NGM: GTAB B) är noterad på NGM Equity på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar